Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K3-SEMLDER-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Strona przedmiotu: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologiii.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym. Seminarium to metoda polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Seminarium jest uważane za dość trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. To metoda przewidziana dla najbardziej zaawansowanych studentów, prowadzona zazwyczaj na ostatnich latach studiów, wymagająca od studentów posiadania już wcześniej pewnej wiedzy w zakresie zagadnień poruszanych na seminarium (inaczej nie byliby w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, ani napisać referatu), dobrze utrwalonej. Seminarium pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium służy do przygotowania prac dyplomowych, w jakich niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi.

Całkowity nakład pracy studenta:

Prace dyplomowe na studiach licencjackich mają formę pracy badawczej jak i poglądowej. Tematyka prac dyplomowych obejmuje wszelkie aspekty ważne dla współpracy dermatologa z kosmetologiem.

Seminarium to metoda dydaktyczna polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień.

Zwykle niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami naukowymi.


Efekty uczenia się - wiedza:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy, pozwalającej w konsekwencji na postawienie celu (ów) prowadzonych badań własnych,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania uzyskanych wyników badań własnych,

e/ dostosowuje odpowiednie narzędzia statystyczne do wyników swoich badań,

f/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

g/ rozwija umiejętność konfrontacji uzyskanych wyników własnych z dotychczas opublikowaną światową literaturą naukową,

h/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

i/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej.


Wiedza jako zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do napisania pracy licencjackiej i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z pisaniem pracy dyplomowej.


Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne stanowią zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi.

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym student poznaje techniczne i merytoryczne aspekty pisania pracy naukowej, którą jest praca licencjacka. Przygotowuje również dokładną analizę literatury naukowej dotyczącej zagadnienia, które jest przedmiotem jego badań naukowych, oraz merytoryczną syntezę wiedzy dotyczącej danego zagadnienia z zachowaniem wszelkich norm „Prawa autorskiego”. Semestr letni to czas na praktyczne przygotowanie rozprawy licencjackiej. Proces ten rozpoczyna przygotowanie precyzyjnego konspektu pracy dyplomowej, który jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego. Następnie student przystępuje do pisania poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, które prezentowane są i poddawane ocenie podczas seminarium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w dwóch semestrach III roku studiów I stopnia, kierunku kosmetologia.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w dwóch semestrach III roku studiów I stopnia, kierunku kosmetologia. W semestrze zimowym student poznaje techniczne i merytoryczne aspekty pisania pracy naukowej, którą jest praca licencjacka. Przygotowuje również dokładną analizę literatury naukowej dotyczącej zagadnienia, które jest przedmiotem jego badań naukowych, oraz merytoryczną syntezę wiedzy dotyczącej danego zagadnienia z zachowaniem wszelkich norm „Prawa autorskiego”. Semestr letni to czas na praktyczne przygotowanie rozprawy licencjackiej. Proces ten rozpoczyna przygotowanie precyzyjnego konspektu pracy dyplomowej, który jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego. Następnie student przystępuje do pisania poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, które prezentowane są i poddawane ocenie podczas seminarium.

Literatura:

Nie ma podanej literatury wymaganej i zalecanej do ostatecznego zaliczenia przedmiotu. Student dokonuje samodzielnego poszukiwania literatury naukowej dotyczącej przedmiotu badań studenta.

Student może korzystać m.in. z n/w podręczników:

Dermatologia dla kosmetologów.

Adamski Z., Kaszuba A.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Poznań 2008.

i

Dermatologia. t. II.

Braun-Falco O., Plewing G., Burgdorf H.H.C.

Czelej. Lublin 2010.

jak i również z poniższych:

1. Radomski D., Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011.

2. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Difin, Warszawa 2005.

4. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o., Poznań 2005.

5. Kothari C.R., Garg G.: Research Methodology: Methods and Techniques. 2nd edition. New Age, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta.

Główne kryteria oceny:

1. Zgodność treści pracy z tytułem.

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez.

3. Merytoryczna ocena pracy.

4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).

7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie innym instytucjom, materiał źródłowy).

Metody badawcze zastosowane w pracy dyplomowej powinny uwzględniać również narzędzia statystyczne.

Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu (zaliczenie na ocenę) jest akceptacja pracy licencjackiej i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.