Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wykorzystanie związków nieorganicznych w farmacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF93-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Wykorzystanie związków nieorganicznych w farmacji
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć - 3

- przygotowanie do zaliczenia/testu - 5

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu farmaceutycznej chemii nieorganicznej,

W2: klasyfikuje związki nieorganiczne ze względu na ich farmaceutyczne zastosowanie,

W3: opisuje właściwości fizykochemiczne substancji nieorganicznych stosowanych w farmacji


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi podać przykłady różnych związków nieorganicznych stosowanych w technologii farmaceutycznej jako substancje pomocnicze,

U2: potrafi podać przykłady związków nieorganicznych o właściwościach farmakologicznych,

U3: analizuje fragmenty Farmakopei Polskiej X pod kątem testów zanieczyszczeń nieorganicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji,

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych stosowanych w farmacji, głównie w technologii (zarówno jako substancje czynne jak i pomocnicze) a także analizie i syntezie (jako katalizatory) farmaceutycznej. Ponadto studenci zapoznają się z farmakopealnymi monografiami wybranych związków nieorganicznych oraz oznaczeniami granicznymi zanieczyszczeń nieorganicznych według Farmakopei Polskiej X.

Pełny opis:

Wykład obejmuje omówienie właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych stosowanych w farmacji. Szereg związków nieorganicznych stosowanych w celach leczniczych ze względu na swoje działanie farmakologiczne. Inne z kolei są stosowane jako substancje pomocnicze, które z założenia powinny być pozbawione własnego działania farmakologicznego. Dodaje się je w celu nadania właściwej postaci leku, zmianę jej farmakokinetyki oraz zwiększenia jej trwałości, poprawy wyglądu i smaku. Typy substancji pomocniczych to: rozpuszczalniki stosowane w produkcji leków płynnych, podłoża np. do maści czy czopków, adsorbenty, stabilizatory, substancje buforujące i izotonizujące. Inne wykorzystanie związków nieorganicznych to zakwaszanie lub alkalizowanie, a także wymiana i uzupełnianie płynów ustrojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t.1, PWN 2012

2. P. Mastalerz, Elementarna chemia nieorganiczna, Wyd. Chemiczne, 2011

3. Farmakopea Polska X

Literatura uzupełniająca:

1. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie testu/quizu i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu/quizu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

db – 76 -83 pkt (76 - 83%)

db plus – 84-90 pkt (84-90%)

bdb – >90 pkt (>90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)