Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-F2-BCHEML-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 7.50 LUB 7.00 LUB 6.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Biochemia niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu chemii ogólnej

i organicznej oraz biologii. Ponadto, student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia ogólna i chemia organiczna.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 60 godzin

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w ćwiczeniach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 3 godziny

− egzamin: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

110 godzin, co odpowiada 4,4 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 60 godzin

− udział w ćwiczeniach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 3 godziny

− przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

− przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

− przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

− przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30 + 2 = 32 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 175 godzin, co odpowiada

7 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

− czytanie wskazanej literatury naukowej: 20 godzin

− udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii): 30 godzin

− udział w laboratoriach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii): 30 godzin

− przygotowanie do laboratoriów z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii: 5 godzin

− przygotowanie do egzaminu z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii: 10 godzin

− konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 96 godzin, co odpowiada 3,84 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

− przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

− przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

− przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30 + 2 = 32 godziny.

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 67 godziny, co odpowiada 2,68 punktu ECTS.


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym

– udział w laboratoriach: 60 godzin

– udział w ćwiczeniach: 15 godzin

 przygotowanie do laboratoriów: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 77 godzin, co odpowiada 3,08 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz laboratoriów i ćwiczeń.

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

 przygotowanie do laboratoriów: 1 godzina

 przygotowanie do ćwiczeń: 1 godzina

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS.


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

− nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: przedstawia budowę, właściwości fizykochemiczne i funkcje węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin (K_A.W9).

W2: przedstawia strukturę i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmy transportu przez błony (K_A.W10).

W3: wyjaśnia molekularne aspekty transdukcji sygnałów (K_A.W11).

W4: przedstawia główne szlaki metaboliczne i ich współzależności, wyjaśnia mechanizmy regulacji metabolizmu i wpływu leków na te procesy (K_A.W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy (K_A.U8).

U2: potrafi wykrywać i oznaczać aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy, hormony i witaminy w materiale biologicznym (K_A.U9).

U3: potrafi wykonywać badania kinetyki reakcji enzymatycznych (K_A.U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji (K_B.K2).

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi,

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną,


Ćwiczenia i laboratoria:

• metoda laboratoryjna, obserwacji, pokazu,

• metoda ćwiczeniowa.


Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki i genetyki molekularnej.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 1) związki pomiędzy konformacją białek a ich aktywnością biologiczną, 2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek, 4) integracja metabolizmu oraz 5) podstawy genetyki molekularnej. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich właściwościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania. Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych narządów.

Po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Potrafi zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2018

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2013

3. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa 2018

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis 2010

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2017

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2017

5. Biochemia ‒ Lippincott Illustrated Reviews. Ferrier D.R. Wydanie: 7, EDRA URBAN & PARTNER 2018

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Biochemia Ogólna

jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej.

Kolokwia: zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych) z wiedzy zdobytej na wykładach, laboratoriach

i ćwiczeniach. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie 60% punktów.

Kolokwium: zaliczenie ≥ 60% (W1, W2, W3, U1, K1)

Liczba punktów Ocena

29-30 Bardzo dobry

27-28 Dobry plus

24-26 Dobry

21-23 Dostateczny plus

18-20 Dostateczny

0-17 Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 50 pytań: testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części teoretycznej egzaminu 30 punktów (60%). Nie uzyskanie wymaganej liczby punktów równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin: zaliczenie ≥ 60% (W1. W2, W3, U1, K1)

Liczba punktów Ocena

47-50 Bardzo dobry

43-46 Dobry plus

39-42 Dobry

35-38 Dostateczny plus

30-34 Dostateczny

0-29 Niedostateczny

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: (U1, U2, U3, K1)

Inne – krótki sprawdzian wiadomości w formie pisemnej na początku ćwiczeń: zaliczenie ≥ 60% (0 – 4 punkty - W1, K1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Daniel Gackowski, Maciej Gawroński, Jolanta Guz, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Marta Starczak, Anna Szpila, Anna Wołowiec, Ewelina Zarakowska
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Maciej Gawroński, Jolanta Guz, Kinga Linowiecka, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Aleksandra Skalska-Bugała, Anna Szpila, Anna Wołowiec, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Jolanta Guz, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Aleksandra Skalska-Bugała, Marta Starczak, Anna Wołowiec, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Jolanta Guz, Bogumiła Kupcewicz, Paweł Mijewski, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Agnieszka Siomek-Górecka, Marta Starczak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Patrycja Bagińska, Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Daniel Gackowski, Maciej Gawroński, Jolanta Guz, Paweł Mijewski, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Marta Starczak, Aleksandra Wasilów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)