Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SD1-SEM-1 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Grupy: Seminarium doktoranckie dla 1 roku SD w zakresie nauk medycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zakwalifikowanie się na studia doktoranckie. Znajomość podstaw biologii medycznej i medycyny.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w seminarium: 20 godzin

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 5 godzin

 czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

 dokonywanie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie technik histopatologicznych, immunohistochemicznych i biologii molekularnej (K_W01).

W2: Posiada wiedzę w zakresie hodowli komórkowych oraz testowania in vitro (K_W01).

W3: Ma wiedzę na temat metod gromadzenia i wykorzystywania danych w biomedycynie (K_W02).

W4: Posiada wiedzę w zakresie medycyny opartej na faktach (K_W03).

W5: Zna zasady wykorzystania programów graficznych oraz bioinformatycznych baz danych na potrzeby pracy naukowej (K_W05).

W6: Zna zasady przygotowania pracy naukowej, wyboru nośnika publikacji oraz zasady prezentacji naukowej na konferencjach naukowych (K_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi we właściwy sposób dobierać źródła i informacje w celu dokonania krytycznej oceny i analizy danych naukowych (K_U02).

U2: Potrafi przygotować prawidłowy plan pracy badawczej (K_U01).

U3: Potrafi prawidłowo dobrać i zastosować odpowiednie metody statystyczne w swojej pracy badawczej (K_U06).

U4: Posiada umiejętność pracy w środowisku PowerPoint oraz edytorze tekstu, poprawnej konstrukcji pracy naukowej, przygotowania abstraktu, rycin oraz pełnego tekstu (K_U10).

U5: Posiada umiejętność napisania publikacji naukowej – samodzielnego lub we współpracy z innymi badaczami (K_U08).

U6: Umie prezentować wyniki badań w czasie konferencji naukowych (K_U09).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega zasad etycznych w pracy badawczej (K_K02).

K2: Zachowuje zasady Dobrej Praktyki Klinicznej w przypadku badań z udziałem ludzi (K_K03).

K3: Przestrzega zasad własności intelektualnej i udziału badawczego innych członków zespołu (K_K04).

K4: Potrafi formułować cele krótko-i długoterminowe (K_K05).

K5: Potrafi pracować w zespole w celu przygotowania i prezentacji pracy naukowej (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Seminarium: dyskusja, analiza przypadków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie doktoranta z metodologią i zasadami pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest stymulowanie zainteresowań naukowych, rozwijanie ogólnej wiedzy w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna, doskonalenie warsztatu badawczego, wdrażanie do pracy badawczej, nauka statystyki oraz korzystania z biomedycznych baz danych, programów graficznych i innych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy naukowej. Ponadto jego celem jest również rozwijanie szczegółowej wiedzy w obszarze badań stanowiących podstawę pracy doktorskiej, nauka prezentowania wyników badań własnych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji merytorycznej w zakresie nauk medycznych.

Literatura:

1. Artykuły z renomowanych czasopism biomedycznych. gromadzone przez doktorantów na potrzeby przygotowania rozprawy doktorskiej

2. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005

3. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998

4. Forgacz W.: Wskazówki dotyczące opracowania artykułów naukowych. Poglądy i Doświadczenia 1998 nr 1, s. 166-171

5. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- aktywny udział w seminarium polegający na prowadzeniu dyskusji merytorycznej

- postęp w realizacji pracy doktorskiej

- zaangażowanie w badania naukowe Katedry i pisanie publikacji naukowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szychta
Prowadzący grup: Paweł Szychta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.