Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Metody wizualizacji i prezentacji danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-A-ZF-METWIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Metody wizualizacji i prezentacji danych
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niekonieczna, ale mile widziana: Znajomość podstawowych funkcji programu Excel, STATISTICA

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w seminariach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć - 2

- wykonanie zadań/quizów - 5

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna różne sposoby wizualizacji danych

W2: zna rózne typy wykresów i tabel

W3: wie, jak unikać problemów przy wizualizacji różnych typów danych

W4: zna zasady tworzenia prezentacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi odpowiednio skonstruować wykres i tabelę oraz ich podpisy/tytuły

U2: umie dobrać odpowiedni wykres do danych

U3: potrafi krytycznie ocenić sposoby prezentacji danych

U4: potrafi wykorzystać programy MS Excel, STATISTICA do konstrukcji i modyfikacji wykresów

U5: potrafi zaprojektować estetyczne slajdy i przejrzystą prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: aktywnie uczestniczy w dyskusji

K2: rozumie potrzebę stosowania efektywnych metod prezentacji wyników badań

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie (teoretyczne i praktyczne):

- poszczególnych etapów i sposobów wizualizacji danych,

- powszechnych błędów w wizualizacji danych,

- podstawowych technik wizualizacji i eksploracji danych

- zasad projektowania slajdów i tworzenia prezentacji

- zasad doboru odpowiedniego wykresu

W ramach wykładu zostanie przeprowadzona analiza przykładowych danych z wykorzystaniem programu Statistica i MS Excel

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykonanie zadań/quizu (na platformie Moodle) i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu lub quizu i aktywności na zajęciach

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku zadań/quizu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)