Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1706-F1-BOT-JW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział studenta w wykładach – 30 godzin,

- udział studenta w laboratoriach – 45 godzin,

- udział studenta w ćwiczeniach – 15 godzin,

- udział studenta w zajęciach terenowych – 10 godzin,

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 20 godzin.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 120 godzin, co odpowiada 4,8 punktom ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział studenta w wykładach – 30 godzin,

- udział studenta w laboratoriach – 45 godzin,

- udział studenta w ćwiczeniach – 15 godzin,

- udział studenta w zajęciach terenowych – 10 godzin,

- sporządzenie zielnika – 10 godzin,

- przygotowanie się do bieżących zajęć, powtórzenie materiału, uzupełnienie notatek – 35 godzin,


- przygotowanie się do kolokwiów – 35 godzin,

- przygotowanie się do egzaminu – 55 godzin,

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin,

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 20 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 265 godzin, co odpowiada 10,6 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego – 10 godzin,

- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań) – 30 godzin,

- konsultacje badawczo-naukowe – 5 godzin

- udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań) – 50 godzin,

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową – 5 godzin,

- sporządzanie zielnika z wykorzystaniem opracowań naukowych – 5 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu – 40 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 145 godzin, co odpowiada 5,8 punktom ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie się do kolokwiów – 35 godzin,

- przygotowanie się do egzaminu – 55 godzin.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 90 godzin, co odpowiada 3,46 punktom ECTS.


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: potrafi scharakteryzować budowę morfologiczną i anatomiczną

grzybów, porostów, mszaków, paprotników i roślin nasiennych dostarczających surowców leczniczych – K_A.W21.

W2: zna lecznicze surowce farmakopealne i niefarmakopealne pochodzenia roślinnego i grzybowego w lecznictwie oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym – K_A.W21.

W3: potrafi korzystać z klucza do oznaczania roślin naczyniowych – K_A.W22.

W4: zna podstawy biotechnologii w otrzymywaniu substancji leczniczej – K_A.W23.

W5: zna aktualne rozporządzenia dotyczące ochrony roślin i grzybów, w tym porostów – K_A.W24.

W6: zna formy ochrony przyrody w Polsce – K_A.W24.

W7: potrafi wykonać i właściwie zaetykietować egzemplarze zielnikowe roślin – K_A.W25.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: identyfikuje i charakteryzuje organelle komórki roślinnej i tkanki roślinne – K_A.U20.

U2: identyfikuje i charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych – K_A.U20.

U3: rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych rodziny, rodzaje i gatunki roślin ze szczególnym uwzględnieniem taksonów leczniczych – K_A.U20.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K_B.K2.

K2: posiada umiejętność pracy w zespole – K_B.K3.Metody dydaktyczne:

Wykład on-line synchronicznie: metody podające – wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Laboratoria:

– metody podające – prezentacja multimedialna,

– metody poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa.

Ćwiczenia: metody podające – prezentacja multimedialna, metody problemowe.

Zajęcia terenowe: metody poszukujące – obserwacja roślin w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych CM UMK i w Ogrodzie Botanicznym LPKiW w Myślęcinku.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Botanika obejmuje wiedzę z cytologii, histologii, organografii i systematyki roślin leczniczych. Przedmiot Botanika realizowany jest na wykładach, laboratoriach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych.

Zagadnienia dotyczące budowy anatomicznej i morfologicznej roślin są wykorzystywane na dalszych etapach studiów, w trakcie nauczania farmakognozji i technologii postaci leku.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Botanika zapoznają studenta z zakresem i działami botaniki, znaczeniem roślin, ultrastrukturą komórki roślinnej, elementami diagnostycznymi komórek i tkanek roślinnych, zasadniczymi pojęciami z zakresu organografii, ekologicznymi grupami roślin, systematyką bakterii, sinic, grzybów, porostów, glonów, mchów, wątrobowców, widłaków, skrzypów, paproci, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych (w tym egzotycznych roślin leczniczych i użytkowych), podstawami biotechnologii roślin, ochroną zasobów naturalnych roślin i grzybów.

Laboratoria obejmują głównie zagadnienia praktyczne z zakresu budowy i funkcji komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej i morfologicznej organów wegetatywnych, budowy morfologicznej organów generatywnych, a także systematyki i cech morfologicznych grzybów, porostów, mchów, paprotników i roślin nasiennych.

Na ćwiczeniach student uzyskuje głównie wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej organów wegetatywnych oraz budowy morfologicznej organów wegetatywnych i generatywnych.

Zajęcia terenowe zapoznają studenta z zagadnieniami morfologii i systematyki wybranych rodzin w obrębie roślin naczyniowych, a także z morfologicznymi cechami diagnostycznymi ważniejszych roślin leczniczych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I., Biologia farmaceutyczna. MedPharm Polska, Wrocław 2012.

3. Kayser O., Müller R.H. (red.), Biotechnologia farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4. Farmakopea Polska, Wydanie XI, Tom I, II, III. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2017.

5. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, T. 1, Morfologia, T. 2, Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

LITERATURA DODATKOWA (dla poszerzenia wiedzy)

1. Bühring U., Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa 2010.

2. Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H., Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.

3. Gminder A., Boehning T., Jaki to grzyb? Świat Książki, Warszawa 2009.

4. Kosiński M., Krzyściak-Kosińska R., Atlas ziół. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2008.

5. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L., Zioła z apteki natury. Wydawnictwo Publikat, Poznań 2008.

6. Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa 2003.

7. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r., pozycja 1409.

9. Senderski M.E., Zioła, praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2009.

10. Strzelecka H., Kowalski J. (red.), Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

11. van Wyk E.B., Wink M., Rośliny lecznicze świata, Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław 2008.

12. Wójciak H., Porosty, mszaki, paprotniki, Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.

POLECANE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

• www.atlas-roslin.pl

• www.biology.pl (Internetowy Atlas Roślin Leczniczych, Atlas Preparatów Mikroskopowych, Atlas Arkuszy Zielnikowych)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1 – W7, U1 – U3

Egzamin: W1 – W7, U1 – U3

Aktywność: K1, K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Botanika obejmuje wiedzę z cytologii, histologii, organografii i systematyki roślin leczniczych. Przedmiot Botanika realizowany jest na wykładach, laboratoriach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych.

Zagadnienia dotyczące budowy anatomicznej i morfologicznej roślin są wykorzystywane na dalszych etapach studiów, w trakcie nauczania farmakognozji i technologii postaci leku.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Botanika zapoznają studenta z zakresem i działami botaniki, znaczeniem roślin, ultrastrukturą komórki roślinnej, elementami diagnostycznymi komórek i tkanek roślinnych, zasadniczymi pojęciami z zakresu organografii, ekologicznymi grupami roślin, systematyką bakterii, sinic, grzybów, porostów, glonów, mchów, wątrobowców, widłaków, skrzypów, paproci, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych (w tym egzotycznych roślin leczniczych i użytkowych), podstawami biotechnologii roślin, ochroną zasobów naturalnych roślin i grzybów.

Laboratoria obejmują głównie zagadnienia praktyczne z zakresu budowy i funkcji komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej i morfologicznej organów wegetatywnych, budowy morfologicznej organów generatywnych, a także systematyki i cech morfologicznych grzybów, porostów, mchów, paprotników i roślin nasiennych.

Na ćwiczeniach student uzyskuje głównie wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej organów wegetatywnych oraz budowy morfologicznej organów wegetatywnych i generatywnych.

Zajęcia terenowe zapoznają studenta z zagadnieniami morfologii i systematyki wybranych rodzin w obrębie roślin naczyniowych, a także z morfologicznymi cechami diagnostycznymi ważniejszych roślin leczniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I., Biologia farmaceutyczna. MedPharm Polska, Wrocław 2012.

3. Kayser O., Müller R.H. (red.), Biotechnologia farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4. Farmakopea Polska, Wydanie X, Tom I, II, Suplement 2015, Suplement 2016. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2014, 2015, 2016.

5. Farmakopea Polska, Wydanie XI, Tom I, II, III. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2017.

6. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, T. 1, Morfologia, T. 2, Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura dodatkowa:

1. Bühring U., Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa 2010.

2. Červenka M., Feráková V., Háber M., Kresánek J., Paclová L., Peciar V., Šomšák L., Świat roślin, skał i minerałów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.

3. Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H., Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.

4. Gminder A., Boehning T., Jaki to grzyb? Świat Książki, Warszawa 2009.

5. Kosiński M., Krzyściak-Kosińska R., Atlas ziół. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2008.

6. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L., Zioła z apteki natury. Wydawnictwo Publikat, Poznań 2008.

7. Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa 2003.

8. Moraczewski J.R., Sudnik-Wójcikowska B., Nowak K.A., Rutkowski L., Galera H., Flora ojczysta, CD-ROM (Atlas roślin, słownik botaniczny i multimedialne klucze do oznaczania). Cortex Nova, Bydgoszcz 2004.

9. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003.

10. Senderski M.E., Zioła, praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2009.

11. Strzelecka H., Kowalski J. (red.), Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

12. van Wyk E.B., Wink M., Rośliny lecznicze świata, Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław 2008.

13. Wójciak H., Porosty, mszaki, paprotniki, Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.

Polecane źródła internetowe:

• www.atlas-roslin.pl

• www.biology.pl (nauka → projekty informatyczne: Internetowy Atlas Roślin Leczniczych, Atlas Preparatów Mikroskopowych, Atlas Arkuszy Zielnikowych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Botanika obejmuje wiedzę z cytologii, histologii, organografii i systematyki roślin leczniczych. Przedmiot Botanika realizowany jest na wykładach, laboratoriach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych.

Zagadnienia dotyczące budowy anatomicznej i morfologicznej roślin są wykorzystywane na dalszych etapach studiów, w trakcie nauczania farmakognozji i technologii postaci leku.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Botanika zapoznają studenta z zakresem i działami botaniki, znaczeniem roślin, ultrastrukturą komórki roślinnej, elementami diagnostycznymi komórek i tkanek roślinnych, zasadniczymi pojęciami z zakresu organografii, ekologicznymi grupami roślin, systematyką bakterii, sinic, grzybów, porostów, glonów, mchów, wątrobowców, widłaków, skrzypów, paproci, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych (w tym egzotycznych roślin leczniczych i użytkowych), podstawami biotechnologii roślin, ochroną zasobów naturalnych roślin i grzybów.

Laboratoria obejmują głównie zagadnienia praktyczne z zakresu budowy i funkcji komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej i morfologicznej organów wegetatywnych, budowy morfologicznej organów generatywnych, a także systematyki i cech morfologicznych grzybów, porostów, mchów, paprotników i roślin nasiennych.

Na ćwiczeniach student uzyskuje głównie wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy komórki i tkanek roślinnych, budowy anatomicznej organów wegetatywnych oraz budowy morfologicznej organów wegetatywnych i generatywnych.

Zajęcia terenowe zapoznają studenta z zagadnieniami morfologii i systematyki wybranych rodzin w obrębie roślin naczyniowych, a także z morfologicznymi cechami diagnostycznymi ważniejszych roślin leczniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I., Biologia farmaceutyczna. MedPharm Polska, Wrocław 2012.

3. Kayser O., Müller R.H. (red.), Biotechnologia farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4. Farmakopea Polska, Wydanie X, Tom I, II, Suplement 2015, Suplement 2016. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2014, 2015, 2016.

5. Farmakopea Polska, Wydanie XI, Tom I, II, III. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2017.

6. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, T. 1, Morfologia, T. 2, Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura dodatkowa:

1. Bühring U., Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa 2010.

2. Červenka M., Feráková V., Háber M., Kresánek J., Paclová L., Peciar V., Šomšák L., Świat roślin, skał i minerałów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.

3. Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H., Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.

4. Gminder A., Boehning T., Jaki to grzyb? Świat Książki, Warszawa 2009.

5. Kosiński M., Krzyściak-Kosińska R., Atlas ziół. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2008.

6. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L., Zioła z apteki natury. Wydawnictwo Publikat, Poznań 2008.

7. Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa 2003.

8. Moraczewski J.R., Sudnik-Wójcikowska B., Nowak K.A., Rutkowski L., Galera H., Flora ojczysta, CD-ROM (Atlas roślin, słownik botaniczny i multimedialne klucze do oznaczania). Cortex Nova, Bydgoszcz 2004.

9. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003.

10. Senderski M.E., Zioła, praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2009.

11. Strzelecka H., Kowalski J. (red.), Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

12. van Wyk E.B., Wink M., Rośliny lecznicze świata, Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław 2008.

13. Wójciak H., Porosty, mszaki, paprotniki, Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.

Polecane źródła internetowe:

• www.atlas-roslin.pl

• www.biology.pl (nauka → projekty informatyczne: Internetowy Atlas Roślin Leczniczych, Atlas Preparatów Mikroskopowych, Atlas Arkuszy Zielnikowych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Załuski
Prowadzący grup: Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Tomasz Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.