Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KI-ZF-SOCJCIALA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała
Jednostka: Studium Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

-udział w wykładach:15 godzin

- udział w konsultacjach naukowo –badawczych: 2 godziny

- udział w zaliczeniu przedmiotu - 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72punktu ETCS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach: 15 godzin

-udział w konsultacjach naukowo –badawczych: 2 godziny

- czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie(5+1) 6 godzin

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ETSC


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

Nie dotyczy


4) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania


Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (5+1) 6 godzin


Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 ETCS


5) Bilans nakładu pracy o charakterze praktyczny


Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie(5+1) 6 godzin

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 6 godzin, co odpowiada 0,24 ETCS


6) Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

-czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

-udział w konsultacjach naukowo –badawczych: 2 godziny


Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobycia kompetencji społecznych wynosi 4 godziny, co odpowiada

0,16 ETCS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Zna społeczne i kulturowe czynniki wpływające na postrzeganie wartości zdrowia i urody w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach (K_W40)

W2: Posiada wiedzę na temat kształtowania się społecznych postaw wobec ciała oraz kreowania przy pomocy ciała tożsamości indywidualnej i społecznej (K_W40)

W3: Interpretuje sytuację osoby niepełnosprawnej w świetle koncepcji socjologicznych, w odniesieniu do pojęć: stygmat, piętno i naznaczenie (K_W40)

W4: Wymienia specyficzne potrzeby psychospołeczne seniorów i osób chorych oraz ich problemy społeczne (K_W40)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi ocenić wpływ mody na indywidualne wybory jednostek (K_U39)

U2: Analizuje relację z pacjentem (klientem) w kontekście procesów starzenia się, zdrowia, choroby i niepełnosprawności (K_U39)

U3: Analizuje rolę ciała w procesie komunikacji społecznej (K_U39)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Wykazuje związek między zdrowiem a społecznymi czynnikami, które na nie wpływają (K_K07)

K2: Akceptuje konieczność podtrzymywania prawidłowej relacji z pacjentem (K_K11)


Metody dydaktyczne:

-wykład informacyjny z prezentacją multimedialną,

-wykład problemowy

-wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Wykład z socjologii ciała pozwala studentom zaznajomić się z socjologicznym spojrzeniem na ciało i szeroko zdefiniowany wizaż.

Pełny opis:

Wykład z socjologii ciała uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie pisemne: > 60% (W1,W2, W3, U1, K1)

Kryteria oceniania:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zaliczenie: test jednokrotnego wyboru i uzupełnień.

Zaliczenie wraz z uzyskaniem z testu 60 % poprawnych odpowiedzi.

Dodatkowe 10 % przyznawane jest za obecność na 100% wykładów.

Dwie lub więcej nieobecności należy zaliczyć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska, Andrzej Domański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład z socjologii ciała pozwala studentom zaznajomić się z socjologicznym spojrzeniem na ciało i szeroko zdefiniowany wizaż.

Pełny opis:

Wykład z socjologii ciała uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.