Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing usług zdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opm21MUZD-2 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Marketing usług zdrowotnych
Jednostka: Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku optometria
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godzin (0,4 pkt. ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin (0,8 pkt. ECTS)

- przeprowadzenie zaliczenia wykładu + zaliczenia ćwiczeń: 1 + 1 = 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godzin, co odpowiada 1,28 pkt. ECTS.


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość : 10 godzin (0,4 pkt. ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin (0,8 pkt. ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie projektu: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- przygotowanie do zaliczeń + zaliczenia: 13 + 2 = 15 godziny

Łączny nakład pracy własnej studenta wynosi 45 godziny, co odpowiada 1,8 pkt. ECTS.

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, tj. 3 pkt. ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

nie dotyczy


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczeń + zaliczenia: 13 + 2 = 15 godziny (0,6 pkt. ECTS).


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie projektu: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt. ECTS.


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług zdrowotnych (K_W32)

W2: Opisuje etapy badań marketingowych oraz poznane metody i techniki zbierania informacji, danych oraz materiałów źródłowych (K_W13)

W3: Wyjaśnia zasady i skuteczność niektórych narzędzi i instrumentów promotion-mix w usługa zdrowotnych, w tym również w programach zdrowotnych i społecznych (K_W13, K_W32)

W4: Wyjaśnia zasady i zadania planu marketingowego (K_W32)

W5: Opisuje etapy procesu planowania marketingowego (K_W32)

W6: Wyjaśnia główne założenia marketingu-mix świadczeń zdrowotnych (K_W32)

W7: Opisuje rodzaje i kryterium segmentacji sektora ochrony zdrowia oraz dokonuje analizy otoczenia jednostek opieki medycznej (K_W13, K_W32)

W8: Określa narzędzia niezbędne w budowaniu wizerunku placówki medycznej (K_W32)

W9: Rozpoznaje czynniki mające wpływa na satysfakcję pacjentów (K_W32)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje metody i techniki zbierania informacji i danych potrzebnych do analizy marketingowej (K_U15, K_U17)

U2: Potrafi określić potrzeby i oczekiwania pacjentów/klientów (K_U12, K_U56)

U3: Rozróżnia instrumenty mieszanki marketingowej (K_U40)

U4: Dostosowuje techniki przekazu informacji o produktach organizacji w celu skutecznego dotarcia do usługobiorcy/klienta (K_U17, K_U56)

U5: Wykorzystuje segmentację rynku w celu określenia rodzaju i wielkości zapotrzebowania na usługi zdrowotne (K_U15)

U6: Zajmuje w formie ustnej podparte argumentacją stanowisko na temat zastosowania i wdrożenia planu marketingowego w jednostce usług medycznych (K_U32, K_U40)

U7: Potrafi dokonać podziału zadań i zaplanować pracę członkom swojego zespołu projektowego (K_U54)

U8: Potrafi określić charakterystyczne cechy usług zdrowotnych (K_U40)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu-mix w procesie świadczenia i oferowania produktów (K_K09)

K2: Ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez prowadzącego zadania (K_K02)

K3: Prezentuje własne poglądy i opinie związane z poruszaną przez prowadzącego tematyką marketingu usług zdrowotnych (K_K02)

K4: Podejmuje działania mające na celu wprowadzenia nowych rozwiązań ułatwiających kontakt z klientem/pacjentem oraz przyczyniających się do poprawy jakości wykonywanej pracy (K_K08)

K5: Dyskutuje na temat doboru skutecznych technik sprzedaży w organizacjach świadczących usługi zdrowotne (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• kurs e-learningowy na platformie Moodle oraz Microsoft Teams

• wykład informacyjny z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

• wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Ćwiczenia:

• dyskusja dydaktyczna

• debata i burza mózgów

• analiza przypadków

• praca w zespołach zadaniowych


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi z zakresu marketingu i rynku usług zdrowotnych.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu marketingu usług zdrowotnych oraz charakterystyki usług medycznych, poznanie otoczenia podmiotów leczniczych oraz zapoznanie z elementami mieszanki marketingowej.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia planu marketingowego, budowania wizerunku placówki oraz doboru strategii marketingowej. Celem zajęć jest również wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przeprowadzenie badań rynkowych, a także zapoznanie z elementami marketingu – mix dla usług zdrowotnych.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

• F. Kotler, K.Keller: Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o. o., Poznań 2013.

• F. Kotler, J. Shalowitz, R. J. Stevens: Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 2011.

• Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CEDEWU, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Krot K., Jakość i marketing usług medycznych, Wydawnictwo ABC, Poznań 2008.

• Materiały i źródła podane przez prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zaliczenie testów obejmujących treści z wykładów i ćwiczeń (po dwukrotnym niezaliczeniu testu zaliczenie ustne; trzykrotne niezaliczenie skutkuje niezaliczeniem całego przedmiotu):

• zaliczenie pisemne wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru (0-20 pkt.; >60%); W1, W2, W4, W5, U1, U8.

• zaliczenie pisemne ćwiczeń w formie testu wielokrotnego wyboru (0-20 pkt.; >60%); W3, W6 – W9, U2 – U5.

2. Zaliczenie zadań realizowanych w grupach (0-20 pkt.; zaliczenie od > 60 %); U7, K1 – K4.

3. Obecność na zajęciach min. 60% wymiaru godzinowego. Odpracowanie nieobecności nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

4. Przedłużona obserwacja i ocena aktywności na wykładach (0-5pkt.) i ćwiczeniach (0-5 pkt.); U2, U6, K1, K3 - K5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Skinder
Prowadzący grup: Żaneta Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.