Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1628-WF-FAR-JA-1L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Zakład Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1+ (B1+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w ćwiczeniach: 150 godzin (40 godzin w II semestrze + 40 godzin w III semestrze + 40 godzin w IV semestrze + 30 godzin w V semestrze)

− konsultacje: 4 godziny

− przeprowadzenie zaliczenia: 6 godzin

− przeprowadzenie egzaminu pisemnego i ustnego: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 162 godziny, co odpowiada 6,48 punktu ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w ćwiczeniach: 150 godzin

− konsultacje: 4 godziny

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 25 godzin

− wymagane powtórzenie materiału: 19 godzin

− przygotowanie do kolokwium i udział w kolokwium: 15 godzin

− przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 15 godzin

Łącznie: 228 godzin, co odpowiada 9,12 punktu ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 2 godziny

− czytanie i tłumaczenie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 20 godzin

− konsultacje badawczo-naukowe: 0 godzin

− przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 0 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 22 godziny, co odpowiada 0,88 pkt. ECTS


4. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna język angielski na poziomie B2

W2: Zna terminologię w zakresie dziedziny nauk farmaceutycznych w języku angielskim


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prowadzić rozmowę w języku angielskim w środowisku pracy (K_EU32)

U2: Potrafi stosować specjalistyczne słownictwo i wyrażenia w j. angielskim z zakresu farmacji (K_EU32)

U3: student potrafi czytać ze zrozumieniem anglojęzyczną literaturę fachową oraz formułować wnioski w języku angielskim z własnych pomiarów lub obserwacji; (K_K2, K_K7, K_K8)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotowy pracować w zespole, potrafi prowadzić dialog w języku angielskim.

K2: Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy językowej w zakresie wykonywanego zawodu i samokształcenia.


Metody dydaktyczne:

Lektorat:

- analiza tekstów: czytanie, tłumaczenie, wymowa

- prezentacje

- referaty

- konwersacje

- słuchowiska

-techniki dramy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- stolików eksperckich
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem Przedmiotu: Język Angielski Medyczny jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu farmacji. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla farmacji w kontaktach z pacjentami, lekarzami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla farmacji w mowie i piśmie na poziomie B2+

Pełny opis:

Lektorat:

Przedmiot Język Angielski Medyczny w wymiarze 150 godzin ćwiczeń przez 4 semestry ma na celu nauczenie studenta specjalistycznego języka obcego dla farmaceutów. Przedmiot przygotowuje studenta do znajomości i używania specjalistycznego języka obcego z zakresu farmacji w środowisku międzynarodowym zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Po kursie języka obcego specjalistycznego student prawidłowo konwersuje, czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa specjalistycznego. Przedmiot uczy umiejętności aktywnej rozmowy z pacjentem oraz specjalistami z zakresu farmacji. Studenci uczą się jak rozmawiać o przyczynach, prewencji i charakterystyce dolegliwości pacjenta. Przedmiot uczy wyrażania opinii w farmaceutycznych. Zajęcia umożliwiają przećwiczenie, nauczenie przygotowania i zaprezentowania referatu i prezentacji. Przedmiot daje możliwość przygotowania się do wystąpień na konferencjach i sympozjach za granicą w zakresie studiowanej specjalności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. English for Medicine; Ciecierska, J., Jenike, B.; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007

2. English for Pharmacists; Kierczak, A.; PZWL; 2009

3. English for Pharmacists; Dycha ,M.; Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Test your professional English: Pohl,A.; Pearson Education Limited, 2003

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, U1,U2

Prawidłowe wykonanie ćwiczeń: W1, W2, U1, U2, K1

Aktywność: K1, K2

Referat i prezentacja: W1, W2, U2, U3

Egzamin: W1, W2, U1, U2: progi punktowe określa regulamin dydaktyczny Wydziałowego Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Lingwistyki Stosowanej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Magdalena Lewan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

jak w cz. A

Pełny opis:

jak w cz. A

Literatura:

jak w cz. A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.