Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K3-SOCJ-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Studium Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obiowiązkowe dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku N1 na kierunku Kosmetologa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z przedmiotu WOS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Zna podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne związane ze zdrowiem i chorobą- K_W40

W2: Opisuje społeczno- kulturowe tło zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności w kontekście społecznych norm i wartości oraz potrafi przeanalizować problem naznaczenia społecznego i rolę wsparcia- K_W40

W3: Potrafi omówić społeczno- kulturowe aspekty atrakcyjności ciała w tradycyjnych i ponowoczesnych kulturach- K_W40Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Rozpoznaje i charakteryzuje psychospołeczne potrzeby pacjenta- klienta oraz planuje i modyfikuje działania w zakresie relacji z pacjentem, aby uwzględnić ich realizację- K_U39

U2: Potrafi planować pracę na własnym odcinku pracy z uwzględnieniem psychospołecznych zachowań pacjenta związanych ze zdrowiem i chorobą- K_U39Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Przekazuje innym wiedzę na temat społeczno- kulturowych aspektów stylu życia- K_K10

K2: Wykazuje postawę szacunku do klienta i jego ciała, uwzględniając wiedzę z zakresu społeczno- kulturowych aspektów cielesności- K_K02

K3: Planuje przebieg prawidłowej komunikacji ze współpracownikami i pacjentem, wynikającej z wykonywanej praktyki zawodowej- K_K06, K_K07, K_K11


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, giełda pomysłów, dyskusja

Skrócony opis:

Socjologia wprowadza nas w świat społecznych relacji, zjawisk i procesów. Świadomość mechanizmów życia społecznego i reguł komunikacji społecznej ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie i grupach społecznych takich jak: grupa zawodowa, rodzinna czy towarzyska. Socjologia ogólna dostarcza wiedzy, która właściwie wykorzystana w praktyce, podnosi satysfakcję z wykonywanej roli zawodowej i przyczynia się do holistycznego podejścia do pacjenta. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości współczesnego człowieka. Socjologia analizuje społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka oraz społeczne konsekwencje choroby. Interpretuje te zjawiska w kontekście minionych i aktualnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. W części wykładowej student dowiaduje się, czym zajmuje się socjologia i jakimi metodami badawczymi posługuje się, w celu zebrania danych. Omawiane są również procesy społeczne, osobowość społeczna i postawy. Następnie realizowana jest tematyka jednej z dziedzin socjologii, jaką jest socjologia medycyny. Tu omawiane są problemy dotyczące zdrowia, choroby i medycyny, społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie. Szeroko omawiane na wykładach są również problemy związane ze zdrowiem w systemie wartości społeczeństwa polskiego, a także nierówności społeczne w odniesieniu do zdrowia i choroby. Studenci również zostają zapoznani z problematyką niepełnosprawności, jej źródłami i rozmiarami oraz stereotypami osoby niepełnosprawnej. Tematem, który kończy omawianie problemów z socjologii medycyny są zachowania społeczne otaczające śmierć i umieranie.

Ćwiczenia pogłębiają wiedzę zdobytą podczas wykładu poprzez samodzielną pracę studenta z wybranym tematem, pozwalają przedyskutować w grupie ważne problemy dotyczące zdrowia- społeczno- demograficzne uwarunkowania prozdrowotnego i antyzdrowotnego stylu życia, społeczne przyczyny i konsekwencje choroby, problematykę miejsca niepełnosprawności i niepełnosprawnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, tabu wokół śmierci i umierania, miejsce rodziny w łańcuchu terapeutycznym i jej rolę w procesie choroby i zdrowienia, przyczyny społecznej popularności lecznictwa niemedycznego i samoopieki, funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych, ćwiczenia pogłębiają wiedzę na temat stresu społecznego i systemów wsparcia oraz relacji personel medyczny- pacjent.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański W., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2000.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

giełda pomysłów: 10p.- K_K02, K_U39

praca w grupach (dyskusja)- K_K06, K_K07, K_K10, K_K11

recenzja: 30p.- K_W40

test: 30p.- K_W40

Maksymalna liczba punktów: 70p.

Kryteria: Zaliczenie powyżej 75%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Socjologia kieruje uwagę studenta na procesy społeczne, które wpływają na postrzeganie zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności we współczesnym społeczeństwie.

Poszerza ona wiedzę studenta o kulturowo- społeczne i demograficzne aspekty opieki medycznej nad pacjentem- klientem. Uczy reguł właściwej interakcji społecznej. Włącza się w wypracowanie u studenta holistycznej wizji pacjenta

Pełny opis:

Podczas wykładu student otrzymuje podstawowe informacje dotyczące przedmiotu socjologii, wybranych i przydatnych do analiz zjawiska zdrowia, choroby i niepełnosprawności teorii socjologicznych. Wykład wprowadza studenta w podstawowe zagadnienia związane z kulturą. Analizuje społeczną sytuację osób chorych i niepełnosprawnych. Poszukuje uwarunkowań właściwej i niewłaściwej opieki nad pacjentem w instytucjach medycznych.

Pomaga studentowi odkrywać społeczno-kulturowe i demograficzne uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie. Pozwala mu zauważyć związek między religią a realizowaną wartością zdrowia. Student poznaje społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym. Zaczyna cenić społeczne systemy wsparcia, w tym funkcjonalną rodzinę jako element łańcucha terapeutycznego w pracy z pacjentem chorym i niepełnosprawnym. Staje się świadomy korzyści płynących dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych w prawidłowo funkcjonującej instytucji medycznej. Zna reguły poprawnej komunikacji społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański W., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2000.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Socjologia kieruje uwagę studenta na procesy społeczne, które wpływają na postrzeganie zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności we współczesnym społeczeństwie.

Poszerza ona wiedzę studenta o kulturowo- społeczne i demograficzne aspekty opieki medycznej nad pacjentem- klientem. Uczy reguł właściwej interakcji społecznej. Włącza się w wypracowanie u studenta holistycznej wizji pacjenta

Pełny opis:

Podczas wykładu student otrzymuje podstawowe informacje dotyczące przedmiotu socjologii, wybranych i przydatnych do analiz zjawiska zdrowia, choroby i niepełnosprawności teorii socjologicznych. Wykład wprowadza studenta w podstawowe zagadnienia związane z kulturą. Analizuje społeczną sytuację osób chorych i niepełnosprawnych. Poszukuje uwarunkowań właściwej i niewłaściwej opieki nad pacjentem w instytucjach medycznych.

Pomaga studentowi odkrywać społeczno-kulturowe i demograficzne uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie. Pozwala mu zauważyć związek między religią a realizowaną wartością zdrowia. Student poznaje społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym. Zaczyna cenić społeczne systemy wsparcia, w tym funkcjonalną rodzinę jako element łańcucha terapeutycznego w pracy z pacjentem chorym i niepełnosprawnym. Staje się świadomy korzyści płynących dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych w prawidłowo funkcjonującej instytucji medycznej. Zna reguły poprawnej komunikacji społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański W., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2000.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska, Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Socjologia kieruje uwagę studenta na procesy społeczne, które wpływają na postrzeganie zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności we współczesnym społeczeństwie.

Poszerza ona wiedzę studenta o kulturowo- społeczne i demograficzne aspekty opieki medycznej nad pacjentem- klientem. Uczy reguł właściwej interakcji społecznej. Włącza się w wypracowanie u studenta holistycznej wizji pacjenta

Pełny opis:

Podczas wykładu student otrzymuje podstawowe informacje dotyczące przedmiotu socjologii, wybranych i przydatnych do analiz zjawiska zdrowia, choroby i niepełnosprawności teorii socjologicznych. Wykład wprowadza studenta w podstawowe zagadnienia związane z kulturą. Analizuje społeczną sytuację osób chorych i niepełnosprawnych. Poszukuje uwarunkowań właściwej i niewłaściwej opieki nad pacjentem w instytucjach medycznych.

Pomaga studentowi odkrywać społeczno-kulturowe i demograficzne uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie. Pozwala mu zauważyć związek między religią a realizowaną wartością zdrowia. Student poznaje społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym. Zaczyna cenić społeczne systemy wsparcia, w tym funkcjonalną rodzinę jako element łańcucha terapeutycznego w pracy z pacjentem chorym i niepełnosprawnym. Staje się świadomy korzyści płynących dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych w prawidłowo funkcjonującej instytucji medycznej. Zna reguły poprawnej komunikacji społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański W., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2000.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.