Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt11PFIZ-S1 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizjologii
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu podstawy fizjologii powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii w odniesieniu do układu krążenia, układu oddechowego i centralnego układu nerwowego (zakres szkoły średniej) oraz chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 godzin

- udział w ćwiczeniach - 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań - 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego - 1 godzina

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń - 3 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i zaliczeń – 15 godzin

- samokształcenie – 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta – 60 godzin (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Objaśnia podstawy fizyczne funkcjonowania układu wzrokowego oraz układu nerwowego, oddechowego, krążeniowego i narządu ruchu - K_W09

W2: Opisuje biologiczne podstawy integralności organizmu człowieka - K_W19

W3: Charakteryzuje właściwości optyczne układu wzrokowego - K_W31


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Sporządza dokumentację z badań naukowych - K_U19

U2: Przedstawia wyniki badań naukowych - K_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega zasad kultury - K_K03

K2: Wykazuje zdolności organizowania pracy - K_K10


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące - obserwacji, laboratoryjna, dyskusji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs Podstawy Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układów nerwowego, oddechowego oraz krążenia pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Ćwiczenia z Podstaw Fizjologii składają się z bloków tematycznych. W pierwszej części ćwiczeń Student wykonuje eksperymenty w trakcie, których zbada funkcjonowanie komórki nerwowej, określi właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę we genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego. Następnie dowie się o neurobiologicznych podstawach odruchów oraz kontroli ruchu. W kolejnej części ćwiczeń przeprowadzone przez Studenta symulacje komputerowe pozwolą na określenie funkcji i mechanizmów regulujących pracę układu krążenia. W ostatnim bloku tematycznym poruszone będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem i metodą oceny sprawności układu oddechowego.

Literatura:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń i wykładów z Podstaw Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i kolokwiów śródsemestralnych. Próg zaliczeniowy wynosi 56%.

liczba punktów ocena

>92% bdb

84-91% db+

76-83% db

68-75% dst+

56-67% dst

<56% ndst

Student otrzymuje zaliczenie na ocenę, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen z kolokwiów.

Ocena kompetencji społecznych: przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %).

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny na podstawie zaliczenia kolokwium z danego działu obejmującego m.in. zakres zagadnień z samokształcenia.

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu zaliczenia wykładów, ćwiczeń oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Agnieszka Kujawska, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Blanka Dwojaczny, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.