Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SDA1-SEMD-6 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Seminarium doktoranckie dla 1 roku SDA
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zakwalifikowanie się na studia doktoranckie. Znajomość podstaw biologii medycznej i medycyny. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 20 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 1 godzina

- czytanie wskazanej literatury anglojęzycznej: 6 godzin

- dokonywanie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 37 godzin, co odpowiada 1,5 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie patomorfologii oraz badań naukowych dotyczących analizy markerów diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych (P8S_WG)

W2: Posiada wiedzę w zakresie technik histopatologicznych, immunohistochemicznych i biologii molekularnej (P8S_WG)

W3: etyczne i prawne podstawy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi i zwierząt (P8S_WK)

W4: Zna zasady przygotowania pracy naukowej, wyboru nośnika publikacji oraz zasady prezentacji naukowej na konferencjach naukowych (P8S_WK).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zaplanować i zrealizować indywidualny lub zespołowy projekt badawczy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (P8S_UW; P8S_UO).

U2: potrafi krytycznie analizować wyniki badań naukowych z zakresu badań biomedycznych (P8S_UW).

U3: potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym oraz pisanie publikacji naukowych (P8S_UK; P8S_UO).

U4: potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych i skutecznie komunikować się w środowisku naukowym (P8S_UK).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega zasad etycznych w pracy badawczej (P8S_KR).

K2: jest gotów do krytycznej postawy wobec dokonań własnych i innych w danej dyscyplinie naukowej (P8S_KK).

K3: odpowiedzialności za publikowane treści i postępowania zgodnego z zasadami rzetelności naukowej i etosu zawodowego (P8S_KO).Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza przypadków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie doktoranta z metodologią i zasadami pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest stymulowanie zainteresowań naukowych, rozwijanie ogólnej wiedzy w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna, doskonalenie warsztatu badawczego, wdrażanie do pracy badawczej, nauka statystyki oraz korzystania z biomedycznych baz danych, programów graficznych i innych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy naukowej. Ponadto jego celem jest również rozwijanie szczegółowej wiedzy w obszarze badań stanowiących podstawę pracy doktorskiej, nauka prezentowania wyników badań własnych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji merytorycznej w zakresie nauk medycznych.

Literatura:

Artykuły z renomowanych anglojęzycznych czasopism biomedycznych. gromadzone przez doktorantów na potrzeby przygotowania rozprawy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- aktywny udział w seminarium polegający na prowadzeniu dyskusji merytorycznej

- postęp w realizacji pracy doktorskiej

- zaangażowanie w badania naukowe Katedry i pisanie publikacji naukowych

- współprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim

Praktyki zawodowe:

Obowiązkowe prowadzenie zajęć dydaktycznych jako uczestnicy szkół doktorskich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Dariusz Grzanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.