Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Diagnostyka molekularna chorób człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A-ZF-DMCHC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Diagnostyka molekularna chorób człowieka
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakutatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści zawartych w programie następujących przedmiotów:

- biochemia

- biologia molekularna

- genetyka molekularna.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godzin.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 10 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 5 godzin.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): 0 godzin.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych, M2_W01;

M2_W02; M2_W10

K_W20 zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i zasady wykonywania, M2_W03

K_W34 rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością i efektywnością leczenia, M2_W03; M2_W07

K_W35 zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nie-infekcyjnych i infekcyjnych, M2_W03; M2_W07

K_W41 zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych, M2_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06 umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić wiarygodność wyników tych analiz; M2_U05; M2_U06; M2_U07; M2_U08

K_U07 potrafi stosować instrumentalne metody analityczne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej; M2_U01; M2_U02

K_U10 potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową (i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym), stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce medycznej; M2_U01; M2_U02

K_U24 potrafi uzyskać wiarygodne wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych (w tym: analiza kariotypu, genów i czynników infekcyjnych) oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki tych analiz, M2_U01; M2_U02; M2_U04; M2_U05; M2_U06; M2_U07; M2_U08

K_U39 potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji M2_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób M2_K01;

M2_K02

K_K06 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia M2_K01

K_K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego M2_K08

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, instruktaż, metoda ćwiczeniowa, laboratoryjna, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne "Diagnostyka molekularna chorób człowieka" mają na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami biologii molekularnej mającymi zastosowanie w diagnostyce chorób człowieka. Podczas zajęć studenci będą wykonywać ćwiczenia laboratoryjne polegające na przeprowadzeniu analiz molekularnych tj. izolacja DNA/RNA, elektroforeza DNA/RNA, PCR i/lub Real-Time PCR w celu wykrycia chorób człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zastosowania biologii molekularnej we współczesnej diagnostyce medycznej w szczególności w diagnostyce chorób genetycznych i infekcyjnych. Podczas zajęć studenci poznają metody pobierania materiału do badań genetycznych, izolacji i oceny stężenia DNA, a także analizy sekwencji z wykorzystaniem różnych technik biologii molekularnej. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat enzymów wykorzystywanych jako narzędzia biologii molekularnej. Przedstawione zostaną również zasady dobrej praktyki laboratoryjnej oraz kontroli jakości w badaniach molekularnych. Każdy ze studentów przeprowadzi samodzielnie analizy genetyczne i zinterpretuje wyniki. Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy praktycznej oraz umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

1. Brown T. A., Genomes 3. BIOS Scientific Publisher, 2006.

2. Sambrook J., et al. Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory 3rd ed., 2001.

3. Bal J., Biologia molekularna w medycynie. PWN, Warszawa 2008.

4. Węgleński P., Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych do wykonania oraz opracowanie karty ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)