Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etyka z deontologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt11ETZD-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka z deontologią
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne 2 dla 1 semestru 1 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach: 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 20 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje etyczne i filozoficzne uwarunkowania wykonywanego zawodu (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykazuje umiejętność interpretacji i rozstrzygania kontrowersyjnych zjawisk związanych z praktyką medyczną w kontekście filozoficznym i etycznym (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych (K_K01)

K2: Planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań (K_K04)

K3: Przestrzega zasad kultury (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Prezentacja multimedialna, film, studium przypadku (etyczne kazusy)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Na przedmiocie: Etyka z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki ogólnej i zawodowej. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia społecznego. Uczy się dostrzegać dylematy etyczne wyrastające z relacji z pacjentem/klientem. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej.

Pełny opis:

Na Etyce z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki (etyka ogólna, opisowa, deontologia, aksjologia, pojęcie normy moralnej itp.) i wybranymi systemami etycznymi (utylitaryzm, pryncypializm, kantyzm, kazuistyka, etyka personalistyczna). Zauważa dylematy etyczne wyrastające z różnic między etyką medyczną a etyką biznesu. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej (konflikt interesów, codzienne dylematy etyczne itp.) oraz poznaje etyczne podstawy komunikacji z pacjentem. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki (etyczne problemy śmierci i umierania, medyczne wspomaganie jakości życia, medycyna wokół zjawiska prokreacji, problemy jatropatogenii itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Beauchamp T.L., Chldress J. F., Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.

2. Ramsey P., Pacjent jest osobą, PAX, Warszawa, 1977.

3. Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Biesaga T.: Systemy bioetyki, Znak, Kraków 2003

2. Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Szewczyk K., Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny-

Obowiązkowa obecność na wykładach

Recenzja filmu dokumentalnego-Kryterium: zachowanie prawidłowej konstrukcji recenzji określonego przez wykładowcę filmu dokumentalnego oraz zawarcie własnej oceny i wniosków- 10 punktów, zaliczenie>60%

Analiza własna wybranego kazusu- argumenty, logika wypowiedzi, forma wypowiedzi- 10 punktów, zaliczenie>60%

Test jednokrotnego wyboru: 20p. zaliczenie>60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na przedmiocie: Etyka z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki ogólnej i zawodowej. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia społecznego. Uczy się dostrzegać dylematy etyczne wyrastające z relacji z pacjentem/klientem. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej.

Pełny opis:

Na Etyce z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki (etyka ogólna, opisowa, deontologia, aksjologia, pojęcie normy moralnej itp.) i wybranymi systemami etycznymi (utylitaryzm, pryncypializm, kantyzm, kazuistyka, etyka personalistyczna). Zauważa dylematy etyczne wyrastające z różnic między etyką medyczną a etyką biznesu. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej (konflikt interesów, codzienne dylematy etyczne itp.) oraz poznaje etyczne podstawy komunikacji z pacjentem. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki (etyczne problemy śmierci i umierania, medyczne wspomaganie jakości życia, medycyna wokół zjawiska prokreacji, problemy jatropatogenii itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Beauchamp T.L., Chldress J. F., Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.

2. Ramsey P., Pacjent jest osobą, PAX, Warszawa, 1977.

3. Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Biesaga T.: Systemy bioetyki, Znak, Kraków 2003

2. Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Szewczyk K., Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na przedmiocie: Etyka z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki ogólnej i zawodowej. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia społecznego. Uczy się dostrzegać dylematy etyczne wyrastające z relacji z pacjentem/klientem. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej.

Pełny opis:

Na Etyce z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki (etyka ogólna, opisowa, deontologia, aksjologia, pojęcie normy moralnej itp.) i wybranymi systemami etycznymi (utylitaryzm, pryncypializm, kantyzm, kazuistyka, etyka personalistyczna). Zauważa dylematy etyczne wyrastające z różnic między etyką medyczną a etyką biznesu. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej (konflikt interesów, codzienne dylematy etyczne itp.) oraz poznaje etyczne podstawy komunikacji z pacjentem. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki (etyczne problemy śmierci i umierania, medyczne wspomaganie jakości życia, medycyna wokół zjawiska prokreacji, problemy jatropatogenii itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Beauchamp T.L., Chldress J. F., Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.

2. Ramsey P., Pacjent jest osobą, PAX, Warszawa, 1977.

3. Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Biesaga T.: Systemy bioetyki, Znak, Kraków 2003

2. Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Szewczyk K., Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na przedmiocie: Etyka z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki ogólnej i zawodowej. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia społecznego. Uczy się dostrzegać dylematy etyczne wyrastające z relacji z pacjentem/klientem. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej.

Pełny opis:

Na Etyce z deontologią student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki (etyka ogólna, opisowa, deontologia, aksjologia, pojęcie normy moralnej itp.) i wybranymi systemami etycznymi (utylitaryzm, pryncypializm, kantyzm, kazuistyka, etyka personalistyczna). Zauważa dylematy etyczne wyrastające z różnic między etyką medyczną a etyką biznesu. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej (konflikt interesów, codzienne dylematy etyczne itp.) oraz poznaje etyczne podstawy komunikacji z pacjentem. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki (etyczne problemy śmierci i umierania, medyczne wspomaganie jakości życia, medycyna wokół zjawiska prokreacji, problemy jatropatogenii itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Beauchamp T.L., Chldress J. F., Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.

2. Ramsey P., Pacjent jest osobą, PAX, Warszawa, 1977.

3. Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Biesaga T.: Systemy bioetyki, Znak, Kraków 2003

2. Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Szewczyk K., Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)