Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek4CHZP-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Choroby zakaźne i pasożytnicze
Jednostka: Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Celem zajęć z „Chorób zakaźnych i pasożytniczych” jest przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagrożeń biologicznych takich jak: zakażenia wirusami hepatotropowymi i zakażenia HIV. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady obowiązujące w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia. Omówione będą stosowane w praktyce zasady izolacji osób chorych zakaźnie lub podejrzanych o chorobę zakaźną.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Studenci w trakcie bloku przygotowują się do omawiania poszczególnych tematów zajęć, badają chorych podmiotowo i przedmiotowo, planują diagnostykę, prowadzą diagnostykę różnicową i planują postępowanie terapeutyczne, przygotowują się do egzaminu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po ukończeniu zajęć zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych; zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego, zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student po ukończeniu zajęć definiuje i opisuje omówione na zajęciach jednostki chorobowe; planuje diagnostykę chorób zakaźnych, interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, dostosowuje postępowanie lecznicze do konkretnego przypadku, umie różnicować choroby zakaźne potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień; planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student kieruje się dobrem chorego; nawiązuje pełen szacunku kontakt z chorym; przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta; posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się.

Metody dydaktyczne:

Na seminaria student przygotowuje się samodzielnie z danego tematu. W ramach zajęć omawia się i przedyskutowuje wspólnie dany problem terapeutyczny (omówienie, dyskusja).

W ramach ćwiczeń student ćwiczy umiejętność zbierania wywiadu z chorym i badanie fizykalne. Omawiane są wspólnie z prowadzącym ćwiczenia prezentowane przypadki z naciskiem na samodzielne planowanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego; burza mózgów dotycząca przypadków trudnych diagnostycznie; omawianie współczesnych metod laboratoryjnych diagnostyki chorób zakaźnych (obserwacja, omówienie, dyskusja, ćwiczenie, metoda przypadków).


Skrócony opis:

• przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii, kliniki chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagrożeń biologicznych – zakażenia wirusami hepatotropowymi, zakażenia HIV/AIDS, zakażenia szpitalne, bioterroryzm,

• przedstawienie zasad obowiązujących w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia,

• przedstawienie stosowanych w praktyce zasad izolacji osób chorych zakaźnie lub podejrzanych o chorobę zakaźną.

Pełny opis:

SEMINARIA

• Epidemiologia chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem AIDS.

• Zakażenia szpitalne, choroby zawodowe etiologii zakaźnej.

• Grypa.

• Wzw A, B, C, D, E i inne

• Hepatologia dziecięca.

• Zakażenie HIV – klinika i diagnostyka.

• Profilaktyka poekspozycyjna.

• Budowa i funkcje wątroby, diagnostyka biochemiczna chorób wątroby.

• Ostra niewydolność wątroby.

• Zespół wątrobowo-nerkowy

• Przewlekłe zapalenie wątroby.

• Marskość wątroby.

• Profilaktyka chorób zakaźnych+kalendarz szczepień.

• Cholestaza.

• Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

• Inwazyjne zakażenia bakteriami otoczkowymi.

• Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby.

• Wybrane choroby tropikalne.

• Dur brzuszny. Dur plamisty i inne riketsjozy. Leptospirozy.

• Choroby przenoszone przez kleszcze.

• Zakażenia oportunistyczne.

• Terapia antyretrowirusowa.

• Neuroinfekcje ośrodkowe i obwodowe.

• Tężec i wścieklizna.

• Zakażenia związane z ciążą, porodem i połogiem.

• Wstrząs septyczny, posocznica.

• Choroby odzwierzęce.

• Zakaźne zatrucia pokarmowe.

• Cholera.

• Zatrucie jadem kiełbasianym.

• Choroby pasożytnicze.

• Zakażenie Clostridium difficile

ĆWICZENIA poświęcone są omówieniu tematów seminarium na podstawie konkretnych przypadków. W ramach ćwiczeń studenci badają chorych podmiotowo i przedmiotowo, planują i prowadzą diagnostykę różnicową oraz planują postępowanie terapeutyczne. Nabywają umiejętności postępowania z osobą podejrzaną o chorobę zakaźną lub pacjentem zakaźnie chorym poprzez zaznajomienie się z zasadami izolacji, badaniem przedmiotowym, pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału diagnostycznego. Ponadto poznają postępowanie profilaktyczne po ekspozycji na zakażenia krwiopochodne. Zaznajamiają się z nowoczesna diagnostyka chorób zakaźnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć dydaktycznych jest obecność na przewidzianych planem zajęciach, uzyskanie zaliczeń ćwiczeń na poszczególnych oddziałach oraz pozytywne oceny z seminariów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo na przewidzianych planem zajęciach oraz zaliczenie umiejętności praktycznych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć dydaktycznych. Egzamin ustny z chorób zakaźnych studenci zdają bezpośrednio po bloku lub w sesji egzaminacyjnej. Wyklucza się zdawanie egzaminów w okresie przewidzianym na zajęcia z innych przedmiotów. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. Opuszczone seminaria studenci zaliczają ustnie lub pisemnie u prowadzących. Nieobecność na ćwiczeniach po wcześniejszym uzgodnieniu musi być odrobiona w innym terminie. W przypadku nie zaliczenia ćwiczeń na oddziale student ma prawo ubiegać się o nie ponownie, a w przypadku negatywnej oceny z seminarium zobowiązany jest do poprawienia jej u asystenta prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy• Zakim D., Boyer T.D. Hepatology A textbook of liver disease

• Mandell G.L., Douglas R.G., Bennett J.E. Principles and practice of infectious diseases

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Olczak
Prowadzący grup: Karolina Dulęba, Dorota Dybowska, Edyta Grąbczewska, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Paweł Rajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Halota
Prowadzący grup: Karolina Dulęba, Dorota Dybowska, Edyta Grąbczewska, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Anita Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Halota
Prowadzący grup: Dorota Dybowska, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Justyna Moppert, Anita Olczak, Anna Pniewska, Anna Stachowiak, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.