Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prowadzenie badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SDA2-PBN
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie badań naukowych
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku SDA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie medycyny klinicznej i statystyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

Wykłady – 20 h

Ćwiczenia – 10 h


Czas studenta poświęcony na pracę indywidualną 10h


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15h


Razem: 55 h; 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – Cele badań naukowych w medycynie (K_W01)

W2 - Projektowanie badań naukowych (K_W02)

W3 - Rodzaje badań (K_W01)

W4- Etyka w badaniach naukowych (K_W10)

W5: Posiada wiedzę o prawach własności intelektualnej w badaniach naukowych (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Prowadzenie przeglądów piśmiennictwa (K_U01)

U2 - Identyfikacja zmiennych (K_U10)

U3 - Metody zbierania danych (K__U10)

U4 - Planowanie analizy i interpretacji danych (K_U10)

U5 - Zarządznie projektami naukowymi (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Identyfikacja badań wymagających zgody Komisji Bio-Etycznej (K_K09)

K2 - Monitorowanie postepu badań (K_K03)

K3 - Wnioski o finansowanie badań naukowych (K_K03)

K4 - Implikacje praktyczne badań naukowych w medycynie (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Wykłady

Ćwiczenia:

• Dyskusja

• Prezentacje

• Warsztaty praktyczne


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie badań naukowych jako sposobu na zrozumienie problemów dotyczących jednostek, społeczności i systemu opieki zdrowotnej. Prezentacja metod systematycznej i naukowej oceny zagadnień medycznych dostarczających wiedzy, która może poprawić jakość zdrowia i opieki zdrowotnej - źródła medycyny opartej na faktach (EBM).

Pełny opis:

Cele i projektowanie badań przedklinicznych i klinicznych - rodzaje i fazy badań medycznych. Praktyczne podejście do wyszukiwania literatury, korzystanie z medycznych baz danych (Medline, Embase, Cochrane Library). Identyfikacja zmiennych w badaniach klinicznych. Przygotowanie protokołu badania klinicznego. Stosowanie różnych technik gromadzenia, analizy i interpretacji danych. Zarządzanie badaniami klinicznymi. Rola Komisji Bio-Etycznej w badaniach medycznych. Źródła finansowania badań w medycynie. Praktyczne implikacje badań medycznych - Medycyna oparta na faktach (wytyczne, zalecenia, stanowiska).

Literatura:

Piśmiennictwo:

1. Amar-Singh D., Abu Bakar A., Sararaks S.: The Medical Research Handbook. Planning a Research Project. Analysing & report writing. Publication & Translating Research Into Practice. Clinical Research Centre Perak (CRC Perak) and the Ins tute for Health Systems Research (IHSR), 2011, DOI: 10.13140/2.1.1672.8968

2. Staff A., Lodrup Carlsen K.C., Jacobsen A.F., Omenaas E.: The Research. Handbook. Published by Oslo University Hospital in collaboration with Haukeland University Hospital, 6th edition, Oslo 2014

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (15 zamkniętych pytań, 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź) W1-W5, U1-U5, K1-K4

Przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi/uzyskanych punktów na skalę ocen przedstawia poniższa tabela:

% Ocena

>92% bardzo dobry (5)

84-91% dobry plus (4+)

76-83% dobry (4)

68-75% dostateczny plus (3+)

56-67% dostateczny (3)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Jacek Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)