Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozy medyczne - standardy krajowe i miedzynarodowe (m. in. ICD 10, ICD 11, DSM-IV, DSM-5)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-DMSKIM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Diagnozy medyczne - standardy krajowe i miedzynarodowe (m. in. ICD 10, ICD 11, DSM-IV, DSM-5)
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w zajęciach – 30 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie do kolokwium -10 h

- pisanie prac – 10 h

- czytanie literatury – 10 h


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna zasady formułowania rozpoznań medycznych

W2. Student zna najczęściej stosowane skróty w terminologii klinicznej

W3. Student zna podstawy języka łacińskiego.

W4. Student zna grecki alfabet i potrafi identyfikować terminy medyczne mające greckie pochodzenie.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi posługiwać się terminologią angielską, łacińską, polską oraz stosować kody zawarte w klasyfikacji ICD-10, ICD-11, DSM IV oraz DSM-5 i porozumiewać się z innymi profesjonalistami pracującymi w ochronie zdrowia.

U2. Student potrafi formułować diagnozy z użyciem terminologii łacińsko - greckiej.

U3. Student potrafi przekładać diagnozy z języka polskiego i angielskiego (lub innego nowożytnego) na łacinę i odwrotnie.

U 4. Student potrafi tłumaczyć terminy medyczne w języku łacińskim pacjentowi i jego rodzinie.

U5 . Student potrafi wyjaśniać te terminy uprawnionym organom (np. sądownictwa czy administracji państwowej).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1. Student przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersacyjny

- dyskusja praktyczna, problemowa burza mózgów, prezentacja multimedialna, opis, opowiadanie, pogadanka

- analiza przypadków

- samokształcenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i literatury


Skrócony opis:

Celem kursu jest uzyskanie przez studentów podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących zasad formułowania rozpoznań medycznych w językach nowożytnych oraz w języku łacińskim.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom terminologii medycznej wyrażanej w języku łacińskim oraz mającej greckie pochodzenie.

Dzięki temu łatwiejsze będzie rozumienie medycyny, jej pojęć oraz posługiwanie się językami i kodami nowożytnymi. Zajęcia obejmują ćwiczenia, których celem jest nauczenie się podstaw gramatyki łacińskiej oraz mianownictwa, a także zdobycie umiejętności stosowania ich w praktyce lekarskiej.

Literatura:

1. American Psychiatric Asscociation. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth Edition. Arlington VA 2013.

2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków – Warszawa 1998.

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Wyd. 2. Uzupełnione. Red. S. Pużyński, J. Wciórka. Kraków 2000.

4. Ministerstwo Zdrowia. Międzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów zrewidowana w 1955 r. Lista 3-cyfrowa i listy specjalne A, B, C. Warszawa 1958.

5. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów. Opracowana według podręcznika Światowej Organizacji Zdrowia opartego na ustaleniach IX Konferencji Rewizyjnej z 1975 r. Tom 1. Warszawa 1983.

6 .Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. T. 1. Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2000.

7. Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. T. 2. Zasady kodowania. Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 1997.

8. Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. T. 3. Indeks alfabetyczny z tezaurusem wyrażeń łacińskich. Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2000.

9. A. Kołodziej, S. Kołodziej, Lingua Latina medicinalis, PZWL: Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W1. Student zna zasady formułowania rozpoznań medycznych

W2. Student zna najczęściej stosowane skróty w terminologii klinicznej

W3. Student zna podstawy języka łacińskiego.

W4. Student zna grecki alfabet i potrafi identyfikować terminy medyczne mające greckie pochodzenie.

U1. Student potrafi posługiwać się terminologią angielską, łacińską, polską oraz stosować kody zawarte w klasyfikacji ICD-10, ICD-11, DSM IV oraz DSM-5 i porozumiewać się z innymi profesjonalistami pracującymi w ochronie zdrowia.

U2. Student potrafi formułować diagnozy z użyciem terminologii łacińsko - greckiej.

U3. Student potrafi przekładać diagnozy z języka polskiego i angielskiego (lub innego nowożytnego) na łacinę i odwrotnie.

U 4. Student potrafi tłumaczyć terminy medyczne w języku łacińskim pacjentowi i jego rodzinie.

U5 . Student potrafi wyjaśniać te terminy uprawnionym organom (np. sądownictwa czy administracji państwowej).

K 1. Student przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Test na zakończenie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kosmowski
Prowadzący grup: Wojciech Kosmowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Wprowadzenie do formułowania rozpoznań medycznych i opisów zabiegów

2. Zasady poprawnego formułowania rozpoznań medycznych.

3. Podstawy gramatyki i składni łacińskiej.

4. Wpływ języka łacińskiego na rozwój medycznego języka angielskiego

5. Przyrostki łacińskie i greckie w terminologii medycznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.