Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakokinetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1705-F3-FKIN-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakokinetyka
Jednostka: Katedra Biofarmacji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://www.biofarmacja.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z biologii, chemii fizycznej, biochemii, matematyki i statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 10 godzin,

– udział w ćwiczeniach: 25 godzin,

– konsultacje: 2 godziny,

– przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 39 godzin, co odpowiada 1,56 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 10 godzin,

– udział w ćwiczeniach: 25 godzin,

– przygotowanie do ćwiczeń: 7 godzin,

– czytanie wskazanej literatury: 7 godzin,

– opracowanie sprawozdania z ćwiczeń: 7 godzin,

– konsultacje: 2 godziny,

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 15 + 2 = 17 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4 godziny,

– konsultacje badawczo–naukowe: 1 godzina,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 6 godzin,

– udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 14 godzin,

– przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 5 godziny,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 8 godzin,

– przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń na temat badań naukowych związanych z realizowanym przedmiotem: 7 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 45 godzin, co odpowiada 1,8 punktu ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do ćwiczeń + przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 7 + 15 + 2 = 24 godzin (0,96 punktu ECTS).

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 : stosuje parametry farmakokinetyczne do opisu kinetyki procesów jakim podlega lek w organizmie – K_D.W7, K_ D.W8

W2: stosuje teorię kompartmentową do opisu procesów farmakokinetycznych decydujących o zależności dawka- stężenie-czas - K_D.W7, K_ D.W8

W3: przewiduje wpływ czynników wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych na przebieg procesów farmakokinetycznych leku w organizmie – K_D.W9

W4: wyjaśnia pojęcie dostępności biologicznej i parametrów ją charakteryzujących – K_D.W3

W5: uzasadnia stosowanie terapii monitorowanej stężeniem leku – K_D.W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi obliczyć parametry farmakokinetyczne leku opisujące kinetykę procesów jakim podlega lek w organizmie – K_D.U6

U2: potrafi przeprowadzić i zinterpretować badanie dostępności biologicznej leku – K_D.U1

U3: potrafi zaplanować zmianę dawkowania leku u indywidualnego chorego w oparciu o wpływ czynników wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych oraz na podstawie monitorowanego stężenia leku we krwi – K_D.U7, K_D.U8

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Demonstruje sformułowane wnioski z przeprowadzonych pomiarów i obserwacji - K_B.K2

K2 : Wykazuje umiejętność pracy w zespole – K_B.K3

Metody dydaktyczne:

Wykład:

– wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

– wykład konwersatoryjny

– wykład online synchroniczny


Ćwiczenia:

– ćwiczenia laboratoryjne

– dyskusja dydaktyczna z prezentacją multimedialną

– uczenie wspomagane komputerem


Skrócony opis:

Farmakokinetyka jest nauką zajmującą się opisem liczbowym zmian ilości (stężeń) środka leczniczego we krwi, tkankach, organach, a także ilości metabolizowanej i wydalanej w czasie.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Farmakokinetyka kształtowane są efekty z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędne w rozumieniu zagadnień związanych z kinetyką procesów jakim ulega lek w organizmie - uwalniania, wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy o prawie podziału oraz teorii kompartmentowej rozmieszczania substancji leczniczej na podstawie analogów hydrodynamicznych. Omawiane są pojęcia biologicznego okresu półtrwania, objętości dystrybucji, zagadnienia dostępności biologicznej, jak również klirens ogólnoustrojowy i klirensy narządowe. W ramach wykładów studenci poznają farmakokinetykę charakteryzującą podanie do- oraz pozanaczyniowe w modelu jedno- oraz dwukompartmentowym, farmakokinetykę podania wielokrotnego leku z objaśnieniem pojęcia stanu stacjonarnego i jego opisem, jak również farmakokinetykę wlewu donaczyniowego. Studenci poznają zagadnienie dotyczące wyznaczania parametrów farmakokinetycznych na podstawie masy leku wydalanego z moczem oraz wyznaczania podstawowych parametrów farmakokinetycznych techniką bezmodelową. Omawiane są także zagadnienia związane z farmakokinetyką nieliniową. Wykłady z przedmiotu „Farmakokinetyka” zapoznają studentów z fizjologicznym modelem farmakokinetycznym oraz zagadnieniami farmakoterapii monitorowanej pomiarami stężeń leków w ustroju. Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Ich celem jest zapoznanie studentów z technikami analitycznymi służącymi do zrealizowania zadanego na ćwiczeniach problemu badawczego. Pozwalają na samodzielną pracę z techniką HPLC i metodami analizy spektroskopowej. Studenci na ćwiczeniach wykorzystują programy komputerowe, które umożliwiają im wykonywanie rozbudowanych obliczeń na podstawie danych uzyskanych w ramach zajęć. Ponadto na ćwiczeniach studenci doskonalą umiejętności efektywnej organizacji pracy oraz pracy zespołowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Derendorf H., Gramatte T., Schäfer H. G., Staab A., red. wyd. pol. Wyska E., Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedFarm Polska, Wrocław, 2013.

2. Hermann T. W.: Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. PZWL, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Notari E.R.: Wstęp do biofarmacji i farmakokinetyki. PZWL, Warszawa 1978.

2. Danek A.: Farmakokinetyczne metody badania leków. Wyd. Akcyd. Warszawa, 1979.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie prawidłowo wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i wypełnionych protokołów z ćwiczeń, ciągłą ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studentów: K1.

Dwa sprawdziany pisemne: W1 – W5, U1 – U3 - zaliczenie po uzyskaniu > 60% punktów z każdego sprawdzianu.

Skala ocen:Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie prawidłowo wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i wypełnionych protokołów z ćwiczeń, ciągłą ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studentów: K1, K2.

Zaliczenie ćwiczeń:

Sprawdzian pisemny (pytania opisowe) : U1, U2, W1, W2, W4, zaliczenie po uzyskaniu ze sprawdzianu > 60% całkowitej liczby punktów.

Zaliczenie wykładów:

Test sprawdzający online (pytania opisowe i testowe): W1 – W5, U3 - zaliczenie po uzyskaniu z testu > 60% całkowitej liczby punktów.

Skala ocen:

92% - 100% - bardzo dobry

84% - 91% - dobry plus

76% - 83% - dobry

68% - 75% - dostateczny plus

60% - 67% - dostateczny

0% - 59% - niedostateczny

Uzyskanie zaliczenia wykładów i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen:

4,75 - 5,00 bardzo dobry

4,25 - 4,74 dobry plus

3,75 - 4,24 dobry

3,25 - 3,74 dostateczny plus

2,75 - 3,24 dostateczny

0 - 2,74 niedostateczny

92% - 100% - bardzo dobry

84% - 91% - dobry plus

76% - 83% - dobry

68% - 75% - dostateczny plus

60% - 67% - dostateczny

0% - 59% - niedostateczny

Uzyskanie zaliczenia wykładów i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen:

4,75 - 5,00 bardzo dobry

4,25 - 4,74 dobry plus

3,75 - 4,24 dobry

3,25 - 3,74 dostateczny plus

2,75 - 3,24 dostateczny

0 - 2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buciński
Prowadzący grup: Adam Buciński, Andżelika Lorenc, Żaneta Tabaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buciński
Prowadzący grup: Anna Badura, Adam Buciński, Andżelika Lorenc, Urszula Marzec-Wróblewska, Żaneta Tabaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buciński
Prowadzący grup: Anna Badura, Adam Buciński, Andżelika Lorenc, Urszula Marzec-Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 11 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buciński
Prowadzący grup: Anna Badura, Adam Buciński, Andżelika Lorenc, Urszula Marzec-Wróblewska, Żaneta Tabaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buciński
Prowadzący grup: Anna Badura, Adam Buciński, Andżelika Lorenc, Urszula Marzec-Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.