Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KII-ZF-SOCKOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

− udział w wykładach: 15 godzin

− udział w laboratoriach: nie dotyczy

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w konsultacjach: 2 godziny

− udział w zaliczeniu przedmiotu- 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72 punktu ETCS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 15 godzin

− udział w laboratoriach: nie dotyczy

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w konsultacjach:2 godziny

− czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

− przygotowanie do kolokwium i kolokwium(5+1) 6 godzin

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ETSC

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

− nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

− przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (5+1) 6 godzin

Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 ETCS

5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktyczny

− przygotowanie do kolokwium (w zakresie praktycznym): 4 godzin

− udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 1 godzina

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,2 ETCS

6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie wykładów. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

− czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

− udział w konsultacjach:1 godziny

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobycia kompetencji społecznych wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,12 ETCS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Rozróżnia socjologiczne aspekty kobiecości oraz problematykę tożsamości osobowej i społecznej kobiety,

W2: Charakteryzuje rolę kobiety w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane z narodzinami

W4: Opisuje problemy współczesnej opieki położniczej w odniesieniu do społecznych oczekiwań kobiet


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji narodzin i opieki położniczej

U2: Analizuje zjawisko kobiecości w nowoczesnym społeczeństwie i jego trudności

U3: Potrafi ocenić zjawisko medykalizacji kobiecości, narodzin i opieki położniczej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, analiza filmu dokumentalnego

Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą współczesnej kobiecie w różnych kulturach i religiach. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei narodzin i opieki położniczej oraz ukazanie wartości kobiecości.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec problematyki kobiecości i narodzin. Student analizuje odmienne zwyczaje związane z kobiecością i narodzinami w różnych kulturach i religiach, podejmuje wysiłek ich oceny. Poznaje proces medykalizacji opieki położniczej, uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad kobietą rodzącą i jej dzieckiem oraz poszukuje prawidłowych form relacji. Poznaje potrzeby psychospołeczne kobiet w różnych fazach życia, w tym kobiet rodzących w instytucji szpitala i poza nim. Analizuje wątki trudnej kobiecości i trudnego macierzyństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotowska- Wójcik O. A., Luty- Michalak M. (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej, Dialog- praktyka- nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chmielowska D, Grabowska B., Machud- Mendecka E., Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Recenzje filmów dokumentalnych W1- W4, U1-U3

oraz analiza studium przypadku K1-K2

Kryteria

liczba punktów

>60 %. zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą współczesnej kobiecie w różnych kulturach i religiach. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei narodzin i opieki położniczej oraz ukazanie wartości kobiecości.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec problematyki kobiecości i narodzin. Student analizuje odmienne zwyczaje związane z kobiecością i narodzinami w różnych kulturach i religiach, podejmuje wysiłek ich oceny. Poznaje proces medykalizacji opieki położniczej, uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad kobietą rodzącą i jej dzieckiem oraz poszukuje prawidłowych form relacji. Poznaje potrzeby psychospołeczne kobiet w różnych fazach życia, w tym kobiet rodzących w instytucji szpitala i poza nim. Analizuje wątki trudnej kobiecości i trudnego macierzyństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotowska- Wójcik O. A., Luty- Michalak M. (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej, Dialog- praktyka- nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chmielowska D, Grabowska B., Machud- Mendecka E., Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą współczesnej kobiecie w różnych kulturach i religiach. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei narodzin i opieki położniczej oraz ukazanie wartości kobiecości.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec problematyki kobiecości i narodzin. Student analizuje odmienne zwyczaje związane z kobiecością i narodzinami w różnych kulturach i religiach, podejmuje wysiłek ich oceny. Poznaje proces medykalizacji opieki położniczej, uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad kobietą rodzącą i jej dzieckiem oraz poszukuje prawidłowych form relacji. Poznaje potrzeby psychospołeczne kobiet w różnych fazach życia, w tym kobiet rodzących w instytucji szpitala i poza nim. Analizuje wątki trudnej kobiecości i trudnego macierzyństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotowska- Wójcik O. A., Luty- Michalak M. (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej, Dialog- praktyka- nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chmielowska D, Grabowska B., Machud- Mendecka E., Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą współczesnej kobiecie w różnych kulturach i religiach. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei narodzin i opieki położniczej oraz ukazanie wartości kobiecości.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec problematyki kobiecości i narodzin. Student analizuje odmienne zwyczaje związane z kobiecością i narodzinami w różnych kulturach i religiach, podejmuje wysiłek ich oceny. Poznaje proces medykalizacji opieki położniczej, uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad kobietą rodzącą i jej dzieckiem oraz poszukuje prawidłowych form relacji. Poznaje potrzeby psychospołeczne kobiet w różnych fazach życia, w tym kobiet rodzących w instytucji szpitala i poza nim. Analizuje wątki trudnej kobiecości i trudnego macierzyństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotowska- Wójcik O. A., Luty- Michalak M. (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej, Dialog- praktyka- nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chmielowska D, Grabowska B., Machud- Mendecka E., Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)