Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Podstawy immunoprofilaktyki i immunoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KI-ZF-PODSTIMMU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Podstawy immunoprofilaktyki i immunoterapii
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych – 2 godziny

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 zbieranie i analiza specjalistycznej bibliografii naukowej – 5 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia z uwzględnieniem aspektów naukowo – badawczych i zaliczenie: 4+1= 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 32 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna definicję szczepionki, skład szczepionki, rodzaje szczepionek

W2: Zna mechanizmy powstawania odporności poszczepiennej (pierwotnej i wtórnej)

W3: Opisuje zjawisko odporności stadnej (populacyjnej)

W4: Omawia historię szczepień ochronnych

W5: Zna kalendarz szczepień, obowiązujący w Polsce

W6: Zna mechanizmy odpowiedzi immunologicznej wrodzonej i nabytej

W7: Zna definicję immunostymulacji i immunosupresji oraz umie omówić związane z nimi mechanizmy immunologiczne.

W8: Omawia niepożądane odczyny poszczepienne.

W9: Omawia szczepienia podróżnych.

W10: Zna zastosowania preparatów ludzkich immunoglobulin


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania odporności poszczepiennej.


U2: Student ma umiejętność odróżniania działania swoistego i nieswoistego immunoterapeutyków.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 : dąży do stałego podnoszenia swojej wiedzy

K2: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych w celu wyszukiwania informacji


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie zagadnieniom szeroko pojętej immunoprofilaktyki i immunoterapii. Studenci zapoznają się z różnymi sposobami uodparniania organizmu;

poznają podstawowe zagadnienia związane immunomodulacją.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe mechanizmy związane z działaniem immunomodulacyjnym na układ odpornościowy.

Część zajęć będzie poświęcona uodparnianiu przeciwko chorobom zakaźnym.

W ramach wykładu omówione zostaną sposoby uodparniania biernego i czynnego oraz mechanizm wytwarzania odporności poszczepiennej. Studenci zapoznają się z budową, składnikami i rodzajami szczepionek stosowanych obecnie w Polsce i innych krajach .

Studenci zapoznają się również z pojęciem immunostymulacji nieswoistej ; poznają różne przykłady immunostymulatorów ( naturalnych i syntetycznych) . W ramach wykładu omówione zostaną także preparaty immunoglobulinowe i ich zastosowania. Zostanie omówiony rys historyczny powstawania szczepień ochronnych oraz współczesne tendencje immunoprofilaktyki i immunoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. PWN, Warszawa 2018

2. Bryniarski K: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red.

J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

2. Kowalski M : Immunologia kliniczna. Mediton , Łódź 2000

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz pisemne zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów na kolokwium (60% prawidłowych odpowiedzi). Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów / Ocena

92-100% / Bardzo dobry

84-91% / Dobry plus

76-83% / Dobry

68-75% /Dostateczny plus

60-67% /Dostateczny

0-59% /Niedostateczny

Zaliczenie pisemne: ≥ 60% W1-W10, U1, U2, K1, K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycie praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)