Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1702-F3-PATO-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia
Jednostka: Katedra Patofizjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=376&op=page
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemii, anatomii, histologii i fizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin (zajecia w formie zdalnej, synchronicznej)

- udział w laboratoriach (z uwzględnieniem analizy przypadków, wyników badań klinicznych i randomizowanych): 40 godzin,

- udział w konsultacjach, w tym konsultacjach naukowo-badawczych: 4 godziny,

- udział w egzaminie: 2 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktom ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin (zajecia w formie zdalnej, synchronicznej)

- udział w laboratoriach (z uwzględnieniem analizy przypadków, wyników badań klinicznych i randomizowanych): 40 godzin,

- udział w konsultacjach, w tym naukowo-badawczych: 4 godziny,

- udział w egzaminie: 2 godziny,

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin,

- przygotowanie do zajęć: 12 godzin,

- przygotowanie do kolokwiów: 12 godzin,

- przygotowanie do egzaminu: 15 godzin.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzony badaniami naukowymi:

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu patofizjologii): 20 godzin,

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny,

- czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 10 godzin,

- udział w laboratoriach objętych aktywnością (z uwzględnieniem analizy przypadków, wyników badań klinicznych i randomizowanych, planowania badań z udziałem ludzi i zwierząt): 25 godzin,

- przygotowanie do laboratoriów objętych aktywnością naukową: 6 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów naukowo-badawczych dla przedmiotu: 6 godzin.


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 69 godzin, co odpowiada 2,76 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów: 10 godzin,

- przygotowanie do egzaminu: 15 godzin.


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się

i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia udział procesu zapalnego w etiopatogenezie

i przebiegu wybranych jednostek chorobowych – K_A.W7

W2: Zna etiopatogenezę, przebieg kliniczny wybranych jednostek chorobowych – K_A.W7

W3: Klasyfikuje i krytycznie ocenia modyfikowalne

i niemodyfikowalne, jak również endo- i egzogenne czynniki chorobotwórcze – K_A.W7

W4: Analizuje patomechanizm i konsekwencje kliniczne chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, endokrynnego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego

i pokarmowego, w tym chorób cywilizacyjnych – K_A.W7

W5: Przedstawia wady i zalety najnowszych strategii terapeutycznych wybranych chorób – K_A.W7Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wiąże zmiany na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym z objawami klinicznymi i wynikami badań podmiotowych i przedmiotowych. – K_A.U7

U2: Krytycznie analizuje piśmiennictwo i najnowsze doniesienia naukowe w odniesieniu do patofizjologii chorób cywilizacyjnych. – K_A.U7

U3: Potrafi zaplanować algorytm diagnostyczno-terapeutyczny wybranych jednostek chorobowych. – K_A.U7


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Wykazuje umiejętność pracy w zespole i ciągłego dokształcania się – K_B.K3

K2: Formułuje wnioski na podstawie własnych obserwacji oraz poddaje je krytycznej analizie. – K_B.K2

K3: Uznaje znaczenie środowiska i stylu życia w rozwoju chorób oraz wykazuje świadomość ograniczeń płynących z występowania dysfunkcji fizycznych. – K_A.K2


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy

z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny.


Laboratoria:

metody dydaktyczne poszukujące - obserwacji, pokazu, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, studium przypadku, analiza wyników badań, dyskusja, filmy, prezentacje multimedialne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Patofizjologia jest nauką przedkliniczną wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych.

Przedmiot Patofizjologia dotyczy etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów oraz zagadnienia dotyczące zmian funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzeń mechanizmów regulacyjnych organizmu, zaburzeń przemiany materii oraz patofizjologię chorób nowotworowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami powstawania zaburzeń w układach i narządach,

a także rozszerzenie wiedzy studenta o objawy kliniczne oraz diagnostykę i najnowsze strategie terapeutyczne poszczególnych jednostek chorobowych. Student podczas wykładów dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób układu sercowo-naczyniowego, endokrynnego czy zaburzeń hematologicznych.

Laboratoria:

Laboratoria mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami postawania zaburzeń w układach i narządach, wykształcenie umiejętności wiązania zaburzeń na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym z objawami klinicznymi oraz wynikami badań w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student podczas laboratoriów analizuje przypadki kliniczne, planuje algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób wewnętrznych oraz analizuje wadyi zalety dostępnych procedur diagnostycznych

i możliwości terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

2. Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2018, Medycyna Praktyczna, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny: W1-W5, U1-U3, K3.

Laboratoria

Przygotowanie projektu/prezentacji (ocena w skali 1-2 punkty): W1-W5, U1-U3, K1-K3

Przedłużona obserwacja (ocena w skali 1-3 punkty): K1-K3

3 kolokwia pisemne: W1-W5, U1-U3, K3

Uzyskane punkty przeliczane są na oceny według następującej skali:

Procent punków Ocena

92 – 100% Bardzo dobry

84 – 91 % Dobry plus

76 – 83 % Dobry

68 – 75 % Dostateczny plus

56 – 67 % Dostateczny

0 – 55 % Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Żekanowska
Prowadzący grup: Joanna Boinska, Inga Dziembowska, Grażyna Gadomska, Ewelina Kolańska-Dams, Arleta Kulwas, Iga Kwiatkowska, Barbara Ruszkowska-Ciastek, Artur Słomka, Mateusz Wartęga, Ewa Żekanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patofizjologia jest nauką przedkliniczną wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych.

Przedmiot Patofizjologia dotyczy etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów oraz zagadnienia dotyczące zmian funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzeń mechanizmów regulacyjnych organizmu, zaburzeń przemiany materii oraz patofizjologię chorób nowotworowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami powstawania zaburzeń w układach i narządach,

a także rozszerzenie wiedzy studenta o objawy kliniczne oraz diagnostykę i najnowsze strategie terapeutyczne poszczególnych jednostek chorobowych. Student podczas wykładów dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób układu sercowo-naczyniowego, endokrynnego czy zaburzeń hematologicznych.

Laboratoria:

Laboratoria mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami postawania zaburzeń w układach i narządach, wykształcenie umiejętności wiązania zaburzeń na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym z objawami klinicznymi oraz wynikami badań w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student podczas laboratoriów analizuje przypadki kliniczne, planuje algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób wewnętrznych oraz analizuje wadyi zalety dostępnych procedur diagnostycznych

i możliwości terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław 2017

2. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2018, Medycyna Praktyczna, Warszawa, 2018

2. Kanikowska D., Witkowski J. Patofizjologia- repetytorium, PZWL, Warszawa, 2018

3. Benadczuk T (red.) Podstawy endokrynologii, ITEM Publishing, Warszawa, 2017

4. Basak G, Dwilewicz-Trojaczek J, Jędrzejczak W (red): Hematologia kompendium, PZWL, Warszawa 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Żekanowska
Prowadzący grup: Joanna Boinska, Grażyna Gadomska, Arleta Kulwas, Iga Kwiatkowska, Joanna Ligmanowska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Ewa Żekanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patofizjologia jest nauką przedkliniczną wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych.

Przedmiot Patofizjologia dotyczy etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów oraz zagadnienia dotyczące zmian funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzeń mechanizmów regulacyjnych organizmu, zaburzeń przemiany materii oraz patofizjologię chorób nowotworowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami powstawania zaburzeń w układach i narządach,

a także rozszerzenie wiedzy studenta o objawy kliniczne oraz diagnostykę i najnowsze strategie terapeutyczne poszczególnych jednostek chorobowych. Student podczas wykładów dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób układu sercowo-naczyniowego, endokrynnego czy zaburzeń hematologicznych.

Laboratoria:

Laboratoria mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami postawania zaburzeń w układach i narządach, wykształcenie umiejętności wiązania zaburzeń na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym z objawami klinicznymi oraz wynikami badań w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student podczas laboratoriów analizuje przypadki kliniczne, planuje algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób wewnętrznych oraz analizuje wadyi zalety dostępnych procedur diagnostycznych

i możliwości terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

2..Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2017, Medycyna Praktyczna, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Żekanowska
Prowadzący grup: Joanna Boinska, Inga Dziembowska, Grażyna Gadomska, Ewelina Kolańska-Dams, Arleta Kulwas, Joanna Ligmanowska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Ewa Żekanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patofizjologia jest nauką przedkliniczną wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych.

Przedmiot Patofizjologia dotyczy etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów oraz zagadnienia dotyczące zmian funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzeń mechanizmów regulacyjnych organizmu, zaburzeń przemiany materii oraz patofizjologię chorób nowotworowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami powstawania zaburzeń w układach i narządach,

a także rozszerzenie wiedzy studenta o objawy kliniczne oraz diagnostykę i najnowsze strategie terapeutyczne poszczególnych jednostek chorobowych. Student podczas wykładów dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób układu sercowo-naczyniowego, endokrynnego czy zaburzeń hematologicznych.

Laboratoria:

Laboratoria mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółowymi mechanizmami postawania zaburzeń w układach i narządach, wykształcenie umiejętności wiązania zaburzeń na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym z objawami klinicznymi oraz wynikami badań w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student podczas laboratoriów analizuje przypadki kliniczne, planuje algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, dyskutuje na temat etiopatogenezy chorób wewnętrznych oraz analizuje wadyi zalety dostępnych procedur diagnostycznych

i możliwości terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

2..Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2017, Medycyna Praktyczna, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)