Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1703-f2-techi-j Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw technologii informacyjnej na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w laboratoriach: 30 godzin

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godziny, co odpowiada 1,28 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w laboratoriach: 30 godzin

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– przygotowanie do laboratoriów: 8 godzin

– przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

– udział w laboratoriach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin

– konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 27 godzin, co odpowiada 1,08 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

– kolokwium końcowe zaliczeniowe w laboratorium komputerowym: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 12 godzin co odpowiada 0,48 punktom ECTS.


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wyjasnia podstawowe zasady dotyczace wprowadzania danych do systemu Excel, tworzenia formuł, adresowania komórek, tworzenia nazw komórek i zakresów komórek (K_B.W26)

W2: wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące formatownia tekstu w programie Word: formatowania akapitów, formatowania za pomocą stylów, numerowania rozdziałów, wstawiania nagłówków i stopek, odsyłaczy, spisu treści (K_B.W26)

W3: przedstawia i charakteryzuje funkcje obiektów systemu MSAccess jak tabele, kwerendy, formularze oraz raporty (K_B.W27)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wprowadzać dane do arkusza MS Excel (K_B.U15)

U2: potrafi konstruować formuły w MS Excel (w tym formuły tablicowe), adresować komórki, tworzyć nazwy komórek, tworzyć serie danych w arkuszach MS Excel oraz formatować komórki arkuszy (K_B.U15)

U3: potrafi stosować wybrane funkcje matematyczne, statystyczne, daty i czasu, tekstowe oraz logiczne pakietu MS Excel do prezentacji oraz analizy danych biomedycznych (K_B.U16, K_B.U17)

U4: potrafi wybrać i zastosować odpowiednią formę graficznej prezentacji danych (K_B.U16.)

U5: Potrafi utworzyć projekt prostej bazy danych w systemie MS Access (K_B.U15)

U6: potrafi przeprowadzić formatowanie tekstu w programie Word: formatowanie akapitów, formatowanie za pomocą stylów, numerowanie rozdziałów, wstawianie nagłówków i stopek, odsyłaczy, spisu treści. (K_B.U15, K_B.U16)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi opisywać wyniki oraz formułować wnioski na podstawie przeprowadzanych analiz danych biomedycznych (K_B.K1., K_B.K2.)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- nie dotyczy

Laboratoria:

- ćwiczenia w laboratorium komputerowym

- metoda klasyczna problemowa

- dyskusja

Seminaria:

− nie dotyczy


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi ogólnodostępnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do analizy, prezentacji i wizualizacji danych; technikami formatowania tekstu wykorzystywanymi w redakcji obszernych dokumentów jak również podstawami systemu MS Access.

Pełny opis:

Wykład:

- nie dotyczy

Laboratoria z przedmiotu Technologie informacyjne poświęcone są nabyciu umiejętności wykorzystania systemu Excel do analizy, wizualizacji oraz prezentacji danych biomedycznych, poprzez praktyczne zaznajomienie studenta z wprowadzaniem danych do arkusza MS Excel, konstruowaniem formuł, adresowaniem komórek, tworzeniem nazw komórek, tworzeniem serii danych, stosowaniem wybranych funkcji matematycznych, statystycznych, funkcji daty i czasu, funkcji tekstowych oraz funkcji logicznych pakietu MS Excel, jak również z tworzeniem wykresów. W trakcie laboratoriów student zapozna się również z podstawowymi technikami edycji dokumentów w programie Word: formatowaniem akapitów, formatowaniem za pomocą stylów, numerowaniem rozdziałów, wstawianiem nagłówków i stopek, odsyłaczy, spisu treści etc.

Ćwiczenia mają również zapoznać studenta z podstawami tworzenia prostych baz danych w systemie MS Access.

Seminaria:

− nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Frye Curtis D: Microsoft Excel 2016. Krok po kroku, Promise 2016.

2. Cox J, Lambert J, Microsoft Access 2013 krok po kroku, Promise 2013

3. Cox J, Lambert J, Office 2016. krok po kroku, APN Promise 2016

Literatura uzupełniająca:

1. John Walkenbach J: Excel 2016.PL. Biblia, Helion 2016

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja aktywności i wyniki kolokwium

W przypadku kolokwium końcowego uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

0-49% - niedostateczny

50-59% - dostateczny

60-69% - dostateczny plus

70-79% - dobry

80-89% - dobry plus

od 90% - bardzo dobry

Kolokwium końcowe w laboratorium komputerowym (W1-W3, U1-U6, K1)

Przedłużona obserwacja/Aktywność((1-3 punktów; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1-W3, U1-U6, K1)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wietlicka-Piszcz
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Magdalena Wietlicka-Piszcz, Jacek Wiśniewski, Mariusz Żółtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Agnieszka Świątek, Magdalena Wietlicka-Piszcz, Jacek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Pawłowski, Przemysław Tarasewicz, Magdalena Wietlicka-Piszcz, Jacek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Przemysław Tarasewicz, Magdalena Wietlicka-Piszcz, Jacek Wiśniewski, Kacper Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buszko
Prowadzący grup: Jacek Wiśniewski, Kacper Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.