Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Radiofarmacja - zastosowanie promieniowania jonizującego w naukach medycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F-ZF-RADIOFARM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Radiofarmacja - zastosowanie promieniowania jonizującego w naukach medycznych
Jednostka: Katedra Diagnostyki Obrazowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu chemii i biochemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w seminariach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć - 2

- przygotowanie do zaliczenia/testu - 5

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy radiochemii, fizyki promieniowania jonizującego, biochemii radiofaramaceutyków

W2: zna podstawy obrazowania molekularnego

W3: zna podstawy syntezy oraz kontroli jakości radiofarmaceutyków

W3: zna przykłady klinicznego zastosowania radiofarmaceutyków

W4: zna sposoby zapewniania jakości podczas przygotowania radfiofarmaceutyków


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dobrać i poprawnie zastosować metodę syntezy do danego typu radiofarmaceutyku

U2: potrafi dobrać odpowiedni radiofarmaceutyk do zastosowania klinicznego

U3: potrafi wykorzystać sposoby zapewnienia jakości do przygotowania radiofarmaceutyków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: aktywnie uczestniczy w dyskusji

K2: rozumie potrzebę stosowania radiofarmaceutyków w naukach medycznych

K3: widzi potencjał stosowania radiofaramceutyków w ocenie działania leków oraz rozpoznaniu klinicznym wybranych chorób


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

dyskusja


Skrócony opis:

Celem wykładu jest:

- przedstawienie metod przygotowania radiofarmaceutyków

- przedstawienie metod kontroli jakości radiofarmaceutyków

-przedstawienie metod zapewniania jakości w trakcie przygotowywania i kontroli jakości radiofarmaceutyków

- przedstawienie klinicznego zastosowania radiofarmaceutyków w badaniach z wykorzystaniem obrazowania molekularnego

Pełny opis:

W trakcie wykładów student dwie się o zastosowaniu promieniowania jonizującego w naukach medycznych, przez łączenie izotopów z cząsteczkami biologicznie czynnymi. Celem wykładów będzie przedstawienie metod łączenia różnych izotopów z nośnikami biologicznymi oraz metod kontroli jakości. Oprócz tego student dowie się jak przeprowadzać oraz nadzorować przygotowywanie radiofarmaceutyków do podania pacjentom zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo stosowania produktu radiofarmaceutycznego, tj. zapewniając jego tożsamość, wymaganą radioaktywność, jakość i czystość. Dotyczy to przede wszystkim: przeprowadzania znakowania w warunkach i w sposób zapewniający zachowanie jałowości i apirogenności, wymaganej wysokiej wydajności znakowania i czystości radiochemicznej, przeprowadzaniu i właściwej interpretacji wyników analiz radiochemicznych radiofarmaceutyków. Ponadto w wyniku kształcenia student nabędzie umiejętności pozwalające na: zapewnienie przestrzegania zasad ochrony radiologicznej w trakcie znakowania i przygotowywania porcji radiofarmaceutyków dla pacjentów. Student dowie się również o metodach obrazowania za pomocą wybranych radiofarmaceutyków i zastosowaniu wybranych preparatów w praktyce klinicznej wybranych chorób.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. HANDBOOK OF RADIOPHARMACEUTICALS: RADIOCHEMISTRY AND APPLICATIONS, Autorzy:

2. Michael J. WelchCarol S. Redvanly, Wydawnictwo John Wiley & Sons, 2003

3. PET CHEMISTRY: THE DRIVING FORCE IN MOLECULAR IMAGING, Autorzy: P.A. Schubiger, L.Lehmann, M.Friebe, Wydawnictwo :Springer, 2006

4. MEDYCYNA NUKLEARNA - wprowadzenie do diagnostyki i terapii radioizotopowej, Autor Cyprian Świętaszczyk, Wydawnictwo: NUK , 2018

5. MEDYCYNA NUKLEARNA, Autor Leszek Królicki, Wydawnictwo :Fundacja im. Ludwika Rydygiera, 1995

Literatura uzupełniająca:

1. CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, Autorzy: Biersack, Hans-Jürgen, Freeman, Leonard M., Wydawnictwo: Springer, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykonanie testu (na platformie) i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

db – 76 -83 pkt (76 - 83%)

db plus – 84-90 pkt (84-90%)

bdb – >90 pkt (>90%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Małkowski
Prowadzący grup: Bogdan Małkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Małkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)