Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1703-F1-STAT-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest zaliczenie przedmiotu Matematyka (semestr I)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 12 godzin

– udział w ćwiczeniach: 23 godziny

– udział w konsultacjach: 5 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin, co odpowiada 1.6 punktom ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 12 godzin

– udział w ćwiczeniach: 23 godziny

– udział w konsultacjach: 5 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

– przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

– udział w laboratoriach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin

– konsultacje badawczo-naukowe: 5 godzin

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 10 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 38 godzin, co odpowiada 1.52 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 20 godzin co odpowiada 0.8 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna pojęcie prawdopodobieństwa i zdarzenia losowego (K_B.W24)

W2: zna podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej (K_B.W24)

W3: zna pojęcia wartości przeciętnej i wariancji (K_B.W24)

W4: zna definicję dystrybuanty zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej (K_B.W24)

W5: rozumie pojęcie gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej(K_B.W24)

W6: zna podstawowe rozkłady zmiennej losowej ciągłej (K_B.W24)

W7: rozumie pojęcie przedziału ufności (K_B.W24)

W8: zna pojęcie testowania hipotez statystycznych (K_B.W25)

W9: zna pojęcie regresji liniowej i metody wyznaczania jej parametrów (K_B.W25)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyznaczyć prawdopodobieństwa zdarzeń losowych (K_B.U14)

U2: potrafi wyznaczyć dystrybuantę, wartość oczekiwaną i wariancję dla podstawowych rozkładów zmiennej losowej(K_B.U14)

U3: potrafi wyznaczyć statystyki opisowe próby(K_B.U14)

U4: potrafi korzystać z oprogramowania dedykowanego do analizy danych (np. Statistica, SPSS, SAS, R) (K_B.U14)

U5. potrafi wyznaczyć przedział ufności dla rozkładu t-Studenta (K_B.U14)

U6. potrafi sformułować hipotezy do przeprowadzania wnioskowania statystycznego (K_B.U14)

U7. potrafi wyznaczyć parametry regresji liniowej (K_B.U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi dobrać metodę analizy statystycznej do określonych danych opisać jej wyniki oraz formułować wnioski (K_B.K2)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

 metoda klasyczna problemowa z wykorzystaniem oprogramowania do analizy danych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Kurs składa się z 12 godzin wykładu oraz 23 godzin ćwiczeń rachunkowych z elementami pracy przy komputerze.

Celem kursu jest nauczenie technik statystycznych na poziomie podstawowym; przygotowanie do korzystania z narzędzi statystycznych pakietu Excel i Statistica i nauczenie krytycznej oceny informacji nt. analiz statystycznych przedstawianych literaturze naukowej.

Pełny opis:

Tematy wykładów –

1.Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zbiór zdarzeń losowych, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, funkcja prawdopodobieństwa, dystrybuanta

2. Zmienna losowa dyskretna: rozkład zmiennej losowej dyskretnej i jego parametry, podstawowe rozkłady zmiennej losowej dyskretnej

3. Zmienna losowa ciągła: funkcja gęstości prawdopodobieństwa, rozkład zmiennej losowej ciągłej i jego parametry, podstawowe rozkłady zmiennej losowej ciągłej

4. Przedział ufności

5. Elementy wnioskowania statystycznego

6. Współzależność zmiennych: analiza korelacji i regresji

Tematy ćwiczeń –

1.Wprowadzenie do obsługi programu Statistica. Statystka opisowa.

2. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zbiór zdarzeń losowych, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, funkcja prawdopodobieństwa, dystrybuanta

3.Zmienna losowa dyskretna: rozkład zmiennej losowej dyskretnej i jego parametry, podstawowe rozkłady zmiennej losowej dyskretnej

4. Zmienna losowa ciągła: funkcja gęstości prawdopodobieństwa, rozkład zmiennej losowej ciągłej i jego parametry, podstawowe rozkłady zmiennej losowej ciągłej

5.Wyznaczanie przedziałów ufności i formułowanie hipotez statystycznych

6. Analiza korelacji i regresji liniowej.

7. Kolokwium

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. A.Petrie and C.Sabin, Medical Statistics at Glance, Wiley-Blackwell 2012

2. M.M. Triola and M. F. Triola, Biostatistics, Pearson 2006

3. W. Daniel, Biostatistics, John Wiley & Sons, Inc. 2009, USA

4. B. R. Kirkwood, J. A. C. Sterne, Essential Medical Statistics Second Edition, Wiley & Sons 2010

5. A.Stanisz, Przystępny kurs statystyki t.1, Statsoft 2006

.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

zna elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (zdarzenia i prawdopodobieństwo, zmienne losowe, dystrybuanta zmiennej losowej, wartość przeciętna i wariancja), podstawowych rozkładów zmiennych losowych, estymacji punktowej i przedziałowej parametrów;

zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie korelacji i regresji;

stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań, ocenia rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią, medianę, przedział ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje i testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów;

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia pisemne w ciągu semestru przeprowadzone w ramach ćwiczeń decydują o ich zaliczeniu i dopuszczeniu studenta do egzaminu końcowego.

Egzamin pisemny ma formę testu wielokrotnego wyboru z ujemnymi punktami za wskazywanie błędnych odpowiedzi. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od uzyskanej względnej liczby punktów:

co najmniej 30 % na ocenę dostateczną,

co najmniej 50 % na ocenę dostateczną plus,

co najmniej 67 % na ocenę dobrą,

co najmniej 80 % na ocenę dobrą plus.

co najmniej 90 % na ocenę bardzo dobrą.

Wynik słabszy, niż 30 % oznacza ocenę niedostateczną, równoznaczną z niezdaniem egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Khalid Benzhour, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Anita Dąbrowska, Magdalena Wietlicka-Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Katarzyna Buszko, Anita Dąbrowska, Agnieszka Świątek, Magdalena Wietlicka-Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Katarzyna Buszko, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Pawłowski, Magdalena Wietlicka-Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Katarzyna Buszko, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Pawłowski, Przemysław Tarasewicz, Kacper Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Katarzyna Buszko, Rafał Pawłowski, Przemysław Tarasewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.