Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opm21NHAN-2 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe
Jednostka: Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku optometria
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę umożliwiającą na posługiwanie się podstawową terminologią i pojęciami, a także pozwalającą na swobodne przeprowadzenie negocjacji z wykorzystaniem obowiązujących zasad oraz odpowiednich stylów i technik stosowanych w negocjacjach handlowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia wykładu + zaliczenia ćwiczeń: 1 + 1 = 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godzin, co odpowiada 1,28 pkt. ECTS.


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie projektu: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczeń + zaliczenia: 34 + 2 = 36 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 101 godziny, co odpowiada 4,04 pkt. ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

nie dotyczy


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczeń + zaliczenia: 34 + 2 = 36 godziny (1,44 pkt ECTS).


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie projektu: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt. ECTS.


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu negocjacji handlowych (K_W32)

W2:Wyjaśnia podstawowe style i techniki stosowane w negocjacjach biznesowych (K_W32)

W3:Określa główne elementy rozmów negocjacyjnych (K_W32)

W4:Wskazuje i opisuje narzędzia negocjacyjne oraz rodzaje manipulacji (K_W32)

W5:Opisuje sposoby przygotowania do rozmów negocjacyjnych (K_W13)

W6:Wymienia etapy procesu negocjacyjnego (K_W32)

W7: Przedstawia rolę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach handlowych (K_W32)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Potrafi zastosować nabytą wiedzę z negocjacji w procesie edukacji i promocji zdrowia (K_U12)

U2:Wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną podczas wykonywania zawodu optometrysty (K_U56)

U3:Korzysta z rozwiązań nowoczesnej technologii przy realizowaniu projektów zadanych przez prowadzącego (K_U17, KU_15)

U4:Potrafi dokonać podziału zadań i zaplanować pracę członkom swojego zespołu projektowego (K_U56)

U5:Umiejętnie dobiera narzędzia negocjacyjne w negocjacjach biznesowych (K_U56)

U6:Potrafi przeciwdziałać zakłóceniom i przeszkodom występującym podczas negocjacji handlowych (K_U40)

U7:Potrafi dokonać wyboru i zastosować wyniki badań naukowych w trakcie realizacji projektów oraz podczas rozwiązywania tematów problemowych zadanych przez prowadzącego (K_U32)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Negocjuje warunki porozumienia wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu negocjacji handlowych (K_K09)

K2:Ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez prowadzącego zadania (K_K02)

K3:Prezentuje własne poglądy związane z poruszaną przez prowadzącego tematyką komunikacji interpersonalnej w negocjacjach handlowych (K_K02)

K4:Podejmuje działania mające na celu wprowadzenia rozwiązań ułatwiających kontakt z klientem/pacjentem oraz przyczyniającej się do poprawy jakości wykonywanej pracy (K_K08)

K5: Zajmuje podparte argumentacją stanowisko na tematy problemowe podane przez prowadzącego (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

Ćwiczenia

• praca z małą grupą

• dyskusja dydaktyczna

• debata i burza mózgów

• analiza przypadków

• metody eksponujące: film, pokaz, projektowanie


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi z zakresu negocjacji handlowych i niektórymi elementami marketingu usług zdrowotnych.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji handlowych, rodzajów negocjacji oraz zapoznanie z przebiegiem procesu negocjacyjnego.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu stylów i technik negocjacyjnych. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie studentów z rolą komunikacji interpersonalnej w negocjacjach handlowych i przygotowanie ich do rozmów biznesowych, a także nabycie wiedzy umożliwiającej przeprowadzenie skutecznego procesu negocjacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Binsztoka A., Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagdanienia psychologiczne i komunikacyjne, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013.

2. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

3. Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

4. Stelmach J., Brożek B., Negocjacje, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Karków 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D.M., Zasady negocjacji, Rebis, Poznań 2011.

2. Horzyk A., Negocjacje. Sprawdzone strategie, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012.

3. Mayer R., Jak wygrać każde negocjacje, MT Biznes, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zaliczenie testów obejmujących treści z wykładów i ćwiczeń (po dwukrotnym nie zaliczeniu testu zaliczenie ustne; trzykrotne nie zaliczenie skutkuje nie zaliczeniem całego przedmiotu).

• zaliczenie pisemne wykładów w formie testu wielokrotnego wyboru (0-15 pkt.; >60%); W1,W3, W6, U1, U5.

• zaliczenie pisemne ćwiczeń w formie testu wielokrotnego wyboru (0-15 pkt.; >60%); W2, W4, W5, W7, U2, U6.

Skala ocen zaliczenia według punktacji:

- na ocenę 5,0: 100-98%

- na ocenę 4,5: 97-89%

- na ocenę 4,0: 88-80%

- na ocenę 3,5: 79-71%

- na ocenę 3,0: 70-60%

- na ocena 2,0: poniżej 60%

2. Zaliczenie projektu (0-20 pkt.; zaliczenie od > 60 %); W4, U2-U4, U7.

3. Obecność na zajęciach min. 60% wymiaru godzinowego. Odpracowanie nieobecności nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

4. Przedłużona obserwacja i ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach (0-15 pkt.); U6, U7, K1-K5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jachimowicz-Gaweł
Prowadzący grup: Krzysztof Leksowski, Żaneta Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Skinder
Prowadzący grup: Żaneta Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Skinder
Prowadzący grup: Żaneta Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.