Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Nanotechnologia – historia, rozwój i zastosowanie w życiu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF-NANOTECH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Nanotechnologia – historia, rozwój i zastosowanie w życiu człowieka
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w laboratoriach: nie dotyczy

- udział w seminariach: nie dotyczy

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w laboratoriach: 0 godzin

- udział w seminariach: 0 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin co odpowiada 0,4 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę z zakresu chemii i fizyki, na których opiera się nauka nanotechnologii

W2: zna podstawowe pojęcia, stosowane jednostki w nanotechnologii

W3: zna historię nanotechnologii

W4: zna podział i sposoby otrzymywania nanostruktur oraz metody ich badania

W5: zna zastosowanie osiągnięć nanotechnologii oraz perspektywy dalszego ich rozwoju w różnych dziedzinach życia człowieka

W6: zna korzyści i zagrożenia wynikające z stosowania nanotechnologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dokonać klasyfikacji nanomateriałów oraz wskazać metody charakterystyki ich właściwości fizycznych i chemicznych

U2: potrafi zaproponować możliwości zastosowań w różnych dziedzinach życia oraz wskazać potencjalne zagrożenia


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość licznego i szerokiego wykorzystania rozwiązań nanotechnologii jak i konieczności właściwej oceny oddziaływania nanomateriałów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

wykład informacyjny z prezentacją multimedialną


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z nowatorskimi rozwiązaniami nanotechnologii w różnych dziedzinach życia człowieka. Wykład przedstawia podział i rodzaje nanomateriałów, metody i techniki badawcze służące określeniu ich właściwości fizykochemicznych oraz korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania osiągnięć nanotechnologii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką: podstawowe pojęcia i problemy nanotechnologii, historia nanotechnologii, klasyfikacja nanomateriałów, charakterystyka metod ich otrzymywania, techniki badawcze stosowane w analizie struktury, morfologii i składu nanomateriałów, zastosowanie osiągnięć nanotechnologii w nauce i życiu codziennym człowieka, zagrożenia wynikające z stosowania nanomateriałów oraz perspektywy dalszego rozwoju nanotechnologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adam Mazurkiewicz, Nanonauki: nanotechnologia”, Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2007

2. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN 2012

3. W. Przygocki, A. Włochowicz, Fulereny i nanorurki, WNT 2001

4. L. Cademartini, Nanochemia. Podstawowe koncepcje, PWN 2012

5.A. Huczko, Nanorurki węglowe, BEL studio, 2005

6. A. Huczko, M. Bystrzejewski, Fulereny. 20 lat później, UW, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Artykuły z czasopism naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

wykładach oraz pozytywne zaliczenie testu z wiedzy zdobytej na wykładach.

zaliczenie ≥ 60% (W1-W6, U1, U2, K1)

Kryteria oceniania:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert
Prowadzący grup: Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)