Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F1-SOCJ-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu WOS

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach- 15 godzin

-dodatkowa możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia 1 godz.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek-2 godziny

- zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć- 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwium- 5 godzin

- przygotowanie pracy semestralnej- 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna socjologiczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie ryzyka zdrowotnego (nierówności społeczne, moda, media, procesy medykalizacji i farmakologizacji itp.)- K_A.W28.

W2: Wykazuje znajomość zasad komunikacji interpersonalnej (poprawne komunikowanie się, bariery w komunikacji z pacjentem, trudny pacjent- trudne sytuacje)- K_A.W29

W3: Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania działań grupowych (grupy wsparcia, stowarzyszenia, fundacje)

- K_A.W30

W4: Wymienia społeczne przyczyny i konsekwencje wynikające z choroby i niepełnosprawności -K_A.W31

W5: Zna społeczne uwarunkowania postaw pomocowych - K_A.W32.

W6: Zna i rozumie znaczenie socjomedycznych wskaźników zdrowotnych populacji - K_E.W42.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje i potrafi zastosować w warunkach symulowanych podstawowe reguły komunikowania interpersonalnego w relacjach farmaceuta-pacjent oraz farmaceuta- pozostali pracownicy ochrony zdrowia (socjotechniczny wymiar komunikacji)- K_D.U18

U2: Rozpoznaje i potrafi zastosować w warunkach symulowanych reguły komunikacji interpersonalnej w relacjach z trudnym klientem- pacjentem- K_D.U22

U3: Potrafi rozróżnić i ocenić wybrane procesy społeczne, które mają wpływ na rozwój medycyny, funkcjonalną i dysfunkcjonalną instytucję medyczną, ocenia miejsce pacjenta w instytucji oraz analizuje działanie fundacji, stowarzyszeń i grup wsparcia- K_D.U22


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych- K_A.K2.

K2: Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych K_A.K3.

K3- Nabywa umiejętność pracy zespołowej K_A.K3.


Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, inscenizacja, giełda pomysłów

Skrócony opis:

Socjologia wprowadza nas w świat społecznych relacji, zjawisk i procesów. Świadomość mechanizmów życia społecznego i reguł komunikacji społecznej ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie i grupach społecznych takich jak: grupa zawodowa, rodzinna czy towarzyska. Socjologia ogólna dostarcza wiedzy, która właściwie wykorzystana w praktyce, podnosi satysfakcję z wykonywanej roli zawodowej i przyczynia się do holistycznego podejścia do pacjenta. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości wspólczesnego człowieka. Socjologia analizuje społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka oraz społeczne konsekwencje choroby. Interpretuje te zjawiska w kontekście minionych i aktualnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w postaci ćwiczeń. Wprowadzają one wiedzę dotyczącą zdrowia (społeczno- demograficzne uwarunkowania prozdrowotnego i antyzdrowotnego stylu życia), społecznych przyczyn i konsekwencji choroby, problematyki miejsca niepełnosprawności i niepełnosprawnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, tabu wokół śmierci i umierania, miejsca rodziny w łańcuchu terapeutycznym i jej rolę w procesie choroby i zdrowienia, przyczyny społecznej popularności lecznictwa niemedycznego i samoopieki, relacji personel medyczny- pacjent, funkcjonalności i dysfunkcjonalności instytucji medycznych. Ćwiczenia pogłębiają wiedzę na temat stresu społecznego i systemów wsparcia oraz relacji personel medyczny- pacjent. Omawiają zjawiska zdrowia i choroby w kontekście procesów społecznych takich jak np. medykalizacja życia społecznego

Ćwiczenia pozwalają studentom przedyskutować w grupie ważne problemy, które wynikają ze ścieżki programowej oraz pogłębić wiedzę na wybrany przez siebie temat, przygotowując pod kierunkiem wykładowcy pisemną pracę.

Literatura:

Barański J., Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocławskie Wydawnicto Oświatowe, Lublin 2002.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1997.

Piątkowski W., Brodniak W. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Test: W1, W2, W3, W4, W5, W6 (30p.)

Praca semestralna: W1, W2, W3, W4, U3 lub Recenzja: W1, U3 (30p.)

Inscenizacja: U1, U2 (5p.)

Dyskusja dydaktyczna: K1, K2, K3 (5p.)

Giełda pomysłów:U1, U2, K1, K3 (5p.)

Kryteria: poniżej 75%- niedostateczny, 75,01- 80,0%- dostateczny, 80,01- 85%- dostateczny plus, 85,01- 90,0%- dobry, 90,01-95%- dobry plus, 95,01- 100,0% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Socjologia wprowadza nas w świat społecznych relacji, zjawisk i procesów. Świadomość mechanizmów życia społecznego i reguł komunikacji społecznej ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie i grupach społecznych takich jak: grupa zawodowa, rodzinna czy towarzyska. Socjologia ogólna dostarcza wiedzy, która właściwie wykorzystana w praktyce, podnosi satysfakcję z wykonywanej roli zawodowej i przyczynia się do holistycznego podejścia do pacjenta. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości współczesnego człowieka. Socjologia analizuje społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka oraz społeczne konsekwencje choroby. Interpretuje te zjawiska w kontekście minionych i aktualnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w postaci ćwiczeń. Wprowadzają one wiedzę dotyczącą zdrowia (społeczno- demograficzne uwarunkowania prozdrowotnego i antyzdrowotnego stylu życia), społecznych przyczyn i konsekwencji choroby, problematyki miejsca niepełnosprawności i niepełnosprawnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, miejsca rodziny w łańcuchu terapeutycznym i jej rolę w procesie choroby i zdrowienia, przyczyny społecznej popularności lecznictwa niemedycznego i samoopieki, relacji personel medyczny- pacjent, funkcjonalności i dysfunkcjonalności instytucji medycznych. Ćwiczenia pogłębiają wiedzę na temat stresu społecznego i systemów wsparcia oraz relacji personel medyczny- pacjent. Omawiają zjawiska zdrowia i choroby w kontekście procesów społecznych takich jak np. medykalizacja życia społecznego

Ćwiczenia pozwalają studentom przedyskutować w grupie ważne problemy, które wynikają ze ścieżki programowej oraz pogłębić wiedzę na wybrany przez siebie temat, przygotowując pod kierunkiem wykładowcy pisemną pracę.

Literatura:

Barański J., Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocławskie Wydawnicto Oświatowe, Lublin 2002.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.

Piątkowski W., Brodniak W. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Socjologia wprowadza nas w świat społecznych relacji, zjawisk i procesów. Świadomość mechanizmów życia społecznego i reguł komunikacji społecznej ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie i grupach społecznych takich jak: grupa zawodowa, rodzinna czy towarzyska. Socjologia ogólna dostarcza wiedzy, która właściwie wykorzystana w praktyce, podnosi satysfakcję z wykonywanej roli zawodowej i przyczynia się do holistycznego podejścia do pacjenta. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości współczesnego człowieka. Socjologia analizuje społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka oraz społeczne konsekwencje choroby. Interpretuje te zjawiska w kontekście minionych i aktualnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w postaci ćwiczeń. Wprowadzają one wiedzę dotyczącą zdrowia (społeczno- demograficzne uwarunkowania prozdrowotnego i antyzdrowotnego stylu życia), społecznych przyczyn i konsekwencji choroby, problematyki miejsca niepełnosprawności i niepełnosprawnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, miejsca rodziny w łańcuchu terapeutycznym i jej rolę w procesie choroby i zdrowienia, przyczyny społecznej popularności lecznictwa niemedycznego i samoopieki, relacji personel medyczny- pacjent, funkcjonalności i dysfunkcjonalności instytucji medycznych. Ćwiczenia pogłębiają wiedzę na temat stresu społecznego i systemów wsparcia oraz relacji personel medyczny- pacjent. Omawiają zjawiska zdrowia i choroby w kontekście procesów społecznych takich jak np. medykalizacja życia społecznego

Ćwiczenia pozwalają studentom przedyskutować w grupie ważne problemy, które wynikają ze ścieżki programowej oraz pogłębić wiedzę na wybrany przez siebie temat, przygotowując pod kierunkiem wykładowcy pisemną pracę.

Literatura:

Barański J., Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocławskie Wydawnicto Oświatowe, Lublin 2002.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.

Piątkowski W., Brodniak W. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)