Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K1-FIZJ-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii skóry, układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi (zakres szkoły średniej) oraz chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego wynosi:

- udział w wykładach: 10 godzin,

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin,

- dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin,

- czytanie wskazanej literatury: 20 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin,


- przygotowanie do kolokwiów:10 godzin,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowe praktyki- nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 87 godzin (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna biofizyczne podstawy funkcjonowania komórek, tkanek, narządów, w tym skóry (K_W03).

W2. Zna budowę, podstawowe funkcje narządów i układów narządowych w ciele człowieka (K_W05).

W3. Zna prawidłowe mianownictwo anatomiczne (K_W06).

W4. Zna budowę histologiczną komórek, tkanek i narządów ze szczególnym uwzględnieniem skóry i przydatków skóry (K_W07).

W5. Posiada ogólną znajomość i rozumie relacje pomiędzy budowa i funkcjami organizmu człowieka (K_W08).

W6. Zna patofizjologię komórek, układów i narządów (K_W09)

W7.Zna biologiczną rolę białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, witamin i innych regulatorów biologicznych metabolizmu (K_W10).

W8. Zna czynności i funkcje skóry (K_W25).

W9. Zna zasady działania wody jako rozpuszczalnika i sposoby jej uzdatniania oraz ustalania i zmiany pH (K_W32).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi powiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami (K_U05).

U2. Rozumie i potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy (K_K01).

K2. Potrafi pracować w zespole (K_K07).

K3. Posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się (K_K12).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- prezentacje multimedialne, w trakcie których Wykładowca szczegółowo omawia zagadnienia związane z tematem wykładów.

Ćwiczenia:

- metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji (praca w grupach z wykorzystaniem programów symulacyjnych PhysioEX i PhILS oraz wykonywanie ćwiczeń związanych z fizjologią układu oddechowego i krążenia w Pracowni Spirometrycznej i Pracowni Wysiłku Fizycznego oraz Fizjologii Układu Krążenia),

- ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa,

- dyskusja na temat zagadnień związanych z tematyką ćwiczeń,.

- analiza wyników otrzymanych w trakcie ćwiczeń,

- przygotowywanie raportów z ćwiczeń.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Pojęcia i reguły fizjologiczne. Fizjologiczne procesy regulujące funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i całego organizmu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu fizjologia jest zapoznanie studentów kosmetologii z podstawowymi pojęciami i procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. Wiedza na temat podstawowych mechanizmów fizjologicznych pozwala zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi narządami i jest punktem wyjścia dla nauki takich przedmiotów jak, higiena, patofizjologia, dermatologia czy kosmetologia. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach.

Tematyka wykładów:

1. Szlaki przekazywania sygnałów w układzie nerwowym.

2. Regulacja wydzielania wewnętrznego. Znaczenie osi podwzgórze- przysadka w regulacji hormonalnej.

3. Regulacja funkcji rozrodczych u mężczyzn i kobiet.

4. Mechanizmy hemostatyczne. Równowaga i zaburzenia układu hemostazy.

5. Aktywność elektryczna serca. Mechanizm skurczu mięśnia sercowego i regulacja jego siły.

6. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

7. Mechanizmy autoregulacyjne w nerce.

8. Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

9. Regulacja czynności układu pokarmowego.

10. Czynności i funkcje skóry.

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym.

2. Fizjologia narządów zmysłu (wzrok, słuch, smak, węch).

3. Hormonalna regulacje stężenia glukozy we krwi.

4. Hormony tarczycy a metabolizm (program komputerowy Ph.I.L.S.).

5. Fizjologia układu krwiotwórczego.

6. Spontaniczna aktywność mięśnia sercowego. Wpływ układu autonomicznego (program komputerowy SimHeart).

7. Mechanika oddychania (program komputerowy PhysioEX).

8. Gospodarka wodno- elektrolitowa. Fizjologia układu moczowego.

9. Fizjologia układu pokarmowego oraz metabolizm.

10. Równowaga kwasowo- zasadowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tafil-Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka, PZWL, 2009

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL 2003

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

1.wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka,

2.rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami,

3.wykonuje podstawowe badanie EKG, przeprowadza jego interpretację,

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1.śródsemestralne testy kontrolne,

2.ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach,

3.tzw. „wejściówki”

4.egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów z Fizjologii jest zapoznanie studentów

z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego oraz układu moczowego. Student zapozna się

z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego

i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego, zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Ponadto, Student zapozna się również z fizjologią oraz funkcjami skóry.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz

o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również

o przebiegu procesu trawienia w organizmie ludzkim i regulacji przyjmowania pokarmu, a także o procesie produkcji moczu i regulacji objętości płynów ustrojowych. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów z Fizjologii jest zapoznanie studentów

z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego oraz układu moczowego. Student zapozna się

z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego

i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego, zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Ponadto, Student zapozna się również z fizjologią oraz funkcjami skóry.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz

o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również

o przebiegu procesu trawienia w organizmie ludzkim i regulacji przyjmowania pokarmu, a także o procesie produkcji moczu i regulacji objętości płynów ustrojowych. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów z Fizjologii jest zapoznanie studentów

z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego oraz układu moczowego. Student zapozna się

z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego

i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego, zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Ponadto, Student zapozna się również z fizjologią oraz funkcjami skóry.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz

o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również

o przebiegu procesu trawienia w organizmie ludzkim i regulacji przyjmowania pokarmu, a także o procesie produkcji moczu i regulacji objętości płynów ustrojowych. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów z Fizjologii jest zapoznanie studentów

z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego oraz układu moczowego. Student zapozna się

z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego

i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego, zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Ponadto, Student zapozna się również z fizjologią oraz funkcjami skóry.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz

o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również

o przebiegu procesu trawienia w organizmie ludzkim i regulacji przyjmowania pokarmu, a także o procesie produkcji moczu i regulacji objętości płynów ustrojowych. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.