Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wybrane zagadnienia z zielarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1706-F-WF81-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Wybrane zagadnienia z zielarstwa
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu botaniki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 15 godzin,

- możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia – 3 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie się do zajęć, wybór odpowiednich materiałów, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi – 4 godziny,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- zaliczenie pracy kontrolnej – 3 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 25 godzin (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna surowce pochodzenia roślinnego stosowane w lecznictwie oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym – K_C.W36.

W2: zna lecznicze surowce roślinne farmakopealne i niefarmakopealne – K_C.W39.

W3: zna formy ochrony przyrody w Polsce – K_A.W24.

W4: zna aktualne rozporządzenia dotyczące ochrony roślin i grzybów, w tym porostów oraz czerwone listy i księgi roślin – K_A.W24.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: udziela informacji o podstawowych roślinnych surowcach leczniczych, o ich składzie chemicznym i o działaniu leczniczym – K_C.U15.

U2: rozpoznaje leczniczy surowiec roślinny i kwalifikuje go do właściwej grupy botanicznej na podstawie jego cech diagnostycznych – K_C.U35.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wyciąga i formułuje wnioski z własnych obserwacji – K_B.K2.

Metody dydaktyczne:

Wykłady będą odbywać się w formie zdalnej, jako wideokonferencje synchroniczne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk rolniczych i ekologicznych, dotyczącymi uprawy, warunków występowania, zbioru i przerobu roślin leczniczych. Poznanie metod uprawy roślin oraz metod badań i oceny zasobów naturalnych roślin leczniczych. Poznanie ważniejszych gatunków uprawianych oraz krajowych gatunków roślin leczniczych zbieranych ze stanu naturalnego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat zielarstwa i roślin leczniczych. Obejmuje zagadnienia wprowadzające, takie jak: znaczenie roślin w życiu i gospodarce człowieka, rośliny lecznicze w aspekcie historycznym, etnobotanika, medycyna ludowa. Omawia sposoby pozyskiwania surowca roślinnego z upraw i stanu dzikiego, a także zasady zbioru, przechowywania i przerobu surowca roślinnego. Podaje przykłady firm zielarskich, wskazuje aktualne potrzeby przemysłu zielarskiego. Omawia zagadnienia ekologiczne, w tym warunki prowadzenia upraw, a także uwarunkowania klimatyczne, glebowe i antropogeniczne szaty roślinnej, jako siedliska roślin leczniczych dziko rosnących. Akcentuje problemy zachowania i zagrożeń populacji roślin leczniczych, ochronę gatunkową, metody badań zasobów roślin i dynamiki ich populacji, rolę banków genów. Wykład obejmuje też przegląd ważniejszych gatunków roślin leczniczych dziko rosnących w Polsce (w układzie typów ekosystemów) oraz uprawianych w Polsce.

Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

2. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1997.

3. Kozłowski J. A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L.: Zioła z apteki natury. Wyd. Publikat, Poznań, 2007.

4. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000.

5. Bühring U.: Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa, 2010.

6. Farmakopea Polska. Wydanie XI. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2017.

7. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.): Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 2001.

8. Lewkowicz-Mosiej T.: Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa, 2003.

9. Pawlaczyk P., Jermaczek A.: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyr., Świebodzin, 2009.

10. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.: Rośliny chronione. Flora Polski. Multico Ofic. Wyd., Warszawa, 2006.

11. Senderski M. E.: Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M. Senderski, Podkowa Leśna, 2004.

12. Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

13. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.: Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland, vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach wraz z opracowaniem pracy kontrolnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk rolniczych i ekologicznych, dotyczącymi uprawy, warunków występowania, zbioru i przerobu roślin leczniczych. Poznanie metod uprawy roślin oraz metod badań i oceny zasobów naturalnych roślin leczniczych. Poznanie ważniejszych gatunków leczniczych uprawianych oraz zbieranych z różnych siedlisk ze stanu naturalnego.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat zielarstwa i roślin leczniczych. Obejmuje zagadnienia wprowadzające, takie jak: znaczenie roślin w życiu i gospodarce człowieka, rośliny lecznicze w aspekcie historycznym, etnobotanika, medycyna ludowa. Omawia sposoby pozyskiwania surowca roślinnego z upraw i stanu dzikiego, a także zasady zbioru, przechowywania i przerobu surowca roślinnego. Podaje przykłady firm zielarskich, wskazuje aktualne potrzeby przemysłu zielarskiego. Podaje przykłady prowadzenia upraw gatunków leczniczych. Omawia uwarunkowania klimatyczne, glebowe i antropogeniczne roślin oraz tworzonych przez nie zbiorowisk roślinnych. Wskazuje metody badań zasobów roślin leczniczych i dynamiki ich populacji. Omawia ochronę gatunkową, rolę banków genów oraz zagadnienia zagrożenia populacji roślin leczniczych. Wykład obejmuje też przegląd ważniejszych gatunków roślin leczniczych dziko rosnących w Polsce (w układzie typów ekosystemów) oraz uprawianych w Polsce.

Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

2. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1997.

3. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L.: Zioła z apteki natury. Wyd. Publikat, Poznań, 2007.

4. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000.

5. Bühring U.: Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa, 2010.

6. Farmakopea Polska. Wydanie XI, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa, 2017.

7. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K.. Mirek Z. (red.): Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3, uaktual. i rozszerz., Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 2014.

8. Lewkowicz-Mosiej T.: Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa, 2003.

9. Pawlaczyk P., Jermaczek A.: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyr., Świebodzin, 2009.

10. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.: Rośliny chronione. Flora Polski. Wyd. uaktualnione. Multico Ofic. Wyd., Warszawa, 2018.

11. Senderski M.E.: Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M. Senderski, Podkowa Leśna, 2004.

12. Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

13. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.: Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland, vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)