Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1628-WL-btm-ja-2
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Język angielski dla Wydziału Lekarskiego
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku NW1 kierunku biotechnologia
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia
Przedmioty fakultatywne - języki dla 2 semestru 2 roku NW1 kierunku biotechnologia
Przedmioty fakultatywne - języki dla 2 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1 (B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (120 godzin): - udział w ćwiczeniach – 120 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godzin)

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.

- czytanie literatury – 5 godz.

- przygotowanie do kolowkium – 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 5 godz.3.

Razem – 150 godzin (5 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie nauk przyrodniczych w odniesieniu do nauk medycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje piśmiennictwo w języku angielskim w zakresie biotechnologii

U2: Porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie nauk biologicznych i medycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Szanuje godność i autonomię osób w środowisku zawodowym

K2: Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu

K3: Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- praca w grupach,

- odgrywanie scenek,

- praca nad prawidłową wymową,

- analiza tekstów z dyskusją,

- ćwiczenia ustne i pisemne z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych,

- ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,

- ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego,

- ćwiczenia na tłumaczenie z zastosowaniem poznanego słownictwa,

- konstruowanie wypowiedzi ustnych z użyciem poznanego słownictwa.

- rozwijanie umiejętności redagowania tekstów użytkowych i narracyjno-opisowych.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego, którego głównym aspektem jest leksyka, oraz kształcenie sprawności językowych pozwalających na:

rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych,

rozumienie ze słuchu,tworzenie własnych wypowiedzi z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego,

redagowanie krótkich tekstów,

referowanie tekstów,

porozumiewanie się w języku angielskim.

Pełny opis:

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B1/B2 (B1, B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem nauczania specjalistycznego języka angielskiego jest:

- doskonalenie i rozwój biegłości językowej w zakresie sprawności czytania, rozumienia i mówienia w języku angielskim na poziomie B1/B2,

- przyswajanie specjalistycznego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa popularno-naukowego, naukowego i zawodowego,

- poznawanie specjalistycznej terminologii z zakresie medycyny ogólnej i biotechnologii,

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego obejmującego następujące dziedziny:

- anatomia i fizjologia człowieka

- kategoryzacja i klasyfikacja chorób genetycznych

- budowa i funkcja komórki,

- charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów;

- genetyka klasyczna i molekularna,

- genom człowieka,

- mikroskopia świetlna i elektronowa,

- mechanizm dziedziczenia u człowieka,

- choroby genetyczne,

- poradnictwo genetyczne i badania prenatalne,

- zastosowanie drobnoustrojów w biotechnologii medycznej,

- współczesna inżynieria genetyczna,

- etyka i odpowiedzialność zawodowa.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe

Ciecierska Joanna, Barbara Jenike, English for Medicine, PZWL 2007.

Mader Sylwia, Human Biology 11 Edition, 2010 McGraw Hill

Piśmiennictwo uzupełniające

Dorian J.Pritt, Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Friedman Jan, Genetics 2 Edition, Williams & Wilkins 1996

Manson Evans, Crash Course, Cell Biology and Genetics 3 Edition, Mosby Elsevier 2008

Murray Jonathan, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski, English in Medical Practice, PZWL 2010.

Słomski Przemysław, Słownik lekarski angielsko-polski, PZWL, Warszawa 1991.

Tiersky Ethel, The Language of Medicine in English, Prentice Hall Regents 1992.

Tobias Edward, Essential Medical Genetics 6 Edition, 2011,

Westman Judith, Medical Genetics for the Modern Clinician, Lippincott Williams & Wilkins

Metody i kryteria oceniania:

- 100% frekwencja na ćwiczeniach,

- odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

- kolokwium – W1, U1, U2, K2,

- przedłużona obserwacja nauczyciela: K1, K2, K3,

- ocena i opinie kolegów / koleżanek: K1, K3,

Kryteria oceniania:

92 - 100% bardzo dobry (5,0)

84 - 91% dobry plus (4.5)

76 - 83% dobry (4)

68 - 75% dostateczny plus (3.5)

56 - 67% dostateczny (3)

0 - 55% niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego, którego głównym aspektem jest leksyka oraz kształcenie sprawności językowych pozwalających na :

rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno -naukowych i naukowych, rozumienie ze słuchu, tworzenie własnych wypowiedzi z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego, redagowanie krótkich tekstów, referowanie tekstów, porozumiewanie się w języku angielskim

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego w zakresie medycyny ogólnej i biotechnologii oraz poznanie terminologii w obszarach takich jak:

- anatomia i fizjologia człowieka

- kategoryzacja i klasyfikacja chorób

- budowa i funkcje komórki

- charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów

- genetyka klasyczna i molekularna

- genom człowieka

- mikroskopia świetlna i elektronowa

- mechanizm dziedziczenia u człowieka

- choroby genetyczne

- poradnictwo genetyczne i prenatalne

- zastosowanie drobnoustrojów w biotechnologii medycznej

- współczesna inżynieria genetyczna

- etyka i odpowiedzialność zawodowa

Literatura:

J.Ciecierska, B.Tudruj: English for Medicine, PZWL, 2007

Sylvia S. Mader: Human Biology, 11 Edition , 2010, McGraw Hill

Piśmiennictwo uzupełniające

Dorian J. Pritt: Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jan Friedman: Genetics, 2 Edition, Williams & Wilkins,1996

Manson Evans: Crash Course Cell Biology and Genetics, 3 Edition, Mosby Elsevier 2008

Jonathan Murray, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice, PZWL, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego, którego głównym aspektem jest leksyka oraz kształcenie sprawności językowych pozwalających na :

rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno -naukowych i naukowych, rozumienie ze słuchu, tworzenie własnych wypowiedzi z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego, redagowanie krótkich tekstów, referowanie tekstów, porozumiewanie się w języku angielskim

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego w zakresie medycyny ogólnej i biotechnologii oraz poznanie terminologii w obszarach takich jak:

- anatomia i fizjologia człowieka

- kategoryzacja i klasyfikacja chorób

- budowa i funkcje komórki

- charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów

- genetyka klasyczna i molekularna

- genom człowieka

- mikroskopia świetlna i elektronowa

- mechanizm dziedziczenia u człowieka

- choroby genetyczne

- poradnictwo genetyczne i prenatalne

- zastosowanie drobnoustrojów w biotechnologii medycznej

- współczesna inżynieria genetyczna

- etyka i odpowiedzialność zawodowa

Literatura:

J.Ciecierska, B.Tudruj: English for Medicine, PZWL, 2007

Sylvia S. Mader: Human Biology, 11 Edition , 2010, McGraw Hill

Piśmiennictwo uzupełniające

Dorian J. Pritt: Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jan Friedman: Genetics, 2 Edition, Williams & Wilkins,1996

Manson Evans: Crash Course Cell Biology and Genetics, 3 Edition, Mosby Elsevier 2008

Jonathan Murray, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice, PZWL, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)