Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Równowagi chemiczne w roztworach - obliczanie, interpretacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF92-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Równowagi chemiczne w roztworach - obliczanie, interpretacja
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć z chemii ogólnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: 0 godzin

 udział w seminariach: 0 godzin

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin co odpowiada 0,4 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje podstawowe pojęcia związane z równowagami w roztworze,

W2: rozróżnia typy związków: kwasy, zasady, wodorotlenki, tlenki wodorki, sole oraz związki kompleksowe.

W3: zna teorie kwasów i zasad (podstawowe założenia, różnice, definicje kwasów i zasad)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi napisać równania reakcji protolitycznych

U2: potrafi obliczyć stałe równowagi różnych procesów,

U3: potrafi interpretować wykresy opisujące różne równowagi w roztworze

U4: potrafi ocenić rolę różnych indywiduów chemicznych w reakcjach zachodzących w roztworzeEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: aktywnie uczestniczy w dyskusji – K_B.K3

K2: potrafi pracować w zespole – K_B.K3


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

dyskusjaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Większość reakcji chemicznych wykorzystywanych w analizie do wykrywania czy oznaczania substancji przeprowadza się w roztworze dlatego kluczowe jest zrozumienie procesów zachodzących w roztworach i praw nimi rządzących.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną:

• omówione szczegółowo zagadnienia teoretyczne związane z równowagami jonowymi w roztworze; rodzaje równowag; teorie kwasów i zasad;

• przedstawione przykłady obliczeń oraz metody konstruowania i korzystania z różnego rodzaju wykresów opisujących równowagi w roztworze.

Zakres tematów:

1. Pojęcie równowagi chemicznej w roztworze, rodzaje równowag. Stała równowagi.

2. Reakcje protolityczne, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji hydrolizy.

3. Różne teorie kwasów i zasad. Sprzężone pary kwasów i zasad. Określanie mocy elektrolitów.

4. Równowagi w roztworach buforowych.

5. Zastosowanie teorii Lewisa do określania wzorów strukturalnych związków kompleksowych.

6. Zależność właściwości kwasowo-zasadowych od budowy cząsteczki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t.1, PWN 2012

Literatura uzupełniająca:

1. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN 2012

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie testu lub quizu i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Seminarium: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu lub quizu i aktywności na zajęciach

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu/quizu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

db – 76 -83 pkt (76 - 83%)

db plus – 84-90 pkt (84-90%)

bdb – >90 pkt (>90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)