Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.7. Propedeutyka ginekologii i położnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM3PMKGIN-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.7. Propedeutyka ginekologii i położnictwa
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu ginekologia i położnictwo powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządu rodnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- Ćwiczenia – 20 godzin,

- Seminaria – 4 godzin;

 

Praca własna studenta:

- czytanie literatury – 20 godziny

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

 

Suma: 54 godziny (ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada wiedzę związaną z kobiecymi funkcjami rozrodczymi, ich

zaburzeniami oraz procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, w

szczególności w zakresie:

1) cykl menstruacyjny i jego zaburzenia,

2) ciąża,

3) fizjologiczny i patologiczny poród i połóg,

4) ginekologiczne stany zapalne i nowotwory,

5) przepisy dotyczące urodzeń,

6) menopauza,

7) podstawowe metody diagnostyczne i zabiegi ginekologiczne (F.W9)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: zapewnić pomoc podczas wspólnych zabiegów chirurgicznych,

przygotować obszar operacyjny i podać znieczulenie miejscowe do

miejsca operacji (F.U1)

U2: monitorowanie pacjentów pooperacyjnych na podstawie ich

parametrów życiowych (F.U12)

U3: określić zalecenia, wskazania i przeciwwskazania związane ze

stosowaniem antykoncepcji (F.U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada umiejętność przyjęcia odpowiedzialności związanej z

decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym

bezpieczeństwa własnego i cudzego (K.K02)

K2: ma możliwość przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw

pacjenta (K.K05)

K3: posiadał umiejętność wdrażania zasad kolegium zawodowego i

współpracy w zespole specjalistów, w tym przedstawicieli innych

zawodów medycznych, również w środowisku wielokulturowym i

wielonarodowym (K.K06)

K4: posiada umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania własnych

ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07)

Metody dydaktyczne:

Seminaria, Ćwiczenia praktyczne, Zajęcia w warunkach symulacji

medycznej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu Wprowadzenie do Położnictwa i Ginekologii jest

przybliżenie studentom wiedzy praktycznej I teoretycznej dotyczącej

podstaw dwóch przedmiotów: położnictwa i medycyny matczyno

płodowej oraz ginekologii, onkologii ginekologicznej I mdycyny

rozrodu.

Pełny opis:

Podczas Wprowadzenia do Ginekologii i Położnictwa studenci biorą

udział w seminariach na temat:

1. Wywiad i badanie fizykalne w położnictwie i ginekologii.

2. Choroby przenoszone drogą płciową.

3. Profilaktyka w położnictwie i ginekologii.

4. Antykoncepcja.

5. Ciąża fizjologiczna.

6. Poród.

 

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne

badanie ginekologiczne lub położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie

pacjentki). Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom

śledzić diagnozę i zarządzanie w podstawowych chorobach

położniczych i ginekologicznych.

Literatura:

1. Hacker and Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Elsevier 2010.

Additional: recommendations and guidelines of:

1. Polish Gynecological Society [www.ptgin.pl]

2. American College of Obstetricans and Gynecologists [www.acog.org]

3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [www.rcog.org.uk]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Szymon Bednarek, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Alicja Harmoza, Iwona Jagielska, Wojciech Knypiński, Marta Sekielska-Domanowska, Paulina Sopońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Agnieszka Gąsiorek-Kwiatkowska, Małgorzata Głogiewicz, Iwona Jagielska, Wojciech Knypiński, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Natalia Lesiewska, Bartosz Pokrzywa, Agata Stawska, Andrei Vorobev
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu Wprowadzenie do Położnictwa i Ginekologii jest

przybliżenie studentom wiedzy praktycznej I teoretycznej dotyczącej

podstaw dwóch przedmiotów: położnictwa i medycyny matczyno

płodowej oraz ginekologii, onkologii ginekologicznej I mdycyny

rozrodu.

Pełny opis:

Podczas Wprowadzenia do Ginekologii i Położnictwa studenci biorą

udział w seminariach na temat:

1. Wywiad i badanie fizykalne w położnictwie i ginekologii.

2. Choroby przenoszone drogą płciową.

3. Profilaktyka w położnictwie i ginekologii.

4. Antykoncepcja.

5. Ciąża fizjologiczna.

6. Poród.

 

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne

badanie ginekologiczne lub położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie

pacjentki). Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom

śledzić diagnozę i zarządzanie w podstawowych chorobach

położniczych i ginekologicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)