Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Koncepcja proleków w projektowaniu nowych środków leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF91-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Koncepcja proleków w projektowaniu nowych środków leczniczych
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość uzyskiwania nowych leków naturalnych, biotechnologicznych i roślinnych

Znajomość podstaw chemii organicznej.


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

- udział w wykładach: 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego wynosi 17 godzin co odpowiada 0.68 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 3 godziny

- konsultacje: 1 godzina

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 1 = 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:Nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 1 = 6 (0.24 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym

Nie dotyczy


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania API (Active Pharmaceurical Ingridien –aktywny składnik farmaceutyczny) na organizm

W2: zna rolę proleków w farmakoterapii i potrzebę ich postępowania.

W3: wie w jaki sposób stworzyć projekt syntezy związków o charakterze proleku.

W4:zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na pozytywną aktywność biologiczną leków oraz ich działania uboczne (nieporządane)

W5: zna metabolity pierwotne i wtórne , decydujące o aktywności biologicznej i farmakologicznej surowców roślinnych;

W6: zna budowę i funkcję barier biologicznych w organizmie, które wpływają na wchłanianie i dystrybucję leku.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student odróżnia lek od proleku.

U2: Potrafi przeprowadzić wstępne rozpoznanie,

jakie modyfikacje należy przeprowadzić w celu uzyskania proleku.

U3: Potrafi zaplanować metodę aktywacji proleku.

U4: Potrafi wyjaśnić zależność między budową chemiczną a działaniem leków

U5: Wie w jaki sposób zaplanować eksperyment aby uzyskać spodziewane wyniki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapozna się z ideą proleków tzn. substancji chemicznych, które są farmakologicznie nieaktywne i dopiero w organizmie ulegają aktywacji do formy aktywnej w wyniku przemian metabolicznych.

Pełny opis:

W ramach prowadzonego przedmiotu studenci zapoznają się z przyczynami dla których

• niezadowalająca rozpuszczalność,

• problemy z absorpcją i dystrybucją,

• specyficzność miejsca działania,

• nietrwałość,

• przedłużone uwalnianie,

• toksyczność,

• słaba akceptowalność przez pacjenta,

• trudności formulacyjne.

W dalszej części wykładu omówione zostaną rodzaje proleków i metody ich aktywacji oraz zostaną przedstawione przykłady stosowanych w terapii proleków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Graham Patrick; Chemia leków; PWN, 2004

Literatura uzupełniająca:

Richard Silverman Chemia organiczna w projektowaniu leków (Wydanie: W-wa, 1, 2004)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności praktyczne

Zaliczenie pisemne:

W1. W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, U3, U4, U5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: Stanisław Sobiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sobiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.