Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-ZF102-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementarnej wiedzy z chemii ogólnej i nieorganicznej obejmującej właściwości pierwiastków i budowę układu okresowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: 0 godzin

 udział w seminariach: 0 godzin

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin co odpowiada 0,4 punktu ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę z dziedziny chemii nieorganicznej i koordynacyjnej potrzebną do zrozumienia procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych

W2: Wyjaśnia rolę związków nieorganicznych w naturalnych układach biologicznych oraz w zastosowaniach biomedycznych

W3: Przypisuje działanie antyoksydacyjne związkom kompleksowym określonych jonów metali

W4: Wymienia przykłady związków kompleksowych metali mających właściwości biobójcze czy zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.

W5: Charakteryzuje wpływ budowy ligandu i jonu metalu na właściwości biologiczne związku.

W6: Opisuje wykorzystanie radiofarmaceutyków.

W7: Zna możliwości najważniejszych technik analitycznych stosowanych w chemii bionieorganicznej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Interpretuje wyniki badań otrzymane wybranymi technikami badawczymi stosowanymi w chemii bionieorganicznej.

U2: Posiada umiejętność wykorzystania informacji z różnych dziedzin pozwalających na zrozumienie funkcji metali w metaloproteinach czy znaczenia i działania metali i związków nieorganicznych w układach biologicznych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość roli wybranych związków nieorganicznych w ochronie zdrowia (profilaktyka, diagnostyka, terapia) i ich korzystnych i niekorzystnych właściwości.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z chemii bionieorganicznej z uwzględnieniem znaczenia i zastosowania związków nieorganicznych, kompleksowych w farmacji, medycynie i biologii.

Pełny opis:

Wykład dotyczył będzie biologicznej i medycznej chemii związków nieorganicznych.

Wykład obejmował będzie podstawowe pojęcia i koncepcje stosowane w chemii bionieorganicznej, procesy i reakcje oraz problematykę i metody badawcze w chemii bionieorganicznej. Omówione zostanie znaczenie metali i związków nieorganicznych w układach biologicznych. Bliżej scharakteryzowane zostaną właściwości biologiczne związków kompleksowych z wybranymi jonami metali – ich aktywność przeciwnowotworowa, mikrobiologiczna czy antyoksydacyjna.

Przedstawione zostaną najnowsze doniesienia i osiągnięcia w tej tematyce oraz perspektywy chemii bionieorganicznej.

Literatura:

1. S.J. Lippard, J.M. Berg Podstawy chemii bionieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, Warszawa

2. J.D. Lee „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

3. P.W. Atkins, T. Overton, J. Rourke, M. Weller, F. Armstrong, Inorganic Chemistry, 5th Ed., Oxford University Press 2010, rozdział 27.

4. Cieślak-Golonka M, Starosta J. Wasilewski M, „Wstęp do chemii koordynacyjnej”, PWN 2010

5. Cieślak-Golonka M, Starosta J. Trzeciak A, Chemia Koordynacyjna w zastosowaniach: wybrane zagadnienia” PWN SA, 2017.

Literatura uzupełniająca:

6. Artykuły dostępne w bazach publikacji

7. Materiały i publikacje udostępnione przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz praca pisemna - opracowanie publikacji na podany temat przedstawione w formie elektronicznej na platformie Moodle.

Opracowanie publikacji: zaliczenie ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, U1, U2, K1)

Uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sobiesiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)