Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A2-PATOML-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Patomorfologia niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii i embriologii, biologii i fizjologii komórki, biochemii. Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kształcenia z zakresu przedmiotów: biologii

i genetyki, anatomii, fizjologii, histologii, biochemii.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

• udział w wykładach: 30 godzin

• udział w laboratoriach: 30 godzin

• udział w seminariach: nie dotyczy

• udział w konsultacjach naukowo - badawczych: 15 godzin

• udział w egzaminie teoretycznym: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 77 godzin, co odpowiada 2,57 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 30 godzin

• udział w laboratoriach: 30 godzin

• udział w seminariach: nie dotyczy

• udział w konsultacjach naukowo - badawczych:

15 godzin

• przygotowanie do laboratoriów (do zajęć bloku laboratoryjnego, mikroskopowego, do sprawdzianów pisemnych, do prezentacji multimedialnej, do raportu z projektowania i analizy badań naukowych): 28 godzin

• przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego w trakcie bloku laboratoryjnego: 5 godzin

• przygotowanie do egzaminu i egzamin: 10 + 2 = 12 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

• nie dotyczy.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

• przygotowanie do kolokwium: 5 godzin

• przygotowanie do egzaminu i egzamin: 10 + 2= 12 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,57 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

• udział w laboratoriach: 30 godzin

• przygotowanie do laboratoriów (w zakresie praktycznym):

− przygotowanie do zajęć bloku laboratoryjnego: 10 godzin

− przygotowanie do zajęć bloku mikroskopowego: 5 godzin

− przygotowanie do prezentacji multimedialnej: 5 godzin

− przygotowanie do raportu z projektowania i analizy badań naukowych: 8 godzin

• przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego w trakcie bloku laboratoryjnego (w zakresie praktycznym): 3 godziny

• udział w konsultacjach naukowo - badawczych (w zakresie praktycznym): 12 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 73 godziny co odpowiada 2,92 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

• udział w konsultacjach naukowo - badawczych: 3 godziny

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie przedmiotu wynosi

3 godziny, co odpowiada 0,1 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

• nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Wykłady student zna i rozumie:

W1: terminologię patomorfologiczną, zna definicję, patofizjologię oraz etiologię zmian wstecznych i zaburzeń w krążeniu; potrafi podać podział i zna definicję oraz przyczyny zapaleń; potrafi opisać proces transformacji i progresji nowotworowej, potrafi podać klasyfikację, opisać stopnie złośliwości, drogi szerzenia i czynniki ryzyka nowotworów. E.W03, E.W14.

W2: rolę badań z zakresu diagnostyki histopatologicznej w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i zasady wykonywania w odniesieniu do diagnostyki histopatologicznej. E.W14, E.W15, E.W23.

W3: zasady przygotowania i opracowania materiału tkankowego do diagnostyki histopatologicznej, zarówno do badań podstawowych, jak i badań z zakresu biologii molekularnej; potrafi opisać metody diagnostyki patomorfologicznej, tj.: badanie śródoperacyjne, badanie pooperacyjne, badanie biopsyjne (potrafi opisać szczegółowo rodzaje badań biopsyjnych), badanie autopsyjne. E.W09, E.W14.

W4: zasady i potrafi scharakteryzować barwienia i znakowania z zakresu histochemii, immunohistochemii oraz biologii molekularnej. E.W09.

W5: zasady interpretacji wyników badań patomorfologicznych w celu zróżnicowania stanów patologicznych. Zna przyczyny powstawania artefaktów oraz metody ich zapobiegania, a także rozumie konieczność przeprowadzania kontroli dodatniej i ujemnej wykonywanych oznaczeń. E.W27.

W6: rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania materiału tkankowego do diagnostyki histopatologicznej. E.W09, E.W15.


Efekty uczenia się - umiejętności:


Student potrafi:

U1:  posługiwać się mikroskopem optycznym oraz technikami histochemicznymi w celu opisu cech morfologicznych w preparatach mikroskopowych tkanek prawidłowych i patologicznie zmienionych. E.U02.

U2:  wskazać związek między nieprawidłowościami morfologicznymi i biochemicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów w stanach chorobowych, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną z zakresu diagnostyki patomorfologicznej. E.U01.

U3:  zaproponować profile, schematy i algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych w odniesieniu do materiału tkankowego w diagnostyce histopatologicznej. E.U19, E.U20.

U4:  dobierać i wykonywać barwienia histochemiczne (podstawowe i specjalne) dla postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych. E.U19, E.U20.

U5:  rozpoznawać zmiany morfologiczne charakterystyczne dla określonej jednostki chorobowej. E.U03.

U6:  interpretować wyniki badań patomorfologicznych celem wykluczenia bądź rozpoznania schorzenia, diagnostyki różnicowej chorób, monitorowania przebiegu schorzenia i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych. Potrafi rozpoznawać i zapobiegać artefaktom. E.U04, E.U21.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student powinien być gotów do:

K1: dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób. E.K01.

K2: współpracy z członkami grupy i stosuje zasady koleżeństwa zawodowego oraz rozumie ważność tych działań. E.K01.

K3: wykazywania kreatywności w działaniu związanym z realizacją zadań diagnosty. E.K01.

K3:  prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego w ach patomorfologii. E.K02.

K4: współpracy z klinicystami w zakresie diagnostyki

Patomorfologicznej. E.K02.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną;

- wykład problemowy;

- wykład konwersatoryjny.


Laboratoria:

- ćwiczenia praktyczne;

- dyskusja;

- projektowanie i analiza badań naukowych;

- analiza wyników badań patomorfologicznych;

- studium przypadku.


Seminaria:

- nie dotyczy.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi

w procesach chorobowych. Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów (zajęć mikroskopowych i laboratoryjnych). Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast laboratoria obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych, technik immunohistochemicznych oraz technik biologii molekularnej, jak również ocenę uzyskanych wyników, w tym preparatów mikroskopowych.

Pełny opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami

w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie, które opiera się na powiązanym

z danymi klinicznymi obrazie makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej na badaniach dodatkowych (immunohistochemicznych i molekularnych) - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości

z zakresu podstawowych nauk medycznych, zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii w diagnostyce oraz badaniach naukowych. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych oraz molekularnych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych (ich przyczyn i morfologicznych wykładników; uszkodzenia, adaptacji i śmierci komórki, zwyrodnień, martwicy, przerostu, rozrostu); zaburzeń w krążeniu: (pojęcie krwotoku, wstrząsu, zawału, zakrzepicy, zatory, żylaki, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, obrzęki i odwodnienie); zapaleń (podział zapaleń, mianownictwo, mediatory zapalenia, kliniczne objawy ostrego i przewlekłego zapalenia, zapalenia ziarniniakowe); wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów (klasyfikacja, stopnie złośliwości, drogi szerzenia się nowotworów, czynniki ryzyka).

Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów, które w semestrze letnim podzielone są na dwa bloki: pierwszy – laboratoryjny, drugi – mikroskopowy. Tematyka zajęć laboratoryjnych poświęcona jest sposobom zabezpieczenia, przygotowania i opracowania materiału tkankowego do badań, a także barwieniom histochemicznym i znakowaniom immunohistochemicznym oraz technikom biologii molekularnej. Tematyka zajęć mikroskopowych poświęcona jest ocenie preparatów histopatologicznych.

Asystent rozpoczyna laboratoria od sprawdzenia wiadomości (sprawdzian pisemny), a następnie wprowadza studentów

w tematykę zajęć zgodnie z załączonym planem. W dalszej części zajęcia odbywają się przy mikroskopach (blok mikroskopowy) i/lub jako praktyczne ćwiczenia laboratoryjne. Po bloku laboratoryjnym studenci przystępują do kolokwium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E. Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa 1996

2. Stevens A, Lowe J. Patologia, CZLEJ, Lublin 2005

3. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa 1999

4. Zawistowski S. Technika histopatologiczna. PZWL, Warszawa 1986

5. Kumar V, Abbas KA., Aster J. Robbins Patologia (red. wyd. pol. Olszewski WT). Urban & Partner, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Bibbo M, Wilbur DC. Comprehensive cytopathology. Saunders Elsevier, Philadelphia 2008

2. Carson FL, Hladik Ch. Histotechnology (3rd edition). ASCP, Chicago 2009

3. Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008

4. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 1). PAU, Kraków 2016

5. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 2). PAU, Kraków 2005

6. Wieczorek M. Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Patomorfologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Patomorfologii Klinicznej.

Kolokwium składa się z pytań: otwartych (do 50% kolokwium) oraz półotwartych i testowych, za które można zdobyć łącznie

60 punktów, dotyczących wiedzy zdobytej podczas laboratoriów. Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

56-67% Dostateczny

0-55% Niedostateczny

Sprawdziany pisemne składają się z 4 pytań opisowych, za które można uzyskać łącznie 4 punkty. Sprawdziany pisemne obejmują tematykę przedstawianą w trakcie laboratoriów.

Aktywność w trakcie laboratoriów, za którą można uzyskać od 0 do 1 punktu.

Prezentacja multimedialna na zadany temat, za którą można uzyskać 0-5 punktów.

Raport z projektowania i analizy badań naukowych, za który można uzyskać 0-10 pkt.

Warunkiem zaliczenia laboratoriów, a tym samym dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie 60% z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie laboratoriów, zarówno z części mikroskopowej, jak i laboratoryjnej, a także minimum 56% z kolokwium zaliczeniowego z części laboratoryjnej.

Egzamin końcowy składa się z części testowej obejmującej wiedzę zdobytą podczas wykładów i laboratoriów (test jednokrotnego wyboru; 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz pytań opisowych z laboratoriów (0-5 pkt za każdą odpowiedź). Oceny wystawiane są według liczby uzyskanych punktów zgodnie z powyższą tabelą.

Egzamin końcowy (0-60 pkt, ≥ 56%); W1, W2, W3, W4, W5, W6, U2, U3, U6, K4

Kolokwium (0-60 pkt, ≥ 56%); W2, W3, W4, W5, W6, U3, U4, U5, U6, K3, K4

Ćwiczenia laboratoryjne (0-1 pkt za aktywność; kolokwium 0-60 pkt. ≥ 56%); W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, K1, K2, K3, K4

Sprawdzian pisemny w trakcie części laboratoryjnej

i mikroskopowej – (0-4 pkt) W2, W3, W4, W5, W6, U4, U5

Prezentacje (0-5 pkt) – W2, W3, W4, W5, U3, U4, U6

Raport (0-10 pkt) – W4, W5, W6, U5, K1, K4.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Magdalena Bodnar, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Maria Mikołajczyk, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi

w procesach chorobowych. Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów (zajęć mikroskopowych i laboratoryjnych). Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast laboratoria obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych, technik immunohistochemicznych oraz technik biologii molekularnej, jak również ocenę uzyskanych wyników, w tym preparatów mikroskopowych.

Pełny opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami

w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie, które opiera się na powiązanym

z danymi klinicznymi obrazie makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej na badaniach dodatkowych (immunohistochemicznych i molekularnych) - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości

z zakresu podstawowych nauk medycznych, zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii w diagnostyce oraz badaniach naukowych. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych oraz molekularnych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych (ich przyczyn i morfologicznych wykładników; uszkodzenia, adaptacji i śmierci komórki, zwyrodnień, martwicy, przerostu, rozrostu); zaburzeń w krążeniu: (pojęcie krwotoku, wstrząsu, zawału, zakrzepicy, zatory, żylaki, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, obrzęki i odwodnienie); zapaleń (podział zapaleń, mianownictwo, mediatory zapalenia, kliniczne objawy ostrego i przewlekłego zapalenia, zapalenia ziarniniakowe); wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów (klasyfikacja, stopnie złośliwości, drogi szerzenia się nowotworów, czynniki ryzyka).

Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów, które w semestrze letnim podzielone są na dwa bloki: pierwszy – laboratoryjny, drugi – mikroskopowy. Tematyka zajęć laboratoryjnych poświęcona jest sposobom zabezpieczenia, przygotowania i opracowania materiału tkankowego do badań, a także barwieniom histochemicznym i znakowaniom immunohistochemicznym oraz technikom biologii molekularnej. Tematyka zajęć mikroskopowych poświęcona jest ocenie preparatów histopatologicznych.

Asystent rozpoczyna laboratoria od sprawdzenia wiadomości (sprawdzian pisemny), a następnie wprowadza studentów

w tematykę zajęć zgodnie z załączonym planem. W dalszej części zajęcia odbywają się przy mikroskopach (blok mikroskopowy) i/lub jako praktyczne ćwiczenia laboratoryjne. Po bloku laboratoryjnym studenci przystępują do kolokwium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E. Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa 1996

2. Stevens A, Lowe J. Patologia, CZLEJ, Lublin 2005

3. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa 1999

4. Zawistowski S. Technika histopatologiczna. PZWL, Warszawa 1986

5. Kumar V, Abbas KA., Aster J. Robbins Patologia (red. wyd. pol. Olszewski WT). Urban & Partner, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Bibbo M, Wilbur DC. Comprehensive cytopathology. Saunders Elsevier, Philadelphia 2008

2. Carson FL, Hladik Ch. Histotechnology (3rd edition). ASCP, Chicago 2009

3. Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008

4. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 1). PAU, Kraków 2016

5. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 2). PAU, Kraków 2005

6. Wieczorek M. Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi

w procesach chorobowych. Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów (zajęć mikroskopowych i laboratoryjnych). Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast laboratoria obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych, technik immunohistochemicznych oraz technik biologii molekularnej, jak również ocenę uzyskanych wyników, w tym preparatów mikroskopowych.

Pełny opis:

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami

w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie, które opiera się na powiązanym

z danymi klinicznymi obrazie makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej na badaniach dodatkowych (immunohistochemicznych i molekularnych) - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości

z zakresu podstawowych nauk medycznych, zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii w diagnostyce oraz badaniach naukowych. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych oraz molekularnych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych (ich przyczyn i morfologicznych wykładników; uszkodzenia, adaptacji i śmierci komórki, zwyrodnień, martwicy, przerostu, rozrostu); zaburzeń w krążeniu: (pojęcie krwotoku, wstrząsu, zawału, zakrzepicy, zatory, żylaki, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, obrzęki i odwodnienie); zapaleń (podział zapaleń, mianownictwo, mediatory zapalenia, kliniczne objawy ostrego i przewlekłego zapalenia, zapalenia ziarniniakowe); wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów (klasyfikacja, stopnie złośliwości, drogi szerzenia się nowotworów, czynniki ryzyka).

Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla II roku kierunku analityka medyczna prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów, które w semestrze letnim podzielone są na dwa bloki: pierwszy – laboratoryjny, drugi – mikroskopowy. Tematyka zajęć laboratoryjnych poświęcona jest sposobom zabezpieczenia, przygotowania i opracowania materiału tkankowego do badań, a także barwieniom histochemicznym i znakowaniom immunohistochemicznym oraz technikom biologii molekularnej. Tematyka zajęć mikroskopowych poświęcona jest ocenie preparatów histopatologicznych.

Asystent rozpoczyna laboratoria od sprawdzenia wiadomości (sprawdzian pisemny), a następnie wprowadza studentów

w tematykę zajęć zgodnie z załączonym planem. W dalszej części zajęcia odbywają się przy mikroskopach (blok mikroskopowy) i/lub jako praktyczne ćwiczenia laboratoryjne. Po bloku laboratoryjnym studenci przystępują do kolokwium.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E. Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa 1996

2. Stevens A, Lowe J. Patologia, CZLEJ, Lublin 2005

3. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa 1999

4. Zawistowski S. Technika histopatologiczna. PZWL, Warszawa 1986

5. Kumar V, Abbas KA., Aster J. Robbins Patologia (red. wyd. pol. Olszewski WT). Urban & Partner, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Bibbo M, Wilbur DC. Comprehensive cytopathology. Saunders Elsevier, Philadelphia 2008

2. Carson FL, Hladik Ch. Histotechnology (3rd edition). ASCP, Chicago 2009

3. Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008

4. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 1). PAU, Kraków 2016

5. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 2). PAU, Kraków 2005

6. Wieczorek M. Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.