Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała, mody, wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KII-ZF-SOCCIALA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała, mody, wizerunku
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (17 godzin)

- udział w konwersatorium: 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godziny


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (8 godzin)

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 4 godziny

- udział w projekcie grupowym: 4 godziny


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Zna społeczne i kulturowe czynniki wpływające na postrzeganie wartości zdrowia i urody w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach

W2: Posiada wiedzę na temat kształtowania się społecznych postaw wobec ciała oraz kreowania przy pomocy ciała tożsamości indywidualnej i społecznej

W3: Opisuje proces medykalizacji ciała

W4: Rozumie znaczenie piętna, stygmatu i procesu naznaczenia społecznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi ocenić wpływ mody na indywidualne wybory jednostek

U2: Analizuje rolę ciała w procesie komunikacji społecznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Student dąży do poznania społeczno-kulturowego wymiaru ciała i symbolicznego wymiaru społecznych interakcji

Metody dydaktyczne:

Metoda fotojęzyka, dyskusja dydaktyczna, metoda referatu

Skrócony opis:

Seminarium z socjologii ciała, mody i wizerunku uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Zajęcia będą odbywać się zdalnie.

Pełny opis:

Student poznaje socjologiczne koncepcje ciała i cielesności, dowiaduje się, jak ozdabiano ciało i jakie były społeczne oczekiwania względem niego w historii oraz wybranych kulturach.

Zaczyna dostrzegać wpływ społecznych oczekiwań związanych ze zdrowiem i urodą na rozwój wybranych dziedzin medycyny oraz wzajemny wpływ, jaki zachodzi między rozwojem medycyny a społecznymi oczekiwaniami.

Wraz z wykładowcą analizuje wpływ mody na tożsamość społeczną oraz teorie mód. Poznaje znaczenie ciała w komunikacji niewerbalnej. Dostrzega problemy związane z niepełnosprawnością i starzeniem się ciała w dobie kultu ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Perchla-Włosik A., Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań. konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium polega na realizacji zadania w postaci prezentacji wybranego tematu. Na ocenę końcową tworzy: obecność na zajęciach, prezentacja wybranego tematu, zaangażowanie i aktywność na zajęciach.

Liczba punktów Ocena

92-100 Bardzo dobry

84-91 Dobry plus

76-83 Dobry

68-75 Dostateczny plus

60-67 Dostateczny

0-59 Niedostateczny

1) Udział w projekcie grupowym- max 40 p.

2) Prezentacja wybranego tematu (forma i treść wypowiedzi)- max 30 p.

3) Recenzja tekstu naukowego- max 30 p.

Nieobecności należy zaliczyć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium z socjologii ciała, mody i wizerunku uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Pełny opis:

Student poznaje socjologiczne koncepcje ciała i cielesności, dowiaduje się, jak ozdabiano ciało i jakie były społeczne oczekiwania względem niego w historii oraz wybranych kulturach.

Zaczyna dostrzegać wpływ społecznych oczekiwań związanych ze zdrowiem i urodą na rozwój wybranych dziedzin medycyny oraz wzajemny wpływ, jaki zachodzi między rozwojem medycyny a społecznymi oczekiwaniami.

Wraz z wykładowcą analizuje wpływ mody na tożsamość społeczną oraz teorie mód. Poznaje znaczenie ciała w komunikacji niewerbalnej. Dostrzega problemy związane z niepełnosprawnością i starzeniem się ciała w dobie kultu ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Perchla-Włosik A., Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań. konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium z socjologii ciała, mody i wizerunku uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Pełny opis:

Student poznaje socjologiczne koncepcje ciała i cielesności, dowiaduje się, jak ozdabiano ciało i jakie były społeczne oczekiwania względem niego w historii oraz wybranych kulturach.

Zaczyna dostrzegać wpływ społecznych oczekiwań związanych ze zdrowiem i urodą na rozwój wybranych dziedzin medycyny oraz wzajemny wpływ, jaki zachodzi między rozwojem medycyny a społecznymi oczekiwaniami.

Wraz z wykładowcą analizuje wpływ mody na tożsamość społeczną oraz teorie mód. Poznaje znaczenie ciała w komunikacji niewerbalnej. Dostrzega problemy związane z niepełnosprawnością i starzeniem się ciała w dobie kultu ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Perchla-Włosik A., Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań. konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium z socjologii ciała, mody i wizerunku uzupełnia /koryguje wąskie -biomedyczne ujęcia ciała ludzkiego. W socjologicznym ujęciu cielesność ukazana zostanie jako: element tożsamości, kapitał społeczny, źródło cierpienia, odbiorcę wrażeń, obszar nadawania znaczeń, przedmiot obróbki i kontroli. Zmienność i wielość interpretacji ciała zostanie omówiona w z wykorzystaniem szeregu socjologicznych perspektyw (kulturowej, interakcyjnej, ekonomicznej, feministycznej) i teorii np. mody, społeczeństwa konsumpcyjnego, medykalizacji, naznaczenia.

Pełny opis:

Student poznaje socjologiczne koncepcje ciała i cielesności, dowiaduje się, jak ozdabiano ciało i jakie były społeczne oczekiwania względem niego w historii oraz wybranych kulturach.

Zaczyna dostrzegać wpływ społecznych oczekiwań związanych ze zdrowiem i urodą na rozwój wybranych dziedzin medycyny oraz wzajemny wpływ, jaki zachodzi między rozwojem medycyny a społecznymi oczekiwaniami.

Wraz z wykładowcą analizuje wpływ mody na tożsamość społeczną oraz teorie mód. Poznaje znaczenie ciała w komunikacji niewerbalnej. Dostrzega problemy związane z niepełnosprawnością i starzeniem się ciała w dobie kultu ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Perchla-Włosik A., Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań. konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domański
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)