Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K1-ANAT-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne)
Nazwa przedmiotu: Anatomia
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku N1 na kieruknu Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w wykładach: 10 godzin

2. udział w ćwiczeniach: 20 godzin

3. konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin

4. przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 5 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,33 punktu ECTS

2) Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w wykładach: 10 godzin

2. udział w ćwiczeniach: 20 godzin

3. przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

4. czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

5. konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin

6. przygotowanie do egzaminu + egzamin: 10 + 5 = 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

3) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do egzaminu + egzamin : 10 + 5 = 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

4) Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20 h, co odpowiada 0,66 punktu ECTS

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 Zna budowę i funkcje narządów i układów narządowych w ciele człowieka

K_W06 Zna prawidłowe mianownictwo anatomiczne

K_W08 Posiada ogólną znajomość i rozumie relacje pomiędzy budową i funkcjami organizmu człowieka

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Potrafi powiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami

K_U06 Wykorzystuje wiedzę anatomiczną do nauki przedmiotów kierunkowych na dalszych etapach kształcenia

K_U08 Rozumienie i potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

K_K02 Wykazuje postawę szacunku do ciała człowieka

Metody dydaktyczne:

systemowe nauczanie anatomii z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych, plansz i slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Nauczania Anatomii Człowieka ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy.

Pełny opis:

Wykłady:

1) Schemat budowy ciała ludzkiego. Osie i płaszczyzny ciała. Ogólna budowa kości, Szkielet osiowy i szkielet kończyn. Budowa czaszki. Klasyfikacja i budowa połączeń kości. Wybrane zagadnienia z miologii. Działanie mięśni na stawy

2) Krążenie osobnicze. Krążenie matczyno-płodowe. Układ limfatyczny.

3) Drogi oddechowe górne i dolne. Opłucna.

4) Podział układu pokarmowego. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Rozwój otrzewnej.

5) Układ moczowo-płciowy (rozwój, budowa, wady). Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego.

6) Podział układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy

7) Budowa nerwu rdzeniowego. Sploty somatyczne.

8) Nerwy czaszkowe

9) Autonomiczny układ nerwowy. Narządy zmysłów

10) Drogi nerwowe

Ćwiczenia:

1) Osie i płaszczyzny ciała. Podział układu kostnego. Budowa i rodzaje kości. Rodzaje połączeń kości. Podział stawów. Czaszka: kości twarzoczaszki i mózgoczaszki, doły czaszki, połączenia kości czaszki. Kręgosłup: budowa poszczególnych kręgów. Kręgosłup jako całość. Budowa klatki piersiowej: żebra, mostek. Połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej. Kości kończyny górnej i ich połączenia. Kości kończyny dolnej i ich połączenia.

2) Podział układ mięśniowego. Mięśnie głowy i szyi. Mięśnie klatki piersiowej, grzbietu i brzucha. Mięśnie kończyny górnej. Mięśnie kończyny dolnej. Elementy topograficzne: jama pachowa, dół pachowy, dół łokciowy, kanał pachwinowy, dół podkolanowy.

3) Colloquium I – układ narządu ruchu

Budowa i położenie serca. Unaczynienie serca. Układ przewodzący serca. Osierdzie. Jamy serca. Skeletotopia zastawek serca i miejsca ich osłuchiwania. Tony serca. Krążenie płodowe. Układ tętniczy. Układ żylny. Układ chłonny.

4) Coloquium II – układ krążenia

Podział układu oddechowego. Nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca, opłucna. Mechanika oddychania.

5) Podział układu pokarmowego. Jama ustna. Przełyk. Żołądek. Jelito cienkie. Jelito grube. Wątroba. Drogi żółciowe. Pęcherzyk żółciowy. Trzustka. Otrzewna.

6) Colloquium III – układ oddechowy i pokarmowy

Podział układu moczowego. Nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska. Budowa i topografia narządów płciowych męskich. Budowa i topografia narządów płciowych żeńskich. Budowa sutka.

7) Colloquium IV – Układ moczowy i płciowy

Podział układu nerwowego. Mózgowie: podział anatomiczny i kliniczny, budowa, unaczynienie, komory mózgu, krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, opony mózgowia. Rdzeń kręgowy: podział, budowa, unaczynienie.

8) Nerwy czaszkowe: jądra nerwów czaszkowych i ich lokalizacja w pniu mózgu, miejsca wyjścia z mózgowia, miejsce przejścia przez podstawę czaszki, zakres unerwienia. Nerwy rdzeniowe. Budowa nerwu rdzeniowego. Splot szyjny, splot ramienny, nerwy międzyżebrowe i splot lędźwiowo-krzyżowy (zakres unerwienia, objawy uszkodzenia nerwów)

9) Ośrodki nerwowe. Rodzaje dróg nerwowych. Drogi ruchowe piramidowe i pozapiramidowe. Droga czucia powierzchownego i głębokiego. Droga węchowa, wzrokowa, smakowa, słuchowa i równowagi

10) Colloquium V – układ nerwowy

Podział układu autonomicznego, splot sercowy, trzewny i podbrzuszny dolny). Podział układu dokrewnego. Oś podwzgórzowo–przysadkowa. Podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, jądro, jajniki, łożysko. Narząd wzroku. Gałka oczna, narządy dodatkowe oka. Aparat łzowy. Odruchy źrenicy na światło i akomodację. Nerw wzrokowy. Nerwy gałkoruchowe (III, IV, VI). Ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Nerw przedsionkowo-ślimakowy. Droga dźwięku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2) Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, wyd. IX

3) Netter F. – Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne. wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020 , wyd. VII

4) Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii t. 1-2. wyd. MedPharm, Wrocław 2018 , wyd. II

Literatura uzupełniająca:

1) Hansen J. T. Anatomia Nettera do kolorowania. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, wyd. I

2) Skrzat J. Walocha J. Anatomia człowieka z elementami fizjologii Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, wyd. I

3) Gołąb B. – Podstawy Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, wyd. II

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i uzyskanie pozytywnych ocen z 6 kolokwiów cząstkowych.

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:

Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwiczeń wywieszony na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.

Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

1) Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

2) Kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3) Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

4) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Forma egzaminu z przedmiotu Anatomia:

Egzamin z Anatomii jest egzaminem teoretycznym i odbywa się w sesji zimowej:

1) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną.

2) Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (60 pytań); warunkiem zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3) Niezgłoszenie się studenta na egzamin podlega przepisom Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32).

4) Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6) Materiały egzaminacyjne tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

7) Egzamin poprawkowy jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry i podawany do wiadomości na Tablicy Ogłoszeń.

8) Egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy z Kierownikiem Katedry. Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Piotr Flisiński, Monika Paruszewska-Achtel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Piotr Flisiński, Monika Paruszewska-Achtel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Małgorzata Dombek, Andrzej Pastwa, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Mariusz Baumgart, Andrzej Pastwa, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Małgorzata Dombek, Andrzej Pastwa, Michał Sabramowicz, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.