Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F1-PSYCH-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Katedra Neuropsychologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w ćwiczeniach - 15h

przygotowanie do ćwiczeń - 5h

przygotowanie do zaliczenia - 5h

25h=1ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie; K_W28

Zna zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach farmaceuta – pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy ochrony zdrowia; K_W29

Zna problematykę inicjowania i wspierania działań grupowych;K_W30

Zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań pomocowych. K_W32Efekty uczenia się - umiejętności:

Inicjuje i wspiera działania grupowe, wpływa na kształtowanie postaw i działania pomocowe i zaradcze oraz wie, w jaki sposób kierować zespołami ludzkimi. K_U22

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych K_K02

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach. Weryfikacja wiedzy studentów – test jednokrotnego wyboru.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Podstawy psychologii ogólnej – przedmiot, którego zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii. Treści, realizowane w trakcie zajęć powiązane są z zagadnieniami, realizowanymi na przedmiotach psychologia i psychiatria. Wskazane jest, żeby student, rozpoczynający kształcenie w ramach zajęć z tego przedmiotu posiadał ogólną, intuicyjną wiedzę na temat procesów psychologicznych oraz podstawowych koncepcji z dziedziny psychologii.

Pełny opis:

1. Przedmiot psychologii, dziedziny psychologii.

2. Psychologiczne koncepcje człowieka, koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza i humanistyczna.

3. Pojęcie emocji i motywacji. Neurobiologia emocji. Podstawowe emocje. Rozwój emocjonalny. Teorie powstawania emocji.

4. Współczesne teorie stresu, rola stresu w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych i somatycznych.

5. Przedmiot psychologii zdrowia. Psychosomatyka. Osobowościowe uwarunkowania chorób somatycznych.

6. Procesy grupowe. Facylitacja i próżniactwo społeczne. Myślenie grupowe, podejmowanie decyzji w grupie.

7. Postawy społeczne, konformizm, uległość wobec autorytetów.

8. Komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna i pozawerbalna.

9. Komunikacja w pomaganiu. Techniki aktywnego słuchania.

Literatura:

Strelau J. (red.) – „Psychologia. Podręcznik akademicki”, tom 1-3., wyd. GWP, Gdańsk 2003

Sęk H. – „Wprowadzenie do psychologii klinicznej” wyd. Scholar, 2005

Seligman M. i wsp. – „Psychopatologia”, wyd. Zysk i S-ka, 2003

Aronson E., Wilson T., Akert R. – „Psychologia społeczna – serce i umysł”, wyd. Zyska i S-ka, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego.

Forma zaliczenia końcowego: test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Marcin Jaracz, Małgorzata Piskunowicz, Magdalena Szwed, Marta Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Maciej Bieliński, Szymon Gołota, Marcin Jaracz, Iwona Miklasz, Małgorzata Piskunowicz, Magdalena Szwed, Marta Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Marta Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Monika Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Monika Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.