Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-JPIWBK
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminarium - 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do seminarium – 6 godz.

- czytanie literatury – 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej.

W2: zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych.

W3: wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej.

W4: definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi.

U2: interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Według danych literaturowych nawet 40% badań klinicznych zawiera błędy lub ich wyniki zostały błędnie zinterpretowane. Podczas seminarium omówione zostaną najczęstsze błędy, zaniedbania i konsekwencje niewłaściwej metodologii.

Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie.

Pełny opis:

Badania kliniczne w Polsce i na świecie, Dobór grupy kontrolnej i badanej, Błędy celowe, manipulacja wynikami, Zasady interpretacji danych, Jak ocenić jakość badania?, Projektowanie własnego badania – praktyka a teoria.

Literatura:

1. “Farmakologia i toksykologia” - E. Mustchler PZWL

2. „Farmakologia – tajemnice” – R. Korbut WUJ

3. „Farmakologia po prostu” – R. Korbut WUJ

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność,

Kryteria oceniania:

- Seminarium:

zaliczenie pisemne,

zaliczenie bez oceny,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński, Paweł Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)