Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-F2-BCHEM-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biopolimerów (białka kwasy nukleinowe, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki.

Student przed rozpoczęciem zajęć z biochemii powinien w stopniu co najmniej dostatecznym opanować materiał z chemii ogólnej i organicznej oraz z biologii komórki przewidziany programem studiów dla I roku tego kierunku.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:1) zwiazki pomiędzy konformacją białek a ich aktywnością biologiczną , 2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek oraz 4) integracja metabolizmu. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich własnościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania. Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych organów.

Po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Potrafi zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Murray i wsp. Biochemia Harpera PZWL Warszawa 2008;

2. Stryer L. Biochemia. Wyd. Nauk. PWN (różne wydania);

3. Kłyszejko - Stefanowicz L. „Ćwiczenia z Biochemii”, PWN 2011

Literatura uzupełniająca:

1. T.A Brown „Genomy”, PWN 2009

2. Devlin T.M „Biochemistry” ,Wiley-Liss, 2010

3. Węgleński P „Genetyka molekularna”, PWN 2008

4. Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J. „Molecular Biology of the Cell” Garland Pub., 1983

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. i wsp. „Cytobiochemia, PWN 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i przygotowanie merytoryczne do realizacji tematów ćwiczeniowych). Zaliczenie cząstkowych kolokwiów obejmujących treści zrealizowanych ćwiczeń. Po spełnieniu tych wymogów następuje zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie studenta do egzaminu końcowego (test), zdanie, którego jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

W okresie przynajmniej miesięcznym przed terminem egzaminu udostępnione są zagadnienia, które w sposób szczegółowy nawiązują do pytań, które będą przedmiotem egzaminu testowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.