Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F-ZF-ETSOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (18 godz.)

-udział w wykładach- 15 godzin

- udział w konsultacjach naukowo –badawczych- 2 godziny

- udział w zaliczeniu przedmiotu - 1 godzinaCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta (7 godz.)


-przygotowanie do zaliczenia- 4godz.

- czytanie literatury- 3 godz.


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Opisuje teorie socjologiczne związane ze śmiercią i umieraniem i podstawowe zasady etyczne związane z problematyką śmierci i umierania

W2: Charakteryzuje procesy społeczne związane ze śmiercią i umieraniem

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane ze śmiercią i umieraniem

W4: Wymienia psychospołeczne problemy umierającego i jego rodziny w instytucjach medycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji śmierci i umierania i analizuje je

U2: Analizuje zjawisko lęku przed śmiercią współczesnego człowieka i społeczeństw oraz postawy wobec śmierci

U3: Stosuje oceny etyczne zagadnień związanych ze śmiercią i umieraniem


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, film dokumentalny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna W1- W4, U1-U3, K1-K2

Kryteria:

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Urszula Domańska, Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska, Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)