Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1709-F3-CHLEL-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Katedra Chemii Leków
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z chemii nieorganicznej i analitycznej, chemii organicznej, jak również z fizjologii w zakresie wiadomości dotyczących właściwości związków chemicznych. Ponadto student uczęszczający na zajęciach powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: biofizyka, matematyka i statystyka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

− udział w wykładach: 55 godzin,

− udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 50 godzin,

− udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 145 godzin

− dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 15 godzin,

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 30 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 15godzin,

− czytanie wskazanej literatury: 15 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin,

− przygotowanie do kolokwiów: 20 godzin.

4. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy


Łączny nakład pracy student: 365 godzin (15 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków - K_C.W1

W2: zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków - K_C.W2

W3: dokonuje podziału substancji leczniczych według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) lub w układzie farmakologicznym, z uwzględnieniem nazewnictwa międzynarodowego oraz nazw synonimowych - K_C.W3

W4: zna leki znakowane izotopami i związki znakowane izotopami stosowane w diagnostyce i terapii chorób, metody ich otrzymywania i właściwości - K_C.W4

W5: zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie ilościowej w produktach leczniczych - K_C.W6


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyjaśnić zależność między budową chemiczną a działaniem leków o różnej klasyfikacji – K_C.U1

U2: wykonuje kontrolę jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz leków zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi; wykorzystuje odpowiednią metodę analityczną w badaniach farmaceutycznych oraz przeprowadza walidację metody analitycznej – K_C.U2

U3: w oparciu o budowę oraz aktywność radiofarmaceutyków potrafi wskazać ich zastosowanie w lecznictwie – K_C.U3

U4: korzystając z monografii farmakopealnych potrafi przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową czystej substancji leczniczej oraz jej ekstrakcji z postaci leku – K_C.U17

U5: realizuje ocenę wyników uzyskanych w zakresie badań jakości substancji do celów farmaceutycznych, jak również potwierdza ich zgodność – K_C.U18

U6: korzystając z odpowiedniego oprogramowania komputerowego dokonuje analizy zebranych wyników pomiarowych badanego preparatu leczniczego – K_C.U19

U7: wskazuje odpowiednie metody kontroli jakości leków znakowanych różnymi izotopami –K_C.20

U8: w oparciu o uzyskane wyniki laboratoryjne przygotowuje końcową dokumentację rejestracyjną substancji oraz produktów leczniczych – K_C.U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki - K_F.U1

K2: interpretuje dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii leków – K_FU2

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K_B.K2


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

− wykład informacyjny (konwencjonalny)

− wykład problemowy z prezentacją multimedialną


Laboratorium:

− zajęcia laboratoryjne, ćwiczeniowe

− praca w zespołach i indywidualnie

− pomiar i analiza wyników

− weryfikacja wiedzy studentów (forma pisemna lub odpowiedź ustna)


Ćwiczenia

− wykład problemowy z prezentacją multimedialną

− wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kształcenia przedmiotu Chemia Leków jest omówienie i nauczanie studenta podstawowych preparatów (leków) stosowanych w farmakoterapii i przedstawionych w układzie anatomiczno-terapeutyczno-chemicznym (ATC) z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej i nazw synonimowych. Omawiane leki mają zastosowanie w schorzeniach: ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu naczyniowo-sercowego, oddechowego, pokarmowego i wydalniczego, w terapii hormonalnej, w schorzeniach nowotworowych oraz działające na drobnoustroje chorobotwórcze. Chemia Leków zajmuje się również zależnością struktury chemicznej a działaniem leków, dlatego też omawiane będą zagadnienia dotyczące przydatności terapeutycznej leków, głównie w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji i wynikającymi z tego efektami niepożądanymi i toksycznymi.

Pełny opis:

Przedmiot chemia leków realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń.

Wykłady mają na celu nauczyć wiadomości z zakresu nazewnictwa i klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno – terapeutyczno –chemicznym oraz mechanizmu działania i biotransformacji leków. Wykłady mają za zadanie nauczyć wiadomości z zakresu leków działających na obwodowy układ nerwowy , leków adrenergicznych, leków adrenolitycznych, leków cholinolitycznych, leków działających na zwoje układu autonomicznego, leków zwiotczających mięśnie szkieletowe, leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych, anksjolityków, leków nasennych i uspokajających, anestetyków chirurgicznych, leków przeciwbólowych – narkotycznych i NLPZ, leków przeciwpadaczkowych, leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy, leków stosowanych w chorobie Alzheimera i Parkinsona.

Omawiany program dotyczy również leków działających na układ sercowo-naczyniowy, leków stosowanych w niedomodze mięśnia sercowego, leków stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca, leków przeciwarytmicznych, leków obniżających ciśnienie krwi , leków rozszerzających naczynia obwodowe, mózgowe, leków hipolipemicznych, leków wpływających na krzepliwość krwi, środków krwiozastępczych, leków moczopędnych, leków przeciwhistaminowych, leków działających na układ oddechowy, leków działających na drobnoustroje chorobotwórcze, leków przeciwbakteryjnych, leków przeciwpierwotniakowych, leków przeciwgrzybicznych, przeciwrobaczych i przeciwwirusowych; leków przeciwcukrzycowych, leków przeciwnowotworowych. W zakresie wiedzy, student zna podstawowy podział farmakologiczny leków, chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków oraz potrafi wyjaśnić zależność budowy chemicznej na działanie leków

Student uczęszczający na ćwiczenia zna i rozumie metody badań oceny jakościowej oraz ilościowej i w efekcie potrafi przeprowadzić kontrolę jakości substancji leczniczych oraz potrafi zaproponować odpowiednią metodę analityczną łącznie z walidacją, do określonego celu. Ćwiczenia maja na celu nauczyć wiadomości z zakresu podstawowych metod farmakopealnych stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej substancji leczniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gumieniczek, A.: Wprowadzenie do analizy środków leczniczych, PZWL, 2021.

2. Hopkała H., Misztal G. Przyborowski L.: Analiza środków leczniczych – skrypt do ćwiczeń, Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin 1997.

3. Kraczkowska A., Olędzka I., Rajzer D., Sell E.: Chemiczna metody identyfikacji środków leczniczych, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2002.

4. Zejc A., Gorczyca M. (red.): Chemia Leków, PZWL, Warszawa 2008.

5. Zając M., Jelińska A., Izabela Muszalska: Chemia Leków z Elementami Chemii Medycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Farmakopea Polska XI, PTFarm, Warszawa 2017.

2. Zając M., Jelińska A.: Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Patrick G.L.: Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie stacjonarnej lub zdalnej: (materiał wykładowy) Do egzaminu przystępują studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia i laboratorium. Egzamin w formie stacjonarnej lub zdalnej (do ustalenia) składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,3 pkt. Maksymalna liczba punktów z testu - 30 pkt.

Ocena dostateczna: 18,00 – 19,00 punktów

Ocena dość dobra: 20,00 – 22,00 punktów

Ocena dobra: 23,00 – 25,00 punktów

Ocena ponad dobra: 26,00 – 28,00 punktów

Ocena bardzo dobra: 29,00 – 30,00 punktów

Do sumy punktów z egzaminu dolicza się dodatkowo punkty z kolokwiów (max 4). Dopuszcza się punktację cząstkową.

Kolokwium w formie zdalnej: (materiał wykładowy) Kolokwium składa się z 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru (platforma Moodle). Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,25 pkt. Za każde kolokwium, z którego uzyska się co najmniej 5 pkt. otrzymuje się dodatkowy 1 pkt. doliczany do końcowej puli punktów z egzaminu. Zaplanowane są cztery kolokwia (maksymalnie można uzyskać 4 dodatkowe punkty).

Ćwiczenia: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przeprowadzonych przez prowadzącego kolokwiów- 2 śródsemestralne kolokwia.

Laboratorium: Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest prawidłowa identyfikacja i/lub analiza ilościowa wszystkich preparatów i uzyskanie zaliczenia ze wszystkich kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Jolanta Czuczejko, Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Wiktor Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Wiktor Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Magdalena Wujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszałł
Prowadzący grup: Michał Falkowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Adam Sikora, Tomasz Siódmiak, Magdalena Wujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.