Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy okulistyki w aspekcie leczenia klinicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt31POALK-S1 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Podstawy okulistyki w aspekcie leczenia klinicznego
Jednostka: Katedra Chorób Oczu
Grupy: Przedmioty fakultatywne 1 dla 1 semestru 3 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość:

- anatomii narządu wzroku

- fizjologii narządu wzroku


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach : 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje: 5 godzin

- przeprowadzenie egzaminu praktycznego: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 67 godziny, co odpowiada 2,68 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach : 30 godzin

 udział w ćwiczeniach: 30 godzin

 przygotowanie 3 prezentacji multimedialnych : 15 godzin

 przedstawienie 3 prezentacji multimedialnych : 1,5 godziny

 przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

 przygotowanie do egzaminu praktycznego i egzamin praktyczny: 5 + 1 = 6 godziny

 przygotowanie do egzaminu teoretycznego i egzamin teoretyczny: 10 + 1 = 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 103,5 godziny, co odpowiada 4,14 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 15 godzin

- przygotowanie i przedstawienie 3 prezentacji multimedialnych : 16,5 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu chorób oczu): 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 46,5 godzin, co odpowiada 1,86 punktu

ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie 3 prezentacji multimedialnych : 15 godzin

 przedstawienie 3 prezentacji multimedialnych : 1,5 godziny

 przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

 przygotowanie do egzaminu praktycznego i egzamin praktyczny: 5 + 1 = 6 godziny

 przygotowanie do egzaminu teoretycznego i egzamin teoretyczny: 10 + 1 = 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 43,5 godziny, co odpowiada 1,74 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu praktycznego (odtwarzanie wybranych czynności okulistycznych): 5 godzin

- egzamin praktyczny: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 36 godzin, co odpowiada 1,44 punktom ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie ćwiczeń:

- kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia (przygotowanie do ćwiczeń oraz egzaminu): 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 15 godziny

Łączny nakład pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów i ćwiczeń wynosi 30 godzin, co odpowiada 1,2 punktu ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia przyczyny, objawy okulistyczne i metody diagnostyczne w najczęstszych chorobach okulistycznych

(F K_W11)

W2: opisuje okulistyczne powikłania chorób narządu wzroku i ich wpływ na narządy przyległe (F K_W11)

W3: opisuje objawy okulistyczne w chorobach ogólnoustrojowych (F K_W11)

W4: przedstawia listę objawów w diagnostyce różnicowej w schorzeniach okulistycznych (F K_W11)

W5: wylicza oraz uzasadnia zasady działania oraz wskazań do zastosowania danych metod diagnostycznych w określonych chorobach oka (F K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozpoznać i zinterpretować objawy okulistyczne podczas badania (F K_U19, E K_U06)

U2: potrafi rozpoznać i zinterpretować powikłania okulistyczne i ich wpływ na narządy przyległe podczas badania przedmiotowego (F K_U19, E K_U06)

U3: potrafi zinterpretować objawy okulistyczne w aspekcie chorób ogólnoustrojowych oraz zmiany refrakcji układu optycznego oka (F K_U19, E K_U06)

U4: potrafi zinterpretować obraz kliniczny i zaproponować wstępne rozpoznanie na podstawie badania okulistycznego (F K_U19, E K_U06)

U5: potrafi porównać metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu danego schorzenia okulistycznego, w tym obliczyć wadę refrakcji oraz wymaganą moc korekcyjną (F K_U19, E K_U06)

U6: potrafi napisać receptę okularową (F K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: odpowiednio komunikuje się z pacjentami z różnych grup wiekowych oraz odnosi się do nich z szacunkiem (K_K03)

K2: posiada umiejętność stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

 prezentacja multimedialna

 metody eksponujące: filmy (z przebiegu operacji, pokaz demonstracyjny rzadkich zaburzeń w badaniu okulistycznym)

 analiza studium przypadku

Ćwiczenia:

 ćwiczenia kliniczne

 pokaz z instruktażem

 analiza przypadków klinicznych

 prezentacja narzędzi, leków oraz stosowanych aparatów diagnostycznych w okulistyce

 metody symulacyjne (studium przypadku, pacjent symulowany)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy okulistyki w aspekcie leczenia klinicznego ma na celu zapoznanie studenta z dostępnymi obecnie w okulistyce metodami diagnostycznymi oraz objawami okulistycznymi charakterystycznymi dla najczęstszych schorzeń układu wzrokowego i chorób ogólnoustrojowych.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu:

- fizjologii narządu wzroku i mechanizmów powstawania chorób okulistycznych,

- stosowanych metod w diagnostyce: chorób aparatu ochronnego oka, rogówki, twardówki, soczewki, błony naczyniowej i siatkówki , jaskry , chorób okulistycznych wieku dziecięcego oraz choroby zezowej,

- objawów okulistycznych charakterystycznych dla najczęstszych schorzeń układu wzrokowego i chorób ogólnoustrojowych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu:

- zbierania wywiadu w kierunku schorzeń okulistycznych,

- badania wad refrakcji oraz znajomości zasad ich korygowania,

- badania ruchomości gałek ocznych,

- badania egzoftalmometrem, wykonywania próby Schirmera, badania w lampie szczelinowej,

- badania ciśnienia śródgałkowego,

- badania reakcji źrenicznych i dna oka,

- badania konfrontacyjnego i statycznego pola widzenia,

- badania widzenia barwnego,

- badania OCT i angio – OCT

- ultrasonografii okulistycznej.

Literatura:

Podstawowa:

Okulistyka. Red. A. Grzybowski, Edra Urban&Partner, 2018.

Zalecana (uzupełniająca):

Okulistyka – podstawy kliniczne. M.H. Niżankowska, wyd.1, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy praktyczny (0–20 punktów;≥60%); W1–W5, U1–U6

punktacja ocena

19 – 20 bdb

17,5 – 18,5 db+

16 – 17 db

14 – 15 dst+

12 – 13 dst

0 - 11 ndst

Egzamin końcowy pisemny (0 – 30 punktów; ;≥60%); W1-W5

punktacja ocena

29 - 30 bdb

27 - 28 db+

24 – 26 db

21 – 23 dst+

18 – 20 dst

≤ 17 ndst

Sprawdzian ustny (0 – 10 punktów; ;≥60%); W1 –W5

Prezentacja multimedialna (0 – 15 punktów; ;≥60%); W1–W5

Aktywność (0 – 15 punktów; ) ;≥60%; K1, K2

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; >50%); K1,K2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Malukiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Burduk, Karolina Kaźmierczak, Adriana Laudencka, Hanna Lesiewska, Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Grażyna Malukiewicz, Ilona Piotrowiak-Słupska, Magdalena Pol, Paweł Reisner, Bartosz Sikorski, Joanna Stafiej, Albert Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Malukiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Burduk, Karolina Kaźmierczak, Adriana Laudencka, Hanna Lesiewska, Grażyna Malukiewicz, Ilona Piotrowiak-Słupska, Magdalena Pol, Paweł Reisner, Bartosz Sikorski, Joanna Stafiej, Albert Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Malukiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Burduk, Karolina Kaźmierczak, Adriana Laudencka, Hanna Lesiewska, Ilona Piotrowiak-Słupska, Magdalena Pol, Paweł Reisner, Bartosz Sikorski, Joanna Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Malukiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Burduk, Karolina Kaźmierczak, Adriana Laudencka, Hanna Lesiewska, Grażyna Malukiewicz, Magdalena Pol, Paweł Reisner, Bartosz Sikorski, Joanna Stafiej, Albert Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.