Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1709-F3-CHLE-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Katedra Chemii Leków
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z chemii nieorganicznej i analitycznej, chemii organicznej, jak również z fizjologii w zakresie wiadomości dotyczących właściwości związków chemicznych. Ponadto student uczęszczający na zajęciach powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: biofizyka, matematyka i statystyka.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 55 godzin,

− udział w ćwiczeniach: 50 godzin,

− udział w laboratoriach: 145 godzin

− konsultacje: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 259 godzin, co odpowiada 10,36 punktów ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 55 godzin,

− udział w ćwiczeniach: 50 godzin,

− udział w laboratoriach: 145 godzin

− konsultacje: 4 godziny

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 30 godzin,

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 30 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 20 godzin,

− czytanie wskazanej literatury: 36 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 375 godzin, co odpowiada 15 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 40 godzin,

− czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 70 godzin,

− konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny,

− udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 45 godzin,

− przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 40 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 25 godzin,

− przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 15 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 237 godzin, co odpowiada 9,48 punktu ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do ćwiczeń: 18 godzin,

− przygotowanie do kolokwiów: 20 godzin (1,52 punktu ECTS).

5. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków - K_C.W1

W2: zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków - K_C.W2

W3: dokonuje podziału substancji leczniczych według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) lub w układzie farmakologicznym, z uwzględnieniem nazewnictwa międzynarodowego oraz nazw synonimowych - K_C.W3

W4: zna leki znakowane izotopami i związki znakowane izotopami stosowane w diagnostyce i terapii chorób, metody ich otrzymywania i właściwości - K_C.W4

W5: zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie ilościowej w produktach leczniczych - K_C.W6

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyjaśnić zależność między budową chemiczną a działaniem leków o różnej klasyfikacji – K_C.U1

U2: wykonuje kontrolę jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz leków zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi; wykorzystuje odpowiednią metodę analityczną w badaniach farmaceutycznych oraz przeprowadza walidację metody analitycznej – K_C.U2

U3: w oparciu o budowę oraz aktywność radiofarmaceutyków potrafi wskazać ich zastosowanie w lecznictwie – K_C.U3

U4: korzystając z monografii farmakopealnych potrafi przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową czystej substancji leczniczej oraz jej ekstrakcji z postaci leku – K_C.U17

U5: realizuje ocenę wyników uzyskanych w zakresie badań jakości substancji do celów farmaceutycznych, jak również potwierdza ich zgodność – K_C.U18

U6: korzystając z odpowiedniego oprogramowania komputerowego dokonuje analizy zebranych wyników pomiarowych badanego preparatu leczniczego – K_C.U19

U7: wskazuje odpowiednie metody kontroli jakości leków znakowanych różnymi izotopami –K_C.20

U8: w oparciu o uzyskane wyniki laboratoryjne przygotowuje końcową dokumentację rejestracyjną substancji oraz produktów leczniczych – K_C.U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki - K_F.U1

K2: interpretuje dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii leków – K_FU2

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K_B.K2


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

 wykład informacyjny (konwencjonalny)

 wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Laboratorium:

 zajęcia laboratoryjne, ćwiczeniowe

 praca w zespołach i indywidualnie

 pomiar i analiza wyników

 weryfikacja wiedzy studentów

(forma pisemna lub odpowiedź ustna)

Ćwiczenia:

 ćwiczenia audytoryjne z prezentacją multimedialną

 wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Chemia Leków jest omówienie i nauczanie studenta podstawowych leków stosowanych w farmakoterapii i przedstawionych w układzie anatomiczno-terapeutyczno-chemicznym (ATC) z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej i nazw synonimowych. Omawiane leki mają zastosowanie w schorzeniach: ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu naczyniowo-sercowego, oddechowego, pokarmowego i wydalniczego, w terapii

hormonalnej, w schorzeniach nowotworowych oraz działające na drobnoustroje chorobotwórcze. Chemia Leków zajmuje się również zależnością struktury chemicznej a działaniem leków, dlatego też omawiane będą zagadnienia dotyczące przydatności terapeutycznej leków, głównie w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji i wynikającymi z tego efektami niepożądanymi i toksycznymi. Materiał dydaktyczny omawia również podstawowe zagadnienia z radiofarmacji.

Pełny opis:

Przedmiot chemia leków realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Wykłady mają na celu nauczyć wiadomości z zakresu nazewnictwa i klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno–terapeutyczno–chemicznym oraz mechanizmu działania i biotransformacji leków. Wykłady mają za zadanie nauczyć wiadomości z zakresu leków działających na obwodowy układ nerwowy, leków adrenergicznych, leków adrenolitycznych, leków cholinolitycznych, leków zwiotczających mięśnie szkieletowe, leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych, anksjolityków, leków nasennych i uspokajających, anestetyków chirurgicznych, leków przeciwbólowych – narkotycznych i NLPZ, leków przeciwpadaczkowych, leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy, leków stosowanych w chorobie Alzheimera i Parkinsona.

Omawiany program dotyczy również leków działających na układ sercowo-naczyniowy, leków stosowanych w niedomodze mięśnia sercowego, leków działających na układ oddechowy, leków działających na drobnoustroje chorobotwórcze, leków przeciwbakteryjnych, leków przeciwgrzybiczych. W zakresie wiedzy, student zna podstawowy podział farmakologiczny leków, chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków oraz potrafi wyjaśnić zależność budowy chemicznej na działanie leków.

Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć wiadomości z zakresu nazewnictwa leków, lekozależności, działań niepożądanych, ubocznych, toksycznych oraz interakcji leków, wiadomości z zakresu charakterystyki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, leków miejscowo znieczulających, hormonów; podwzgórza, przysadki mózgowej, tarczycy- tyreostatyków, kory nadnerczy – glikokortykosteroidów (naturalnych i syntetycznych), mineralokortykosteroidów, hormonów płciowych – estrogenów, gestagenów, androgenów, hormonalnych środków antykoncepcyjnych, antyhormonów płciowych, wiadomości z zakresu charakterystyki leków stosowanych w osteoporozie, leków immunotropowych, przeciwwirusowych; leków przeciwcukrzycowych, leków przeciwnowotworowych

Student uczęszczający na laboratoria zna i rozumie metody badań oceny jakościowej oraz ilościowej i w efekcie potrafi przeprowadzić kontrolę jakości substancji leczniczych oraz potrafi zaproponować odpowiednią metodę analityczną łącznie z walidacją, do określonego celu. Laboratoria mają na celu nauczyć wiadomości z zakresu podstawowych

158

metod farmakopealnych stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej substancji leczniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gumieniczek, A.: Wprowadzenie do analizy środków leczniczych, PZWL, 2021.

2. Hopkała H., Misztal G. Przyborowski L.: Analiza środków leczniczych – skrypt do ćwiczeń, Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin 1997.

3. Kraczkowska A., Olędzka I., Rajzer D., Sell E.: Chemiczna metody identyfikacji środków leczniczych, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2002.

4. Zejc A., Gorczyca M. (red.): Chemia Leków, PZWL, Warszawa 2008.

5. Zając M., Jelińska A., Izabela Muszalska: Chemia Leków z Elementami Chemii Medycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Farmakopea Polska XI, PTFarm, Warszawa 2017.

2. Zając M., Jelińska A.: Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Patrick G.L.: Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie stacjonarnej lub zdalnej: (materiał wykładowy) Do egzaminu przystępują studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia i laboratorium. Egzamin w formie stacjonarnej lub zdalnej (do ustalenia) składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,3 pkt. Maksymalna liczba punktów z testu - 30 pkt.

Ocena dostateczna: 18,00 – 19,00 punktów

Ocena dość dobra: 20,00 – 22,00 punktów

Ocena dobra: 23,00 – 25,00 punktów

Ocena ponad dobra: 26,00 – 28,00 punktów

Ocena bardzo dobra: 29,00 – 30,00 punktów

Do sumy punktów z egzaminu dolicza się dodatkowo punkty z kolokwiów (max 4). Dopuszcza się punktację cząstkową.

Kolokwium w formie stacjonarnej lub zdalnej: (materiał wykładowy) Kolokwium składa się z 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru (platforma Moodle). Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,25 pkt. Za każde kolokwium, z którego uzyska się co najmniej 5 pkt. otrzymuje się dodatkowy 1 pkt. doliczany do końcowej puli punktów z egzaminu. Zaplanowane są cztery kolokwia (maksymalnie można uzyskać 4 dodatkowe punkty).

Ćwiczenia: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przeprowadzonych przez prowadzącego kolokwiów- 2 śródsemestralne kolokwia.

Laboratorium: Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest prawidłowa identyfikacja i/lub analiza ilościowa wszystkich preparatów i uzyskanie zaliczenia ze wszystkich kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Jolanta Czuczejko, Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Magdalena Wujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Pełny opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Literatura:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Jolanta Czuczejko, Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Magdalena Wujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Pełny opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Literatura:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Jolanta Czuczejko, Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Magdalena Wujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Pełny opis:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Literatura:

Zgodnie z sylabusem przedmiotu Chemia Leków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)