Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny ogrodu roślin leczniczych i kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1706-A-ZF74-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny ogrodu roślin leczniczych i kosmetycznych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

udział w wykładach – 15 godzin,

możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia – 2 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

przygotowanie się do zajęć – 4 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne – 4 godziny.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna rośliny lecznicze i kosmetyczne, dostarczane przez nie surowce, zawartość związków czynnych i wynikające z ich obecności właściwości farmakologiczne roślin.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych rośliny lecznicze i kosmetyczne.

U2: wskazać surowce lecznicze pozyskiwane z poszczególnych gatunków roślin

U3: wskazać głowne grupy związków czynnych występujących w surowcach roślinnych oraz ich działanie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line (synchronicznie): metody podające, prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład dotyczy przeglądu roślin uprawianych w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych. Obejmuje zagadnienia z zakresu budowy anatomicznej i morfologicznej tych roślin (w oparciu o obserwację w ogrodzie), zawartości związków czynnych, oraz właściwości leczniczych dostarczanych przez nie surowców.

Pełny opis:

Wykład Rośliny Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu budowy komórki roślinnej, tkanek roślinnych, budowy anatomicznej i morfologicznej roślin, które stanowią podstawę do przeglądu roślin leczniczych uprawianych w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. W trakcie wykładu i obserwacji w ogrodzie studenci zostają zapoznani z charakterystyką botaniczną, systematyką (przynależność do rodzin), pochodzeniem, występowaniem, preferencjami siedliskowymi, surowcami leczniczymi, zawartością związków czynnych, z których wynikają właściwości farmakologiczne i kosmetyczne uprawianych gatunków.

Literatura:

• Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002.

• Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

• Farmakopea Polska, Wydanie X, Tom I, II. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2014.

• Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

• Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006.

• Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa. 2003.

• Matławska I.: Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005

• Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, T. 1, Morfologia, T. 2, Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

• van Wyk E.B., Wink M., Rośliny lecznicze świata, Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie on-line oraz rozwiązanie quizu zamieszczonego na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawenda-Kempczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)