Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalność wybrana - Położnictwo i ginekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek6SP02-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalność wybrana - Położnictwo i ginekologia
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) The student should have the knowledge required for the exam conducted for the 5th year, including physiological and pathological childbirth. Selected issues from the pathology of pregnancy, anatomy, physiology and diseases of the reproductive organ - conducting the diagnostic and therapeutic process.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. The workload related to classes requiring the direct participation of academic teachers is:

- participation in exercises: 180 hours

- consultation: 2 hours

- completion of the test: 1 hour

The workload related to classes requiring the direct participation of academic teachers amounts to

183 hours


2 Working time devoted to reading literature and preparing for classes: 117 hours


A total of 300 hours, which corresponds to 12 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W 1: has knowledge of a woman's reproductive function

Reference (FK -W09)

W 2: has knowledge of reproductive dysfunction

Reference (FK -W09)

W 3: has knowledge of the menstrual cycle and

and its disorders (FK -W09)

W 4: has knowledge of conducting physiological pregnancy

Reference (FK -W09)

W 5: has knowledge of physiological childbirth (FK -W09)

W6: has knowledge of the pathology of childbirth (FK -W09)

W 7: has knowledge of genital cancers

Reference (FK -W09)

W8: has knowledge of diagnostic and

therapeutic in the field of cancer of the reproductive organ

Reference (FK -W09)

W 9: has knowledge of contraception (FK -W09)

10: has knowledge of the general principles of replacement therapy

during menopause (FK -W09)

W 11: has knowledge of basic gin treatments.

Reference (FK -W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: can assist in basic gynecological surgeries ( F K _U 01)

U2: can recognize abnormal postoperative course ( F K _U 12)

U3: can recognize the symptoms of pathological pregnancy (F K _U 13)

U4: can recognize abnormal labor (F K _U 13)

U5: can identify the causes of bleeding during pregnancy and follow appropriate management (F K _U 13)

U6: can interpret laboratory test results in pregnancy (( F K _U 14)

U7: can interpret ultrasound and CTG results (( F K _U 15)

U8: distinguishes periods of childbirth, knows their normal duration and can recognize the pathological course of labor (( F K _U 16)

U9: knows the normal course of the puerperium (( F K _U 17)

U10: can recognize pathological puerperium ( F K _U 17)

U11: can choose the appropriate method of contraception taking into account the indications and indications (( F K _U 18)U12: adheres to the principle of asepsis and antiseptics ( FK_U03)

U13: knows the methods of keeping medical records in obstetrics and gynecology (EK_U38)

U14: can put on a peripheral puncture (FK_U05)

U15: knows and can use the basic tools used in obstetrics and gynecology (FK _U02)

U16: can schedule a specialist consultation in case of symptoms of diseases not related to obstetrics and gynecology ( EK_U32)

U17: can plan diagnostic and therapeutic procedures in individual cases of patients of gynecology and obstetrics (EK_U16)

U18: knows the code of medical ethics (DK_U12)

U19: can inform the patient about the planned treatment, possible surgery and the risk of proposed diagnostic tests, therapeutic activities with his informed consent (DK_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: knows the patient's rights (K_K06)

K2: shows an attitude regarding the sense of protection of human life (K_K02)

K3: has a need for constant education and improvement of their skills (K_K08)

K4: works with senior and secondary medical staff (K_K07)

K5: understands the need for continuous K_K01

K6: understands the need to observe medical confidentiality (K_K 06)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Exercise:

• demonstration with instruction

• subject exercises

• simulation methods

• exercises in the clinic's laboratories and clinics


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Classes include theoretical and practical mastery of the basics of physiology in obstetrics and gynecology, as well as theoretical and practical mastery of the pathology of pregnancy, childbirth and puerperium, as well as diseases of the reproductive organs of a woman, their symptoms, methods of diagnosis, differentiation and treatment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The subject of gynecology and obstetrics is designed to acquire and consolidate knowledge in the field of physiology, pathology of pregnancy, management of various diseases during pregnancy, acquisition of knowledge about physiological and pathological childbirth. In addition, learning methods include issues in the field of physiology of the reproductive organ of a woman and the most common diseases: cancer, inflammation, urogynecological disorders and include issues of infertility, contraception, physiology and pathology of puberty, climacteric.

In addition, the student gains knowledge about selected issues related to the physiology and pathology of the newborn.

The exercises include the acquisition of practical skills in the management of gynecological diseases and in the conduct of pregnancy and childbirth. In addition, they include the performance and interpretation of additional examinations (CTG, ultrasound), as well as, as far as possible, participation or assistance for surgical procedures.

Exercises include participation in the diagnostic and therapeutic process in the laboratories and clinics of the gynaecology and obstetrics clinic.

Part of the exercises is carried out using simulation methods.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Hacker and Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Elsevier 2010.

Additional: recommendations and guidelines of:

1. Polish Gynecological Society [www.ptgin.pl]

2. American College of Obstetricans and Gynecologists [www.acog.org]

3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [www.rcog.org.uk]

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Passing with grade. Oral answer – 10 questions, a correct answer to 6 questions is required to pass.

Passing is based on 100% attendance at classes and activity during exercises, the ability to solve diagnostic and therapeutic problems based on specific cases of patients. An assistant conducting exercises in wards, laboratories and clinical clinics makes an individual assessment of the student during classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Magdalena Bodnar, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Ewa Dzikowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Iwona Jagielska, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Agata Stawska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują opanowanie teoretyczne i praktyczne podstaw fizjologii z położnictwa i ginekologii oraz opanowanie teoretyczne i praktyczne patologii ciąży, porodu i połogu, a także schorzeń narządu rodnego kobiety, ich objawów, sposobów rozpoznawania, różnicowania i leczeniaeń.

Pełny opis:

Przedmiot ginekologia i położnictwo ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii, patologii ciąży, postępowanie w różnych schorzeniach w okresie ciąży, nabycie wiedzy na temat porodu fizjologicznego i patologicznego. Dodatkowo metody uczenia obejmują zagadnienia z zakresu fizjologii narządu rodnego kobiety oraz najczęściej występujących schorzeń: nowotworów, zapaleń, zaburzeń uroginekologicznych oraz obejmują zagadnienia niepłodności, antykoncepcji, fizjologii i patologii pokwitania, klimakterium.

Dodatkowo student zdobywa wiedzę na temat wybranych zagadnień na temat związanych z fizjologią i patologią noworodka.

Ćwiczenia obejmują nabycie umiejętności praktycznych w zakresie postępowania w chorobach ginekologicznych oraz przy prowadzeniu ciązy i porodu. Ponadto obejmują wykonywanie i interpretacje badań dodatkowych ( KTG, USG) , a także w miarę możliwości uczestnictwo lub asystowanie do zabiegów operacyjnych.

Cwiczenia obejmują udział w procesie diagnostycznio-leczniczym w pracowniach i poradniach kliniki ginekologii i położnictwa.

Część ćwiczeń przeprowadzana jest metodami symulacyjnymi.

Literatura:

1. Hacker and Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Elsevier 2010.

Additional: recommendations and guidelines of:

1. Polish Gynecological Society [www.ptgin.pl]

2. American College of Obstetricans and Gynecologists [www.acog.org]

3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [www.rcog.org.uk]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Anna Drabik-Kruczkowska, Alicja Harmoza, Wojciech Knypiński, Mateusz Maniewski, Jarosław Pestka, Katarzyna Placek, Bartosz Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)