Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajecia fakultatywne: Bioinformatyka w diagnostyce klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A-ZF-BIOINF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajecia fakultatywne: Bioinformatyka w diagnostyce klinicznej
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści zawartych w programie następujących przedmiotów:

- biochemia

- biologia molekularna

- genetyka molekularna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godzin.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 10 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 5 godzin.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): 0 godzin.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 30 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych, M2_W01;

M2_W02; M2_W10

K_W20 zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i zasady wykonywania, M2_W03

K_W34 rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością i efektywnością leczenia, M2_W03; M2_W07

K_W41 zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych, M2_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U24 potrafi uzyskać wiarygodne wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych

(w tym: analiza kariotypu, genów i czynników infekcyjnych) oraz

profesjonalnie opracować i interpretować wyniki tych analiz, M2_U01; M2_U02; M2_U04; M2_U05; M2_U06; M2_U07; M2_U08

K_U35 potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji; M2_U04; M2_U06; M2_U07

K_U39 potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych i własnych Obserwacji M2_U08

K_U43 potrafi wykorzystać metody matematyczne w opisie i interpretacji wyników analiz i pomiarów oraz posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi M2_U06; M2_U08; M2_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób M2_K01;

M2_K02

K_K06 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia M2_K01

K_K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego M2_K08

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, instruktaż.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne "Bioinformatyka w diagnostyce klinicznej" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie sekwencji DNA dla potrzeb diagnostycznych. Podczas zajęć studenci będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują swoim zakresem podstawowe zagadnienia dotyczące bioinformatyki. W szczególności podczas zajęć studenci poznają referencyjne bazy danych sekwencji DNA oraz pogłębią wiedzę z zakresu analizy genomów (w tym zapoznają się z algorytmami porównywania sekwencji czy analizą ekspresji genów). Przedstawione zostaną wystandaryzowane sposoby raportowania mutacji patogennych oraz miejsc polimorficznych w genomowym DNA. Każdy ze studentów przeprowadzi indywidualne analizy bioinformatyczne zmierzające np. do odnalezienia sekwencji kodujących, promotorowych czy regulatorowych, jak również analizy częstości występowania mutacji typu SNP, czy określenia potencjalnej patogenności mutacji zaobserwowanej w DNA. Podczas zajęć studenci będą rozwiązywać konkretne zadania dotyczące charakterystyki zmian nukleotydowych w DNA.

Literatura:

A. D. Baxevanis i B. F. F. Quellette “Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek” PWN

P.G. Higgs i T.K. Attword "Bioinformatyka i ewolucja molekularna" PWN

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw zadań do wykonania oraz opracowanie karty ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Linkowska, Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.