Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny lecznicze Pomorza i Kujaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1706-F-WF12-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny lecznicze Pomorza i Kujaw
Jednostka: Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu botaniki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęcich – 15 godzin,

- możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia – 3 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie się do zajęć, zapoznanie się z literaturą, wybór odpowiednich materiałów, zapoznanie się z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi – 5 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- zaliczenie pracy kontrolnej – 2 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 25 godzin (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna dziko rosnące rośliny lecznicze i surowce pochodzenia roślinnego stosowane w lecznictwie oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym – K_C.W36.

W2: zna lecznicze surowce roślinne farmakopealne i niefarmakopealne – K_C.W39.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: udziela informacji o najczęściej spotykanych w lasach i na łąkach roślinach leczniczych oraz o podstawowych roślinnych surowcach leczniczych, w tym ich składzie chemicznym i działaniu leczniczym – K_C.U15.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wyciąga i formułuje wnioski z własnych obserwacji – K_B.K2.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny w terenie; metody poszukujące – obserwacje w terenie, seminarium

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z głównymi typami siedlisk oraz z leczniczymi gatunkami roślin na nich występującymi. Celem jest też utrwalenie wiedzy na temat ważniejszych krajowych gatunków stosowanych w lecznictwie, w tym roślin leczniczych zbieranych ze stanu naturalnego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat roślin leczniczych dziko rosnących, występujących w ważniejszych typach roślinności naszego regionu. Pozwalają dokonać obserwacji na temat udziału gatunków leczniczych w zbiorowiskach roślinnych leśnych i zaroślowych, okrajkowych, łąkowych, murawowych, ruderalnych i segetalnych. Jednocześnie utrwalają wiedzę o surowcach roślinnych pozyskiwanych w tych roślin, głównych związkach czynnych i ich działaniu farmakologicznym. Omawiają też zagadnienia zagrożeń poszczególnych typów siedlisk oraz ochrony gatunków leczniczych, a także wskazują gatunki lecznicze w ekspansji.

Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

2. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1997.

3. Kozłowski J. A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L.: Zioła z apteki natury. Wyd. Publikat, Poznań, 2007.

4. Podlech D.: Encyklopedia kieszonkowa rośliny lecznicze. Wyd. Muza SA, Warszawa, 1997.

5. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000.

6. Senderski M. E.: Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M. Senderski, Podkowa Leśna, 2004.

7. Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

8. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.: Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland, vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach wraz z opracowaniem pracy kontrolnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)