Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Brain doping - effectiveness and safety of solutions that improve cognitive abilities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-EN-BD
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Brain doping - effectiveness and safety of solutions that improve cognitive abilities
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in seminars - 20 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for seminars - 10hrs

- reading literature - 10 hrs

- preparation for examination - 5 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: principles of evidence-based medicine D.W23

W2: regulations and fundamental methods pertaining to medical experiments and conducting other research studies in medicine, including basic data analysis methods G.W8

W3: basic methods of statistical analysis used in population studies and diagnostic assays B.W27

W4: characterizes individual groups of medicinal products C.W35

W5: knows drug groups whose overuse might lead to poisoning C.W44

W6: fundamental principles of pharmacotherapy in old age E. W10

W7: knows major adverse drug reactions, including those caused by drug interaction C.W39


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: explain differences between a prospective and retrospective study, a randomised and case-control study, a case and experimental study, and rank them according to their reliability and quality of scientific proof B.U12

U2: select relevant statistic tests, perform basic statistical analyses and use relevant methods of presenting their results; interpret the results of a metaanalysis and perform a survival analysis B.U11

U3: design and carry out a simple research study, interpret its results and draw conclusions B.U13

U4: give advice on following therapeutic recommendations and healthy lifestyle D.U9

U5: interpret the pharmaceutical characteristics of medicinal products and critically analyses drug advertisements E.U31

U6: select a form of treatment which minimises the social consequences for the patient D. U3

U7: perform an analysis of possible adverse effects of individual drugs and drug interactions E.U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ability to use objective sources of information; K_K01

K2: ability to formulate opinions based on own assessment and observation; K_K.10

K3: ability to promote health behaviours; K_K.09

K4: ability to identify and recognise own limitations and to self-assess educational deficits and needs; K_K07


Metody dydaktyczne:

- informative lecture

- participatory lecture


Skrócony opis:

1. According to literature data, up to 40% of clinical trials contains errors or their results have been misinterpreted. The most common mistakes will be discussed during the course, neglect and consequences of incorrect methodology.

2. Intensive learning requires proper mental and physical preparation. Pharmacology offers some possibilities in this regard, but the effectiveness of many measures seems debatable. In addition to discussing drugs used to improve memory, during the course, students will learn about frequently used and effective mnemonics

3. The aim of the course is to present the problem of drug interactions and the risks resulting from their occurrence. Students learn use safe and optimized therapy.

Classes will be virtual.

Pełny opis:

1. How to correctly interpret the results of clinical trials (10h of seminars)

• Clinical trials in Poland and in the world

• Selection of the control and test groups

• Intentional errors, manipulation of results

• Principles of data interpretation

• How to assess the quality of the study?

• Designing your own research - practice and theory

2. Pharmacological support during intensive learning. How to effectively improve memory? (5h of seminars)

• The concept and types of memory

• CNS structures responsible for memory

• Memory impairment

• Pharmacological agents to improve memory

• Selected mnemonics - practical exercises

3. Drug interactions - practical aspects (5h of seminars)

• Introduction - what is pharmacodynamics and pharmacokinetics;

• What is a drug interaction;

• Cytochrome P450 as the main cause of drug interactions;

• Other causes of drug interactions;

• Case studies;

• Seminar

Literatura:

1.Farmakologia i toksykologia E. Mutschlera PZWL

2.Farmakologia – tajemnice – R. Korbut WUJ

3.Farmakologia po prostu – R. Korbut WUJ

4. Gajewski P., A. Szczeklik: Interna Szczeklika 2018, Kraków2018;

5. Wiciński M., Marciniak A., Leis K., Krótkie wykłady z farmakologii, Warszawa 2018;

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- a final essay

Assessment criteria:

- non-graded credit

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)