Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Metabolizm żelaza w fizjopatologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1702-A-ZF-MZFC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Metabolizm żelaza w fizjopatologii człowieka
Jednostka: Katedra Patofizjologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii, histologii, fizjologii i biochemii ogólnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia pisemnego: 1 godzina

- konsultacje: 2 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,68 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie pisemne: 4 + 1 = 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: wyjaśnia molekularne mechanizmy regulujące wchłanianie, dystrybucję i magazynowanie żelaza - K_A.W8

W2: analizuje patomechanizm i konsekwencje kliniczne niedoboru

i nadmiaru żelaza - K_D.W2

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: opisuje metabolizm żelaza w stanie fizjologii i wybranych patologiach - K_A.U12

U2: wiąże zmiany w metabolizmie żelaza na poziomie komórkowym i tkankowym z objawami klinicznymi chorób - K_D.U1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych - K_A.K1

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład konwersatoryjny,

- wykład problemowy,

- klasyczna metoda problemowa,

- studium przypadku.

Skrócony opis:

Celem zajęć fakultatywnych jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu metabolizmu żelaza w stanie fizjologii oraz wybranych jednostkach chorobowych przebiegających z niedoborem lub nadmiarem tego pierwiastka.

Pełny opis:

Głównym zadaniem wykładu fakultatywnego jest zapoznanie studentów analityki medycznej z mechanizmami odpowiedzialnymi za kontrolę gospodarki żelazem w stanie fizjologii oraz z zaburzeniami tych mechanizmów w przebiegu niedoboru i nadmiaru żelaza.

Szczegółowy zakres tematów:

1. Rola żelaza w organizmie człowieka.

2. Białka zawierające żelazo i ich rola fizjologiczna.

3. Źródła żelaza w diecie.

4. Toksyczność żelaza. Żelazo niezwiązane z transferyną.

5. Ferrytyna – budowa i funkcje. Choroby przebiegające z hipo- i hiperferrytynemią.

6. Tranferyna i jej receptory – budowa i funkcje.

7. Inne kluczowe białka metabolizmu żelaza (IRPs, HFE, DMT-1).

8. Hepcydyna – historia badań. Rola biologiczna. Metody analityczne służące do oznaczania stężenia hepcydyny w materiale biologicznym.

9. Molekularne mechanizmy kontrolujące syntezę hepcydyny.

10. Regulacja wchłaniania, magazynowania i uwalniania żelaza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Stanisław Maj: Niedokrwistości. PZWL, Warszawa, 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Renate Huch, Roland Schaefer: Niedobór żelaza i niedokrwistość z niedoboru żelaza. MedPharm, Wrocław, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest obecność na wszystkich wykładach.

Zaliczenie pisemne (W1, W2, U1, U2, K1): 3 pytania opisowe opartych wyłącznie o treść wykładów. Czas trwania: 45 minut.

Uzyskane punkty z zaliczenia pisemnego przelicza się według następującej skali:

92 – 100 % - Bardzo dobry (5,0)

84 – 91 % - Dobry plus (4,5)

76 – 83 % - Dobry (4,0)

68 – 75 % - Dostateczny plus (3,5)

56 - 67 % - Dostateczny (3,0)

0 – 55 % - Niedostateczny (2,0)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Słomka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Słomka
Prowadzący grup: Artur Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Słomka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Słomka
Prowadzący grup: Artur Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Słomka
Prowadzący grup: Artur Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)